slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370 3803 Infomøder om fosforvådområdeindsatsen 26. og 30. jan. 2012. Disposition. Baggrund Styringsmodel for vådområder og ådale Præmisser Centrale elementer Økonomi Vilkår

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL' - zachery-ramos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aftale om

vådområdeindsatsen

mellem Miljøministeriet og KL

Ved Troels Garde Rasmussen, KL

trr@kl.dk, tlf. 3370 3803

Infomøder om fosforvådområdeindsatsen 26. og 30. jan. 2012

slide2

Disposition

 • Baggrund
 • Styringsmodel for vådområder og ådale
  • Præmisser
  • Centrale elementer
  • Økonomi
  • Vilkår
  • Tids- og procesplan
  • Opfølgning og monitorering
 • Vandoplandsstyregruppe og - plan
 • Indsatsen skal løftes
slide3

Baggrund: Kommuneaftale 16. juni 2009

 • Kommuneaftale 2010 mellem KL og regeringen
 • ”Med udgangspunkt i en politisk aftale om Grøn Vækst udarbejder regeringen i 2009 udkast til overordnede planer med mål og indsatsprogrammer, som vil danne rammen for kommunale handleplaner i 2010. På baggrund af en af regeringen fremlagt procesplan
 • vil parterne, før udkast til vand- og naturplaner sendes i høring hos berørte myndigheder, drøfte styringsmodellen, herunder finansiering og principper for kompensation af kommunerne.”
slide4

Styringsmodel: Præmisser

 • Jf. aftalen af 27. november 2009
 • Kommunerne har ansvaret for at planlægge
  • og gennemføre indsatsen
 • Præmisser for aftalens indgåelse
 • Iværksættelse før udarbejdelse af handleplaner
 • Finansiering over helt nye landdistriktsordninger,
  • dvs. særlig ansvarsfordeling ml. stat og kommune
slide5

Styringsmodel: Centrale elementer

 • Styringsmodellens centrale elementer
 • De statslige vandplaner
 • En national styregruppe
 • Vandoplandsstyregrupper – udarbejder vandoplandsplan
 • Kommunerne som projektejere
 • Staten som bevillingsmyndighed
 • Staten varetager køb og salg af jord – p.t. ikke for P-vådområder
slide6

Styringsmodel: Økonomi

 • Aftalens økonomiske basis
 • Indsatsbehov og økonomi fastlagt i Grøn Vækst
 • Administrative udgifter hos kommuner, FVM og MIM
 • 36,3 mio. kr. til projektadministration i kommuner
 • Kommunerne skal optimere projekterne
 • Kommunerne har projektansvar inkl. projektøkonomi
  • Tilskåret projekt, fornyet ansøgning eller projektdrop
slide7

Styringsmodel: Vilkår

Vilkår qua Grøn Vækst

 • Finansiering til jord, projekter og administration
 • Finansiering over landdistriktsprogrammet
 • Omkostningseffektivitet – ensidigt fokus på N og P
 • Frivillighed ved jordsalg – dog begrænset ekspropriation
 • Private projekter skal opfylde en del af N-målsætningen
slide8

Styringsmodel: Vilkår

Vilkår qua forhandlingsprocessen

 • Kommunerne har den opsøgende lodsejerkontakt
 • Virkemidler
  • P- og N-vådområder: 20-årigt tilskud som i VMP 3
  • N-vådområder: Køb/salg
 • Midler til ekspropriation
 • 20 kg P pr. ha pr. år
 • Rammevilkår kan evt. justeres af NS ultimo 2012
slide9

Styringsmodel: Tids- og procesplan

Tids- og procesplan 2012 og frem

 • Opsøgende og faciliterende indsats
 • 15. marts: Nedsættelse af vandoplandsstyregruppe
 • 15. marts: Indsendelse af vandoplandsplan
 • 1. maj: Ansøgning om midler til forundersøgelser (25 %)
 • 1. nov.: Afslutning/rapportering forundersøgelser (25 %)
 • Nov.: NST sammenfatter resultat af udførte forundersøgelser
 • Ultimo 2012: Den Nationale Styregruppe drøfter virkemidlets effektivitet og justerer evt. rammevilkårene
slide10

Styringsmodel: Opfølgning og monitorering

 • Løbende fokus for regeringen og KL
 • Gennemførelse, rammebetingelser og forudsætninger
 • Den Nationale Styregruppe (NS)
 • Følger udviklingen i kommunernes og statens indsats
 • Overvåger og understøtter indsatsen
 • Afrapporterer omkring fremdrift og resultater
 • Kontaktgruppen ml. NEST, NST og KL
 • Koordinering af centrale processer ifm. opstart
slide11

Vandoplandsstyregruppe

 • Primære opgaver for vandoplandsstyregruppen
 • Udarbejdelse af vandoplandsplan (VOP)
 • Udpeger én kommune som projektejer pr. projekt
 • Koordinerer kommunale ansøgninger om midler til forundersøgelser og gennemførelse
 • Identificerer alle projekter – herunder de mindst 25 %, der søges forundersøgt i 2012
 • Rapporterer nøgleoplysninger til sekr. for NS, dvs. NST
slide12

Vandoplandsplan

 • Vandoplandsplanens formål
 • Redskab til rammestyring ml. kommuner
 • Grundlag for ansøgning til NST
 • Grundlag for afrapportering til NS
 • Vandoplandsplanens indhold
 • Projektkatalog over påtænkte projekter
 • Bygger på foreløbelige antagelser
 • Vil løbende kunne bliver præciseret i takt med bedre viden
slide13

Indsatsen skal løftes i fællesskab

 • MIM og FVM bør fortsat prioritere indsatsen højt
 • Hurtig implementering af tilskudssystem
 • Fleksibel tilskudsadministration
 • Kommunerne og KL bør fortsat prioritere indsatsen højt
 • Tværkommunal indsats
 • Synergier ift. forvaltning af det åbne land og vandplanerne