1 / 23

1 1 1

1 1 1. Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 . Opplæringskontoret For Energifag ble stiftet i 1997. Formålet Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet Virksomheten skal særlig rettes mot lærlingordningen Konsulenttjenester

zahi
Download Presentation

1 1 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 111 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 2. Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Opplæringskontoret For Energifag ble stiftet i 1997

 3. Formålet • Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet • Virksomheten skal særlig rettes mot lærlingordningen • Konsulenttjenester • Prosjektarbeid Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 4. OFE skal også være et bindeledd mellom Nordland fylkeskommune, arbeidslivet, skole og andre aktører som bidrar til å utdanne og skaffe bedriftene kvalifisert arbeidskraft Vi skal også være en kompetansemegler for våre medlemsbedrifter: Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 5. Vi utfører faglig oppdatering for medlemsbedriftene innenfor Energimontørfaget • Gjennomfører årlig oppdatering i FSE 2006 forskriften • Gjennomfører lovpålagt førstehjelpsopplæring for elektrobransjen • Selger en rekke fagrelaterte bransjekurs • Selger ut rene konsulenttjenester til elverkene • Selger Fagkonsulenttjenester til andre Opplæringskontor Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 6. Litt til om OFE • 12 Medlemsbedrifter • Medlemsbedriftene er Elverk og Elektroinstalatører • Har lærlinger innenfor alle fagområder medlemsbedriftene etterspør • Har utvidet kompetanse innenfor deler av elektrofagene Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 7. Litt til om OFE • Har ca 40 løpende lærlingekontrakter • Planlegger og gjennomfører restteori for Energimontørlærlinger i samarbeid ved SVS • Gjennomfører fagrelaterte kurs for elektrobransjen for ca 750 personer årlig • Deltakelse i Prosjekt Velg Yrkesfag Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 8. Fag vi har lærlinger eller har godkjenning i • Energimontør • Energioperatør • Elektriker • Industrimekaniker • IKT-Servicefaget • Kontor- og Administrasjonsfaget • Salgsfaget Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 9. Lokalisering • Vårt kontorsted er på Fauske og vi er samlokalisert med 2 andre opplæringskontor • Kontoret ledes av daglig leder i 100% stilling Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 10. Overgang skole - bedrift Hva fungerer bra og hva kan bli bedre? Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 11. Sett fra en «faglig leders» synspunkt • Elever synes å ha mindre fagkunnskaper i «vårt» fag nå enn tidligere når de skal ut i læra • Viktigheten av punktlighet: arbeidstid, fravær, verneutstyr, respekt for lover og interne regler, ta vare på utstyr, ydmykhet til faget og kolegaer Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 12. Sett fra en «faglig leders» synspunkt • Viktigheten av sammen å skape et godt arbeidsmiljø og finne sin plass i teamet • Viktige momenter er; initiativ, nyskjerrihet og stå på vilje!! Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 13. Sett fra en «faglig leders» synspunkt • Viktigheten av å vise lærlingen respekt og at de tar vedkommende på alvor. • Lærlingene er en viktig ressurs for bedriften • Lærlingen kommer med ny fersk kunnskap som også de etablerte fagarbeiderne og andre kan lære av • Et «tydelig» opplæringskontor synes viktig Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 14. Hva synes å fungere godt i overgangen sett fra Opplæringskontorets synspunkt • Elevene synes i utgangspunktet godt motivert for å komme i «praktisk» opplæring • Kandidatene synes i all hovedsak å tilpasse seg godt bedriftens regler • De fleste kandidatene og bedriftene beskriver god struktur og forutsigbarhet som et viktig «verktøy» Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 15. Hva synes å fungere godt i overgangen • De fleste lærlingene gir uttrykk for at de føler god trygghet i læresituasjonen med hyppige tilbakemeldinger Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 16. Hva kan skolen gjøre for å klargjøre elevene bedre til arbeidslivet? • Gjennomføre faste dialogmøter med bedriftene og opplæringskontor • Viktigheten av å kjenne til hverandres forventninger og roller • Relasjonsbygging Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 17. Hva kan skolen gjøre for å klargjøre elevene bedre til arbeidslivet ? • Viktigheten av å bevisstgjøre elevene på holdningsmål. Dette MÅ gjøres før PTF gjennomføres i bedriftene • Invitere bedrifter til å komme i klasserommet FØRST PÅ SKOLEÅRET!! • Benytte prøvenemder til å informere i klasser Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 18. Noen punkter på hva lærlingene sier om overgangen • I skolen var det «så små» konsekvenser hvis de f.eks. kom for seint • I bedriftene følte mange lærlinger at de «ikke kunne» komme for seint……….. Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 19. Noen punkter fra hva lærlingene sier om overgangen • De aller fleste gav uttrykk for at de ønsket å bli gode fagarbeidere og da så de sammenhengen med nøyaktighet og punktlighet • De fikk tydelig beskjed i bedriftene om hva som forventes av de gjennom intervju og oppstartsmøte, noe de syntes var veldig viktig Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 20. Noen tanker fra Opplæringskontoret • Faste møter mellom faglærere og bedriftene? • Klargjøre forventningene til hverandre? • La elevene jobbe med «forskning» i tett samarbeid med bedriftene om hva det forventes av en ny medarbeider. Bør dette være «obligatorisk» prosjektarbeid i videregående skole? Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 21. Noen tanker fra Opplæringskontoret • Kan bedriftene «nok» om: • Fagopplæring? • Skolestruktur? • Utdanningssystemet? • Eller har vi en informasjonsjobb å gjøre her? Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 22. Noen tanker fra Opplæringskontoret • Vet skolen/faglærene nok om de bedriftene som skal ta i mot de nye medarbeiderne? • Burde det det være regulert gjennom f. eks Parnerskapsavtale om x antall dager med utveksling av arbeidskraft (lærere vs faglige ledere) årlig? • Kan det finnes andre fagarenaer/fora der målgruppen er faglærere og Faglige ledere Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

 23. Takk for oppmerksomheten! Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

More Related