N A D P R A Ž Í O T V O R Ů - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N A D P R A Ž Í O T V O R Ů PowerPoint Presentation
Download Presentation
N A D P R A Ž Í O T V O R Ů

play fullscreen
1 / 12
N A D P R A Ž Í O T V O R Ů
179 Views
Download Presentation
zamora
Download Presentation

N A D P R A Ž Í O T V O R Ů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. N A D P R A Ž Í O T V O R Ů D R U H Y P Ř E K L A D Ů PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ

 2. D R U H Y P Ř E K L A D Ů • překlady z ocelových nosníků • z keramických překladů systému POROTHERM • pórobetonové překlady • monolitické železobetonové překlady • montované železobetonové překlady • cihelné překlady

 3. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ • použití - kde je nadpraží více zatíženo, větší světlosti otvorů a při adaptacích • nosníky tvaru I se osazují na betonové podklady do CM a zajistí se proti překlopení • osazuje se jeden nosník u tloušťky zdi 150 mm, dva nosníky u zdi tloušťky 300 mm a tři nosníky u zdi tloušťky 450 mm

 4. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ varianta provedeníč. 1. • osadí se nosníky • zhotoví, osadí se a podepře bednění • nosníky se celé zabetonují ze všech stran - vznikne ŽB monolitický překlad

 5. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ Obr. 1. Monolitické nadpraží z ocelových I nosníků (varianta č. 1.) 1 - cihly, 2 - beton, 3 - nosníky tvaru I, 4 - betonový podkladek, 5 - pletivo U - délka uložení, L - světlost otvoru (až 6 000 mm)

 6. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ • varianta provedeníč. 2. • nosníky se zajistí proti překlopení • na spodní příruby se osadí cihly a boky se rovněž vyzdí z cihel na CM • vnitřní část překladu se vybetonuje • plochy spodních přírub se obalí drátěným pletivem • provede se omítka

 7. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ Obr. 2. Nosníky tvaru I částečně obezděné cihlami (varianta č. 2.) 1 - cihly, 2 – beton, 3 - nosníky tvaru I, 4 - omítka, 5 - pletivo

 8. PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ Obr. 3. Obr. 4.

 9. Použité zdroje Seznam použité literatury HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN 80-859-2007-7. Obrázkový materiál Obr. 1. - 2. HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN 80-859-2007-7. Obr. 3. - 4. MICHALČÍKOVÁ, Pavla

 10. D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T .

 11. Ověření prezentace č. 11 • Vyjmenuj druhy překladů. • Kdy provádíme překlady z ocelových nosníků? • Kolik ocelových I nosníků osadíme na zeď tloušťky 300 mm? • Jsou překlady z ocelových nosníků monolitické nebo montované? • Nakresli a popiš překlad z ocelových nosníků variantu č. 1. nebo variantu č. 2. (bez popisu obrázek nelze uznat za správný).