je lichaam een tempel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je Lichaam… een tempel?! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je Lichaam… een tempel?!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Je Lichaam… een tempel?! - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Je Lichaam… een tempel?!. God heeft het beste met ons voor:. God is liefde Wij mogen samen met Hem partner zijn Wij hebben de vrijheid om te kiezen En hoe zit het dan met onze gezondheid en dagelijkse levensstijl?!. Gods bedoelingen (wil) zijn goed voor ons… op elk gebied.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Je Lichaam… een tempel?!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Je Lichaam… een tempel?!

  2. God heeft het beste met ons voor: • God is liefde • Wij mogen samen met Hem partner zijn • Wij hebben de vrijheid om te kiezen En hoe zit het dan met onze gezondheid en dagelijkse levensstijl?!

  3. Gods bedoelingen (wil) zijn goed voor ons… op elk gebied En wordtniet gelijkvormig aan deze wereld, Maar wordt hervormd Door vernieuwing van uw denken, Op dat gij moogt erkennen wat dewil [bedoeling] van God is, het goede, het welgevallige en volkomene(Rom 12:1)

  4. Wat je ook doet… doe het ter ere van God. • Want Hij is liefde, Hij wil onze partner zijn, van Hem hebben wij echte keuzevrijheid gekregen: • Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere van God. (1 Kor 10:31)

  5. Christelijk geloof is dus óók lifestyle • HOE je leeft, is een uitwerking van WAT je gelooft. • Je geloofsovertuiging (wat je hebt geleerd uit de bijbel) zorgt er uiteindelijk voor, dat in je dagelijkse handel en wandel, leeft naar de waarden en normen die je van de Here hebt geleerd en meegekregen!

  6. Beheerders van Gods Schepping • Wij mogen Gods schepping, namens God beheren (rentmeesterschap). • Wij zijn ook geschapen door God. • Onze lichamen moeten wij dus ook ‘goed’ beheren!

  7. Gods kinderen moeten zich niet met ‘onreine’ zaken bezighouden • In Genesis mocht de mens (Adam en Eva) niet aan de ‘onreine’ boom van kennis en goed en kwaad komen. • Wij krijgen het volgende advies mee:

  8. Gods kinderen moeten zich niet met ‘onreine’ zaken bezighouden • …Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, enhoudt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemenen Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn zegt de Here de Almachtige(2 Kor 6:17-18)

  9. Wij hebben dus de keuze welke (LIFESTYLE) levensstijl wij preferen… • De levensstijl die de wereld ons biedt… • ÓF • De levensstijl die God ons aanbiedt..

  10. De bijbel de enige leidraad voor keuzes rondom lifestyle • Elk ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2 Tim 3:16-17) • Volkomen…. Één van de bedoelingen van God (Rom 12:2)

  11. Verandering van levensstijl niet altijd makkelijk… • Houdt het voor enkel vreugde mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, (…) Zalig is de man die in de verzoeking volhard, want wanneer hij de proef heeft doorstaan zal hij de kroon des levens ontvangendie Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.(Jak 1:2-3 & 12)

  12. Maar niet onmogelijk! • Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelenzoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken, verduisterde in verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.(…) (Efe 4:17-18)

  13. Kies voor een andere levensstijl! • Wandel niet zoals de wereld handelt!

  14. Wandel zoals God dat wil • Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk de waarheid is in, dat gij,wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid(Efz 4:20-24)

  15. God stelt belang in onze lifestyle! • Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods,dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer:dit is uw redelijke eredienst.(Rom 12:1)

  16. God stelt belang in onze lifestyle, want WIJ zijn ZIJN schepping! • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. (1 Kor 6:19-20)

  17. God beschouwt Zijn ‘tempel’ als heilig • Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schend, God zal hem schenden, Want de tempel Gods, en dat zijt gij , is heilig (1 Kor 3:16-17)

  18. Aandachtspunten • Het is dus belangrijk hoe wij omgaan met wat wij van onze Schepper hebben gekregen. • De gehele schepping, inclusief onze eigen lichamen! • God stelt dus wezenlijk belang in onze ‘lifestyle’-keuzes!!!

  19. Waarom? God wil bij ons wonen • Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.(2 Kor 6:16)

  20. Wat is het eerste voedsel wat God de mens heeft gegeven? • Het ideaal: En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde enal het geboomte, waaraan zaaddragende vruchtenzijn het zal u tot spijze dienen. (Gen 1:29)

  21. Het ideaal was het Hof van Eden • Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had.Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te etenen de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.(Gen 2:1-2)

  22. En de mens koos niet voor God • Direct gevolg:zonde (ongehoorzaamheid aan de wil [ beste bedoelingen] van God voor de mens) kwam in de wereld • Één van de indirecte gevolgen: En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, isde aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten(Gen 3:17-19a)

  23. Na de zondvloed • En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn;Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. (Gen 9:2-4)

  24. Welke dieren…? • God maakt onderscheid tussen twee groepen dieren. Rein en onrein! • Van allereine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar vande dieren, die niet rein zijn, één paar, het mannetje en zijn wijfje; ook van het gevogelte des hemels zeven paar, mannetjes en wijfjes, om het geslacht in het leven te behouden op de gehele aarde(Gen 7:2-3)

  25. Leviticus 11 • Dit zijn de dieren, die gij eten moogt van al het gedierte dat op de aarde is. Al watgespleten hoevenheeft, te wetengeheel doorkloofdehoeven,en wat herkauwt onder de dierenmoogt gij eten.(Lev 11:2-3) • Vb. rund, schaap en geit

  26. Doe wat geoorloofd is! • Gij zult niets eten, dat een gruwel is (Deut 14:2) • Levenstijl principe van God. Ook voor de ‘reine dieren’… ze leven volgens de principe van God, in het hof van Eden • Reine dieren zijn in weze vegetarisch! • Wij mogen eten van dieren die van nature zelf géén andere dieren eten!

  27. Wat de Here heeft geschapen als opruimers in de natuur • Is niet geoorloofd om de eten. Van dieren die het afval eten die in de natuur voorkomt. Bijv. Dode dieren, Dieren die het eten niet goed herkauwen

  28. Vissen • Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft:al wat vinnen en schubben heeft, in het water, in de zeeën en in de stromen, dat moogt gij eten.(Lev 11:9)

  29. Vogels • Elke reine vogel moogt gij eten.Maar deze zijn het, waarvan gij niet eten zult: de arend, (..) , de gier en alle soorten kraaien;  alle soorten raven;  de struisvogel, de katuil, de meeuw en alle soorten sperwers; (..)uil, (..)alle reigers, de hop en de vleermuis. Ook al het wemelend gedierte met vleugels – dat zal voor u onrein zijn, zij zullen niet gegeten worden.(Deut 14:11-19)

  30. Pittige uitspraken in de bijbel • Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn.Van hun vlees zult gij niet eten…(Deut 14:8) • De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk,dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is; een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt (…);die vlees van zwijnen eten en in wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is; (Jes 65:3-5)

  31. Waarom zo pittig…?! • Want Ik weet,welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil,om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jer 29:11) • opdat de mensGods volkomen [één van de bedoelingen van God] zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. (2 Tim 3:17)

  32. Testcase #1: Manna • En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; en de Israëlieten zeiden tot hen:Och, dat wij door de hand des HEREN in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. • Toen zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet.(Ex 16:2-4)

  33. Testcase #2: manna vs. kwakkels • God gaf manna: maar het volk was niet tevreden:Maar nu drogen wij uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit man te zien(Num 11:6) • Toen stak er een wind op, door de HERE gezonden; die voerde kwakkels aan van de zeeen strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond (..)Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, vóórdat het gekauwd was,ontbrandde de toorn des HEREN tegen het volk(Num 11:31-33)

  34. Testcase #3: Slimme jongens • Daniëlnu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijndie de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zichniet zou behoeven te verontreinigen(Dan 1:8)

  35. Testcase #3: Gezonder en wijzer • Neem toch metuw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken;(…) en na verloop van tien dagen bleek hunuiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uitdan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden. (…) En aan deze vier knapen gaf Godkennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen (Dan 1:12-17)

  36. Met “Te…” ervoor, is ‘t nooit goed! • Paulus zegt: “ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, “ (1 Kor 9:27a) • Spreuken zegt: Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.(Spr 23:20-21)

  37. Maak je buik, niet tot een ‘valse god’ • Want velen wandelen– ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende –als vijanden van het kruis van Christus. hun einde is het verderf,hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande,zij zijn aardsgezind.(Fil 3:18-19)

  38. Let op waar je je verlangen naar stelt: •  Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; (1 Pet 2:11)

  39. Laat je niet verleiden: • Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven.Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder.Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal;(Spr 23:30-33)

  40. Johannes de doper zijn opvoeding was mede: • Wanthij zal groot zijn voor de Hereenwijn en sterke drank zal hij niet drinkenenmet de heilige Geest zal hij vervuld worden, (Lucas 1:15a) • En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest (Efe 5:18) • Wijn is druivensap welke gegist is (alcohol bevat)

  41. Lifestyle is alles • Adventisten trachtenalleschadelijke stoffen voor het lichaam te mijden. Bv. tabak, drugs, caffeïne, theeïne, etc, etc • Veel adventisten zijn vegetarisch of zelfs veganistisch! • Het is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk!

  42. Goede Lifestyle tot zegen! Adventisten preken niet alleen gezond leven. Men wil het ook in de praktijk brengen Kerk bezit wereldwijd: 168 - Ziekenhuizen en Sanatoriums 160 - Verzorgingstehuizen 433 - Klinieken Data: 26 februari 2009

  43. Problemen met lifestyle keuzes?! • Bij beproevingen mogen wij zeggen:Mijn hulp is van de HERE,die hemel en aarde gemaakt heeft.(Ps 121:2) • Niet gij zult hierbij behoeven te strijden:stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de HERE u de overwinning geeft. (2 Kron 20:17a)

  44. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars! • Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.(Fil 4:13) • Hem nu,die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.(Jud 24-25)

  45. Waarom? God wil bij ons wonen • Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.(2 Kor 6:16)