slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zelene alge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zelene alge

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Zelene alge - PowerPoint PPT Presentation

zanta
758 Views
Download Presentation

Zelene alge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zelene alge Mariana Oalđe Osobine Razmnožavanje Podela Značaj Slike Alge na dnu okeana Zanimljivosti Cvetanje vode

 2. Osobine • Najkompleksnija grupa algi. • Nevaskularne niže biljke, telo nazvanoTALUS. • autotrofni metabolizam - fotosinteza • ćelijski zid: celulozno – pektinske prirode • (nemaju ga samo najprimitivniji pripadnici razdela) • raznolik broj i oblik hromatofora – hloroplasta, koji sadrže: • hlorofil a i b • veći broj karotenoida (narandžasti pigment) • pirenoide – telašca oko kojih se nagomilava rezervna supstanca – SKROB • Građa talusa • Jednoćelijski, višećelijski, pokretni, nepokretni, različite morfološke građe i organizacije.

 3. ZELENE ALGE – CHLOROPHYTA Skupina iz koje su evoluirale više biljke! 7500-10000 vrsta, oko 500 rodova u 36 porodica Stanište i način života Većina živi kao plankton ili bentos u slatkim vodama (oko 90% vrsta) ostale u najrazličitijim staništima (u tlu, kao morski bentos, na ledu i snegu, u vazduhu, u solanama, kao simbionti sa gljivama i životinjama, kao paraziti na biljkama).

 4. Deobom ćelija Raskidanjem kolonije ili cenobije Raskidanjem konca Od dela talusa Vegetativno Sporulativno Bespolno Planosporama Aplanosporama Razmnožavanje Hologamija Izogamija Heterogamija Oogamija Konjugacija Polno Kod nekih zelenih algi se javlja smena “generacija”: • Sporofitna “generacija” • Gametofitna “generacija” Izomorfna Heteromorfna

 5. Pokretne jednoćelijskeTipican predstavnik, rod Chlamidomonas • jedan od najprimitivijih rodova • dva biča jednake dužine (Isocontae) • kontraktivne vakuole • dominira potkovičasti hloroplast • pirenoid • skrob (u stromi i pirenoidu) • haploidna jezgra • stigma (rodopsin – fotoreceptorni pigment) – organela osetljiva na svetlost, kod flagelata, u obliku crvene mrlje koja služi za orijentaciju ka odgovarajućoj svetlosti. • u stresnim uslovima odbacuje bičeve i prelazi u mirovanje

 6. Nepokretne jednoćelijske alge Tetracystis • Evoluciono naprednije od pokretnih • Oformljen ćelijski zid • Bez bičeva • Oblik ćelije raznolik

 7. Pokretne kolonije(Gonium,Pandorina,Volvox,Eudorina) Pločastu cenobiju Gonium-a čini uvek 16 pokretnih ćelija. Koloniju Volvox-a gradi veoma veliki (do 50000) ali i promenljiv broj pokretnih ćelija raspoređenih u jednom sloju na površini loptaste kolonije. Veličina kolonije: 2 mm.

 8. Nepokretne kolonije - Hydrodictyon • mrežaste • od nekoliko ćelija do 3D struktura • bez posebne diferencijacije • bespolno razmnožavanje planosporama • polno razmnožavanje na principu zigotne mejoze, izogamija Nepokretnu, mrežastu cenobiju Hydrodictyon-a čini i do 20 000 ćelija (jedinki). Monomorfna cenobija dostiže dužinu i do 0,5m.

 9. Palmeloidne kolonije(Pseudosphaerocystis, Coccomyxa, Sphaerocystis) Coccomyxa

 10. Kokoidni oblici(Chlorococcum, Oocystis, Chodatella) Chodatella Chlorococcum Uzročnik bolesti kod ljudi – dermatitis i alergija Oocystis

 11. Končasti oblik(Ulotrix, Spirogyra, Oedogonium, Stigeoclonium) • cilindrične haploidne ćelije • plivajuća u mirnim slatkim vodama • dugi spiralni hloroplast (1 do 16 kom) • velika vakuola • jezgra u središtu s citoplazmatskim nitima • pirenoidi na pravilnim razmacima Bespolno razmnožavanje: • fragmentacija (podela na delove) • nema planospora Polno razmnožavanje: • vrlo specificna konjugacija • zigotna mejoza • potiče je niska koncentracija azota Stigeoclonium Ulotrix Spirogyra

 12. Laminarni oblici Ulva (morska salata) • - pretežno morske • - rast počinje iz niti • do 1 m veličine • krupan kormoidni talus sa razvijenim filoidom. • - izomorfna smena “generacija”

 13. Parenhimski oblici (Chara, Coleochaetae) Chara Coleochaetae Preplitanjem končastih talusa →prividno parenhimatičan talus. Deobom svih ćelija talusa u različitim pravcima →parenhimatičan talus.

 14. Sifonalni oblici(Derbesia, Codium, Caulerpa, Acetabularia) Acetabularia • cevaste zelene alge • posebno brojne u tropskim morima • veliki broj različitih oblika • građa vrlo varijabilna • heteromorfna izmena generacija • gametofiti i sporofiti iste biljke opisani i kao zasebne vrste (Debresia (2n), Halocystis (n)) Caulerpa Derbesia Codium

 15. Ulva grows Životni ciklus

 16. Značaj zelenih algi • - OBOGAĆUJU VODU KISEONIKOM • - PROIZVODE VELIKE KOLIČINE ORGANSKIH MATERIJA • FORMIRAJU FITOPLANKTON KOJI JE IZVOR HRANE PRIMARNIH POTROŠAČA • Krupnije alge sakupljene sa obala mora, koriste se u: • LJUDSKOJ ISHRANI • ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA • ĐUBRENJU ZEMLJIŠTA • U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI • U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI • U RAZLIČITIM NAUČNIM ISTRAŽIVANJIMA

 17. Značaj algi

 18. TALUS -neraščlanjeno pločasto telo nižih biljaka. • FOTOSINTEZA – proces stvaranja hrane u hloroplastima pomoću Sunčeve svetlosti • HLOROPLAST– biljna organela u kojoj se nalazi hlorofil. • HLOROFIL – biljni pigment zelene boje koji prima energiju Sunčeve svetlosti. • PIGMENTI – složene boje koje se stvaraju u prirodi i u biljnim i životinjskim organizmima. • PLANKTON – životna zajednica planktonskih organizama koji lebde u vodi a raznose ih morske struje i talasi. • BENTOS – životna zajednica biljaka i životinja koje žive na morskom dnu. • VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE– bespolno razmnožavanje, pri kojem se nove biljke razvijaju iz vegetativnih biljnih organa. • SPORULATIVNO RAZMNOŽAVANJE– razmnožavanje preko spora koje predstavljaju sitne ćelije specifičnog oblika. • POLNO RAZMNOŽAVANJE– je ono pri kojem se obrazuju dve vrste polnih ćelija – muške i ženske. Spajanjem polnih ćelija nastaje novi organ. • HOLOGAMIJA– funkciju gameta obavljaju dve jednoćelijske, pokretne jedinke, koje spajajući se daju tetraflagelatni zigot. • IZOGAMIJA – spajanje dva gameta koji su istog oblika, veličine i pokretljivosti. • HETEROGAMIJA – spajanje dva pokretna gameta od kojih je jedan krupniji i slabije pokretan.

 19. OOGAMIJA – spajanje pokretne (tipična) ili nepokretne (netipična) muške polne ćelije sa jajnom ćelijom. • KONJUGACIJA – u toku konjugacije se ne obrazuju gameti, već se preko konjugacione cevi spajaju sadržaji dveju vegetativnih ćelija. • PLANOSPORE– pokretne spore • APLANOSPORE – nepokretne spore • SPOROFITNA “GENERACIJA”– faza u životnom ciklusu algi, u kojoj se jedinke razmnožavaju bespolno – sporama. • GAMETOFITNA “GENERACIJA” – faza u životnom ciklusu algi, u kojoj se jedinke razmnožavaju polno – gametima. • IZOMORFNA SMENA “GENERACIJA”– gametofit i sporofit se po obliku i veličini međusobno ne razlikuju. • HETEROMORFNA SMENA “GENERACIJA” – gametofit i sporofit se po obliku i veličini veoma razlikuju. • KORMOIDNI TALUS– talus koji podseća na KORMUS (telo viših biljaka) i sastoji se od tri dela: RIZOID, KAULOID i FILOID. • PRIVIDNO PARENHIMATIČAN TALUS– na preseku takvog talusa pod mikroskopom se vide okrugli preseci pojedinačnih konaca, što veoma podseća na PARENHIM (posebno tkivo kod vaskularnih biljaka). • PARENHIMATIČAN TALUS– veoma krupan, višeslojan talus. Parenhimatični talusi su najčešće i kormoidni.

 20. I JOŠ ZELENIH ALGI…

 21. ZANIMLJIVOSTI • Neke vrste zelenih algi su crvene boje(hematokrom), npr. • Chlamydomonas nivalis – "crveni sneg" ili • Haematococcus pluvialis – crvene kišne lokve.

 22. Fenomen "zelene vode" u akvarijumu posledica je brzog razmnožavanja ("cvetanja") jednoćelijskih zelenih algi (kao što su Chlorella, Chlamydomonas, Closterium, Cosmarium) i nekih višećelijskih slobodno lebdećih kolonijalnih oblika zelenih algi (Volvox, Scenedesmus, Pandorina, Pediastrium). Ove alge su bezopasne i obično nestaju kad se u akvarijumu uspostavi biološka ravnoteža. 

 23. Jednoćelijske zelene alge iz roda Desmidiaceae nalazimo naročito u kiselim vodama (močvarama). Pokazuju veliko bogatstvo oblika: Closterium – polumesečaste, Cosmarium – kolačić, Micrasterias – zvezdice

 24. Vodenbuhe (Daphnia) i praživotinje (ameba, papučica), poput pravih vegetarijanaca, obožavaju "zelenu vodu". Jednoćelijska zelena alga Closterium i deo končaste zelene alge u papučici (Paramecium).

 25. "TOČKASTE ALGE" • Na staklu akvarijuma nalazimo kolonije jednoćelijskih zelenih alga u obliku finog zelenog sloja/biofilma (Chlorella, Chlamydomonas ...), i svetlozelenih okruglastih tankih pločica ili točkića – tzv. "točkaste alge"(Pediastrum, Scenedesmus, Pandorina). Na gornje tri fotografije vidimo "točkaste alge" (pet meseci stare!), i končaste, nerazgranate zelene alge.