elektronika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRONIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRONIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ELEKTRONIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 647 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTRONIKA' - zaccheus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektronika

ELEKTRONIKA

Elektronikaje savremena tehnička disciplina koja se zasniva na korišćenju poluprovodničkih materijala, pomoću kojih je moguće realizovati najrazličitije elektronske komponente: diode, tranzistore, tiristore itd.Prava ekspanzija elektronike nastaje uvođenjem integrisanih kola (analognih i digitalnih).

osnovne o sobine poluprovodnika
Osnovne osobine poluprovodnika

Poluprovodnici su materijali čija se

specifična otpornost nalazi između provodnika i izolatora.

U elektronici najviše se primenjuju silicijum (Si) i germanijum (Ge). To su četvorvalentni elementi koji formiraju kristalnu strukturu.

poluprovodnici p i n tipa
Poluprovodnici P i N tipa

1.Povećanje temperature:

2. Dodavanje primesa čistom silicijumu:

Donori – atomi petova-

lentnih primesa, oni daju slobodne elektrone polu-

provodniku.

Akceptori – atomi trova-

lentnih primesa, oni stva-

raju šupljine.

1 – šupljina (p – broj šupljina);

element. pozitivno naelektrisanje

2 – slobodan elektron, (n – broj sl.el.);

Generacija – nastajanje para 1 i 2.

Rekombinacija – proces popunjavanja šupljina slobodnim elektronima.

n=p

slide4

Kod poluprovodnika struju obrazuju i elektroni i šupljine. Priključivanjem napona na krajeve poluprovodnika, u njemu se obrazuje električno polje koje uspostavlja kretanje šupljina u smeru polja i kretanje elektrona u suprotnom smeru, pa se struje sabiraju.

p n spoj
P-N spoj

P-N spoj je kristal poluprovodnika koji na jednom kraju ima visoku koncentraciju

šupljina, a na drugom ima visoku koncentraciju elektrona.

2. Inverzno polarisan P-N spoj

- struje šupljina i elektrona su male.

 • Direktno polarisan P-N spoj
 • - struje šupljina i elektrona su velike.
poluprovodni ke diode
Poluprovodničke diode

Poluprovodnička dioda je spoj poluprovodnika p i n tipa.

Dioda ima dva priključka (pina), p priključak je anodni priključak (anoda),

dok je n priključak katodni priključak (katoda).

Oznaka poluprovodničke diode Karakteristika poluprovodničke diode

Ukoliko je potencijal anode viši od potencijala katode, bar za napon praga provo-

đenja diode, onda je dioda direktno polarisana, kroz diodu protiče struja i kaže

se da dioda vodi. To je, tzv. propusni smer spoja. Ukoliko potencijal anode nije

viši od potencijala katode, anoda je inverzno polarisana i kroz nju protiče struja

veoma male jačine, koja se najčešće zanemaruje i kaže se da inverzno polarisana

dioda ne vodi. Može se zaključiti da dioda ima usmeračko dejstvo, pošto električnu

struju propušta samo u jednom smeru. Uobičajeni napon između anode i katode

koja vodi je 0.6 V.

vežba br.7 – Praktikum

slide7

Oznaka Zener diode Karakteristika Zener diode

Ako je dioda polarisana u nepropusnom smeru, a napon izvora je dovoljno veliki,

kod tankih p–n spojeva dolazi do proboja.Napon pri kome dolazi do proboja naziva

se inverzni probojni napon. Kada dođe do proboja, napon na diodi ostaje skoro

konstantan i ne zavisi od struje. Postoji posebna vrsta dioda koje su specijalno

projektovane za rad u oblasti proboja, pri inverznoj polarizaciji. Ove diode se

nazivaju Zener diode. Zbog osobine da napon nakon proboja ne zavisi od struje,

Zener diode se koriste kao stabilizatori napona.

Vrste dioda:

Tunel dioda Šotki dioda Foto dioda LED dioda

tranzistori
Tranzistori

Vrste tranzistora: bipolarni i unipolarni.

Bipolarni tranzistori mogu biti tačkasti i slojni. Slojni tranzistori imaju znatno bolje

osobine, te se oni masovno koriste. Sastoje se od kompaktne celine dva pn spoja,

tako da se između dve prelazne oblasti, dva pn spoja, nalazi poluprovodnički sloj

zajednički za oba spoja. Ako je zajednički sloj od materijala tipa n, odnosno

pnp spoj, bipolarni tranzistor je PNP tipa, dok je kod NPN bipolarnog tranzistora

zajednički sloj od materijala p tipa. Zajednički sloj naziva se baza (B), a spoljni slojevi

emitor (E) i kolektor (C).

Strukturna i šematska oznaka

NPN tranzistora

Strukturna i šematska oznaka

PNP tranzistora

slide9

Postoje tri osnovna režima rada tranzistora: aktivni režim (sl.), režim blokiranja i

režimzasićenja, (vežba br. 9 – Praktikum).

Unipolarni tranzistori: struju stvaraju ili šupljine ili elektroni.

Vrste: 1. FET – spojni tranzistori sa efektom polja

2. MOSFET – metal oksid poluprovodnički tranzistori.

integrisana kola
INTEGRISANA KOLA

Integrisano kolo je kompletno elektronsko kolo određene namene i sastoji se od jednog malog kristala silicijuma na kome se nalaze tranzistori, diode, otpornici i kondenzatori, kao i njihove međuveze.Tendencija u razvoju integrisanih kola je da se dimenzije čipova smanjuju, a da se sve više elektronskih komponenata pakuje na svakom. To povećava njihov kapacitet, a smanjuje cenu (Moor-ov zakon - broj tranzistora se udvostručava svake druge godine).

slide11

Podela integrisanih kola prema broju elektronskih komponenata koje se u njima nalaze:

 • Integrisana kola, prema vrsti signala koji se njima obrađuju, mogu biti:
 • Analogna: operacioni pojačavači,
 • Digitalna: logička kola, flip-flopovi, multiplekseri, mikroprocesori, mikrokontroleri.
 • Kombinovana: A/D konvertori, D/A konvertori.
operacioni poja ava i
Operacioni pojačavači

Operacioni pojačavač je standardna elektronska komponenta. Koristi se kao aktivni

(pojačavački) element u izgradnji analognih računara, raznih tipova pojačavača,

aktivnih filtara, raznih pretvarača i sl.

 • Idealni operacioni pojačavač ima sledeće karakteristike:
 • beskonačno veliko naponsko pojačanje
 • beskonačno veliku ulaznu otpornost
 • izlaznu otpornost jednaku nuli
 • Beskonačno širok propusni opseg
 • Idealni balans
slide13

Kolo za oduzimanje – oduzimač

Kolo za sabiranje  sabirač

Kolo za diferenciranje – diferencijator

Kolo za integraljenje – integrator

logi ka kola
Logička kola

Logičko I (AND) kolo

Logičko ILI (OR) kolo

Logičko NE kolo(invertor)

Logičko NI (NAND) kolo

Logičko NILI (NAND) kolo

Ekskluzivno ILI (XOR) kolo

test pitanja
TEST PITANJA
 • Definisati generaciju i rekombinaciju.
 • Šta su to donori, a šta akceptori.
 • Šta je to P-N spoj.
 • Šematski prikazati direktno i inverzno polarisan P-N spoj.
 • Kada se kaže da je dioda direktno polarisana, a kada da je inverzno polarisana.
 • Nacrtati oznaku i karakteristiku Zener diode, čemu ona služi.
 • Strukturna i šematska oznaka NPN i PNP tranzistora.
 • Koji su osnovni režimi rada bipolarnih tranzistora.
 • Šta su to integrisana kola.
 • Podela integrisanih kola prema broju elektronskih komponenata.
 • Podela integrisanih kola prema vrsti signala koji se njima obrađuju.
 • Osobine idealnih operacionih pojačavača.
 • Nacrtati šemu diferencijatora i integratora.
 • Simbol i tablica istinitosti logičkog I i NI kola.
 • Simbol i tablica istinitosti logičkog ILI i NILI kola.

Napomena: za UI (usmeni ispit) svaki naslov na početku slajda je pitanje.