Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALGE PowerPoint Presentation

ALGE

590 Views Download Presentation
Download Presentation

ALGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALGE

 2. Alge su fotoautotrofni mikroorganizmi slični biljkama • Ćelija algi • N-nukleus • M-mitohondrija • CM-ćel. membrana • V-nakuola • Pg-polifosfatna granula

 3. Jedro- nemaju ga cijanofite • Ćel. zid- celulozno pektinski osim kod cijanofita • Plazmalema- gimnoplasti, pelikula, teka, pancir • Hloroplasti • Pirenoid • Rezervne materije

 4. Talus • Jednoćelijski • Pokretne- monadne • Nepokretne- kokalne • Višećelijski • Končast • Kolonije (otvorenog tipa i zatvorenog- cenobije) • Kormoidan talus- rizoid filoid i kauloid • Sifonalni

 5. Razmnožavanje vegetativno, bespolno i polno • Značaj algi • Hrana (direktno; alginati, boje i sl.) • Agar • Biološki aktivne supstance (vitamini, antibiotici, toksini i dr.) • Indikatori stanja vodenih ekosistema

 6. Cyanophyta • Prokarioti; murein; hlorofil a • Homocitan i heterocitan talus (akinet-za preživljavanje i razmnožavanje; heterocista- azotofiksacija) • Produkuju toksine

 7. Rhodophyta(crvene alge) • Hlorofil a i d • Rez. mat.- Floridea skrob • Jednoćelijske, kolonijske, končaste i kormoidne Phaeophyta(mrke alge) • Hlorofil a i c • Rez. mat.- Laminarin • Kormoidan talus

 8. Bacillariophyta(silikatne alge) • Hlorofil a i c • Rez. mat.- Hrizolaminarin • Teka-SiO2 • Valva/pleura; epiteka/hipoteka • Rafa

 9. Chlorophyta(zelene alge) • Hlorofil a i b • Rez. mat.- Skrob • Svi tipovi talusa

 10. Euglenophyta(euglene) • Hlorofil a i b • Rez. mat.- Paramilon • Pelikula; bič; stigma • Metabolija • Miksotrofi

 11. Xantophyta(žuto zelene alge) • Hlorofil a i • Rez. mat.-Hrizolaminarin, volutin, ulja Chrysophyta(zlatne alge) • Hlorofil a i c • Rez. mat.- Hrizolaminarin

 12. Pyrophyta(vatrene alge) • Hlorofil a i c • Rez. mat.-Skrob, volutin, ulja Charophyta(hare) • Hlorofil a i b • Rez. mat.- Skrob • Kormoidan talus