Kredittmarkedet muligheter og farer
Download
1 / 34

Kredittmarkedet Muligheter og farer - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Kredittmarkedet Muligheter og farer. 06.09.06 Analysesjef: Tore Øystein Gløersen. Agenda. Volumutvikling Marginer Margin og utlånsrente Marginer og tap Renteforventninger Spreadutvikling Tap og kredittkvalitet Muligheter og trusler Basel II

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kredittmarkedet Muligheter og farer' - zachery-cruz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kredittmarkedet muligheter og farer
KredittmarkedetMuligheter og farer

06.09.06

Analysesjef: Tore Øystein Gløersen

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Agenda
Agenda

 • Volumutvikling

 • Marginer

  • Margin og utlånsrente

  • Marginer og tap

  • Renteforventninger

  • Spreadutvikling

 • Tap og kredittkvalitet

 • Muligheter og trusler

  • Basel II

  • Særskiltsikrede obligasjoner og boligkredittforetak

  • Behov for ekstern funding fremover

 • Sparebankens alternative balanser fremover

  • alternative plasseringsmuligheter

 • Oppsummering

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utl nsvekst 1981 til 2kv2006
Utlånsvekst 1981 til 2kv2006

Historisk vekst: 12,2% i snitt pr. år fra 1981

9,8% vekst i 2H06

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Fortsatt h y kredittvekst
Fortsatt høy kredittvekst

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Innskuddsdekning terra banker
Innskuddsdekning – (Terra Banker)

I økende grad avhengig av ekstern finansiering

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling i ekstern funding terra banker
Utvikling i ekstern funding – (Terra Banker)

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Volum fortsatt h y kredittvekst
Volum – fortsatt høy kredittvekst

 • Personmarkedet

  • Høy boligprisvekst den siste tiden sikrer høy vekst fremover

  • ”Nye låneformer” flexilån/boligkreditt – økende popularitet (åpner for re-allokering av boligformue til andre spareformer)

  • ”Nye låneformer” stående lån – stopper å betale avdrag (kun renter)

  • Lånefinansiering av investeringer (eks. strukturerte produkter)

 • Bedriftsmarkedet

  • Økende investeringsvilje - høykonjunktur

  • ”lav vekst/negativ vekst i 2003 til mai 2005 - etterslep

 • Basel II – større volumer på samme kapitaldekning

 • Geografisk ekspansjon

 • Fortsatt høy kredittvekst, med dagens høye volumvekst vil ikke kunne opprettholdes på sikt

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utl nsrente og rentemargin 1985 til 2kv06
Utlånsrente og rentemargin – 1985 til 2Kv06

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Rentemargin og tap
Rentemargin og tap

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utl nsrente og innskuddsrente
Utlånsrente og innskuddsrente

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Renteforventninger i markedet
Renteforventninger i markedet

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Rentenetto i kroner utvikling
Rentenetto i kroner - utvikling

 • Øker rentenettoen i kroner

  • Høy volumvekst (både utlån og innskudd)

  • Økende rentenivå – økt avkastning på fri egenkapital

  • Bedret innskuddsmargin

  • Lavere fundingkost nå enn for 2 til 4 år siden. Nye obligasjoner utstedes med lavere premie over NIBOR - selv etter en viss spread utgang

 • Trekker ned rentenettoen i kroner

  • Kraftig press på utlånsmargin, spesielt innefor boliglån

  • Marginpresset forsterkes gjennom innføring av Basel II og særskiltsikre obligasjoner

 • Vekst i rentenettoen i kroner - høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå vil kompensere for marginpresset!

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling finansieringskostnader
Utvikling finansieringskostnader

* Spread over NIBOR (3 års løpetid)

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Risikopremie p vei opp globalt
Risikopremie på vei opp globalt

* S&P US Credit Investment Grade Index

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling i spreader fremover
Utvikling i spreader fremover

 • Økende kredittspreader den siste tiden:

  • Ordinære obligasjonslån

  • Ansvarlig kapital

 • Fortsatt spreadutgang i 2007?

  • Høy utlånsvekst - i bedriftsmarkedet

  • Økende tap (fra svært lave nivåer)

  • Økende rentenivå

   • Fare for økte tap

   • Relativ meravkastning i forhold til rentenivået

  • Økende globale risikopremier

  • Nivået er pt. relativt lavt

 • Stor sannsynlighet for fortsatt utgang i kredittspreadene i 2007

  • NB! Store enkelt tap/skandaler vil kunne sende spreaden betydelig ut

  • EKS – SANG – resultatvarsel – tap på NOK 20 mill. på byggeprosjekter

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Tap

 • Situasjon i dag

  • Lavt nivå på misligholdte og tapsutsatte lån

  • Relativt lavt rentenivå

  • Relativt få konkurser

  • Svært gunstig konjunktursituasjon - Norsk næringsliv går på høygir!

 • Lave tap (faktisk inntektsføring på tapslinjen samlet sett)

 • Fremover

  • Høy vekst for å kompensere for marginpress

   • Nødvendigheten av og lysten på volumvekst – hva med kredittvurderingen

  • Geografisk ekspansjon

   • På vei vekk fra Kirketårnsprinsippet?

   • Større tapsfare i nye markeder

  • Økende næringsandel

   • Større tap innfor næring sammenlignet med personmarkedet

  • Økende rentenivå

 • Økende tap på sikt, venter dog ikke store tap!

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling i misligholdte l n grunnfondsbevis
Utvikling i misligholdte lån - grunnfondsbevis

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling i tapsutsatte l n grunnfondsbevis
Utvikling i tapsutsatte lån - grunnfondsbevis

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Sum tapsavsetninger grunnfondsbevis
Sum tapsavsetninger - grunnfondsbevis

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Basel ii nye kapitaldekningsregler
Basel II – nye kapitaldekningsregler

 • 3 metoder

  • Standardmetode (basis)

  • Grunnmetode

  • Avansertmetode

 • Valg av modell

  • For mindre banker - standardmetoden

  • De mer avanserte metodene kan vurderes etter hvert

 • Konsekvenser

  • For prising av risiko

  • Vil bidra til økt marginpress, spesielt på boliglån

  • Økt prisdifferensiering

  • Endringen vil føre til lavere beregningsgrunnlag og økt kapitaldekning i forhold til dagens regler

  • Kredittilsynet vurderer ”særnorske regler”

  • Overgangsregler – ikke full effekt før 2010

  • Størst effekt for store banker som velger de mer avanserte metodene

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Fremdriften for regelverket om s rskilt sikrede obligasjoner fortrinnsberettigede obligasjoner
Fremdriften for regelverket om særskilt sikrede obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Lov om finansieringsvirksomhet ble endret i 2004

 • Flere høringsprossesser, sist i mai 2006

  • Revidert forslag som sikrer lovgivning iht krav fra ratingbyråer og ikke er i konflikt med panteloven – modell der investorene gis fortrinnsrett i stedet for pant i utlånsporteføljen

  • Norsk modell for ”covered bonds” er investorvennlig og AAA rating for fortrinnsberettigede obligasjoner synes kurant

 • Revidert lovforslag under utarbeidelse i Finansdepartementet

  • Antas vedtatt i oktober d.å.

  • Videre må forslag til forskrifter på høring og endelig fastsettes av FD

 • Antatt tidspunkt for å emittere obligasjoner er 1. halvår 2007

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Utvikling i terra boligkreditt
Utvikling i Terra BoligKreditt obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Selskapet ble stiftet i mars 2003 og har en egenkapital på 210 mill.

  • Totalkapitaldekning pr. 30/6 på 19,7%

 • Kredittilsynet ga konsesjon i 2004 – som vanlig kredittforetak i påvente av endelige forskrifter & lovendring

 • Selskapet startet opp utlånsvirksomheten i februar 2005 og har en utlånsportefølje på p.t. ca 3,9 mrd. kr.

  • Utlånsvirksomheten er organisert i henhold til krav som vil bli stilt utstedere av fortrinnsberettigede obligasjoner

 • TBK er foreløpig finansiert med egenkapital, sertifikatlån og obligasjonslån. Selskapet vil refinansiere lån ved å utstede fortrinnsberettigede obligasjoner når regelverk er vedtatt

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Volum utvikling terra boligkreditt
Volum utvikling – Terra Boligkreditt obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


S rskiltsikrede obligasjoner
Særskiltsikrede obligasjoner obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Både Terra Gruppen, DnB NOR og Sparebank1 Gruppen har etablert eget Boligkredittforetak (finansierers med særskiltsikrede obligasjoner)

 • Konsekvenser:

  • Lavere fundingkost – (utsikt til AAA-rating)

  • Størst besparelse for de mindre bankene. Store og små banker vil få samme fundigkost ved salg av boliglån gjennom boligkredittforetakene som finansierer seg med særskilt sikre obligasjoner

  • Vil forsterke marginpresset på boliglån

 • Volum (fra bankene til Boligkreditt)

  • På kort til mellomlang sikt – mye av nysalget

  • På lang sikt – stort alt av boliglån innefor 60% vil ligge i boligkredittselskaper

 • Vil på sikt frigjøre kapital/balanse!

  • Hva skal/kan den frigjorte balanse brukes til?

  • Redusert ekstern funding på lang sikt?

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Fremtiden for sparebankenes balanser
Fremtiden for sparebankenes balanser obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • En fremtid uten boliglån? - Hva skal vi gjøre?

 • En fremtid med garanterte spareprodukter

 • En fremtid med lånefinansiering av f.eks bulgarsk eiendom?

 • En fremtid med aksjeeksponering?

 • En fremtid med kredittderivater?

 • Økt satsning på bedriftsmarkedet?

 • Mer industriobligasjoner?

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Om sparekassernes boligl n danmark
…om sparekassernes boliglån (Danmark) obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

I takt med de senere års stigende boligpriser er udgør boliglån en stigende andel af udlånet for sparekasserne

Hovedparten af boligudlånet formidles imidlertid gennem realkreditinstituttet, Totalkredit, som er en del af Nykredit-koncernen (op til 80% af LTV)

Kun boligfinansiering i intervallet 80-100% af LTV ligger dermed på sparekassernes balance

I forbindelse med formidling af boligfinansiering gennem Totalkredit stiller sparekasserne en garanti over for Totalkredit på den del af udlånet som ligger i mellem 60% og 80% af LTV. Det er en væsentlig grund til at sparekassernes garantiforpligtelser er vokset væsentligt gennem se sidste 2-3 år

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


BMA og BMV som en investering for banken obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Når banken investerer i BMA og BMV kjøper banken kun opsjonen.

 • Det vil si:

  • Banken betaler ikke tegningsomkostning

  • Banken betaler heller ingen margin på lånefinansiering

 • Banken kjøper derfor kun derivatet og den betales som en flytende NIBOR rente gjennom løpetiden.

 • Eksponeringskostnaden blir på 3,3 % (3 mnd NIBOR) av eksponert beløp.

  • Break-even i markedet blir da 3,3 % (historikken er langt bedre)

 • På 1 MNOK blir det 33.000,- per år, eller under 3000,- per mnd.

 • Banken kan aldri tape mer enn eksponeringskostnaden.

 • Banken får derfor en veldig god giring på investeringen.

 • BMA – Bankinnskudd Med Aksjeavkastning - BMV – Bankinnskudd Med Valutaavkastning

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Plassering i danske papirer
Plassering i danske papirer obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

Senior funding

Typisk spænd 3 år: 27-30bp over Cibor

Typisk spænd 5 år: 32-35bp over Cibor

(stærkt stigende efterspørgsel som følge af høj udlånsvækst)

Ansvarlig kapital (tier 2)

Typisk spænd 5+3 år: 95-115bp Cibor

(moderat efterspørgsel idet udlånsvæksten modsvares af meget høj indtjening)

Hybrid kernekapital (tier 1)

Typisk spænd til call 10 år: 165-190bp over swap

(næsten intet udbud som følge af høj solvens og meget høj kernekapital med tier 1 ratios på typisk mellem 10% og 15%)

Om alle udstedelsestyper gælder at likviditeten er lav, hvilket er hovedårsagen til at kreditspændene er væsentligt højere end den rene kreditrisiko egentlig tilsiger

Vi anser derfor udstedelserne for at være meget attraktive for investorer med en lav risikoprofil og som er indstillet på at holde udstedelserne til udløb/call

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Kredittderivater i av ii
Kredittderivater I av II obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Kreditter – hvorfor derivater?

 • Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem

 • På samme måte som når en ser på,

 • Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko.

 • Internasjonalt

 • Flytter ikke prisene selv ved store volumer

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Kredittderivater ii av ii
Kredittderivater II av II obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Kreditter – hvorfor derivater?

 • Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem

 • På samme måte som når en ser på, det å kjøpe lån og det å utnytte rentebytteavtaler

 • Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko.

 • Internasjonalt marked hvor noen andre gjør jobben for deg.

 • Kredittderivater: brukes til å endre din risikoeksponering. Typisk kan du overføre risiko du i dag har i en avtale om at en annen part betaler deg hvis det skulle oppstå en kreditt event.

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Fordeler med derivater
Fordeler med derivater obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • De kan lages akkurat slik du vil ha det

 • De rendyrker kredittrisikoen, da de er likvide.

 • Små administrative kostnader

 • Holder seg bedre informert om utviklingen i kredittmarkedene ute. Som gjerne før eller siden slår ut hjemme.

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


N r kommer utbetalingene
Når kommer utbetalingene obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Regulert ved ISDA avtaler

 • Fall i rating til under ett vist nivå

 • Finansiell restrukturering

 • Teknisk default, konkurs, betalingsinnstillinger.

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Muligheter og trusler kredittmarkedet 2007
Muligheter og trusler – kredittmarkedet 2007 obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

 • Fortsatt lave tap – dog noe høyere enn i 2006

 • Økende rentenivå

 • Fortsatt sterkt marginpress (utlånsmargin)

 • Fortsatt høy kredittvekst

 • Rentenettoen i kroner vokser tross marginpress

  • Høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå kompenserer for marginpresset.

 • Spread utgangen (fortsetter)

 • Økende ekstern finansiering

 • Særskiltsikre obligasjoner tas i bruk

 • Bruk av boligkredittforetak – økte vekst- og inntjeningsmuligheter

 • På lang sikt

  • En fremtid uten boliglån (innefor 60%) i egen balanse

  • Alternativer – næringslån, kreditderivater med mer.

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Ansvarsforhold obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)

Denne analysen distribueres kostnadsfritt til kunder av Terra Securities ASA. Analysen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra kilder som Terra Securities ASA anser som troverdige og korrekte, men Terra Securities ASA kan ikke innestå for at informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Viktige kilder er utsteders kvartals- og årsrapporter, samt presentasjoner utarbeidet av utsteder. Vurderingene i denne rapporten representerer Terra Securities ASA oppfatninger som kan endres uten varsel. Denne rapporten skal ikke oppfattes som en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Terra Securities ASA er ikke ansvarlig for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Terra Securities ASA gjør oppmerksom på at det er forbundet med risiko å handle aksjer. Kopier av rapporten er sendt via elektronisk post. Terra Securities ASA kan ikke innestå for at slike rapporter er redistribuert i originalversjonen. Denne analysen er ikke ment for offentlig publikasjon, men kun til bruk for klienter av Terra Securities ASA som har mottatt denne analysen direkte, eller gjennom godkjent desentralt distribusjonsledd.

Tilsynsmyndighet for Terra Securities ASA er Kredittilsynet. Terra Securities ASA er medlem av Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Norges Fondsmeglerforbund.

Nøkkeltallsberegninger i denne analysen baseres i all hovedsak på anbefalinger gitt av Norske Finansanalytikeres Forening.

Terra Securities ASA utgir normalt analyser i for- og etterkant av kvartalsfremleggelser, samt ved eventuelt vesentlige hendelser.

Terra Securities ASA er et selskap i konsernet Terra-Gruppen AS.For mer informasjon om Terra Securities ASA henvises det til våre internett sider: www.terra-aksjenhandel.no

ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


ad