1 / 10

MIN Livshistorie…

MIN Livshistorie…. Livshistorien ER af stor betydning mellem beboere, medarbejderne, og de pårørende, så der skabes en værdig kommunikation … Vores identitet har rødder i vores livshistorie

yvonnem
Download Presentation

MIN Livshistorie…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MIN Livshistorie… Livshistorien ER af stor betydning mellem beboere, medarbejderne, og de pårørende, så der skabes en værdig kommunikation … • Vores identitet har rødder i vores livshistorie • Ved at tage afsæt i livshistorien lykkedes vi bedre i vores samvær med beboerne i forhold kommunikation, plejen og omsorgen med mennesker • Vi skaber gode relationer, når livshistorien kendes • Det er altafgørende, at vi møder beboerne lige netop der hvor den enkelte er i tanker og følelser • Borgere med demens – her er Livshistorien særdeles vigtig.. Så beboerne kan støttes.

  2. Min Livshistorie ….. • Livshistorien, kropssproget, stemmelejet, ansigtsmimik, ordvalget og sprogbruget er yderst værdifulde værktøjer, som medarbejderne skal være kunne benytte. • Når genkendeligheden og trygheden opstår glider samarbejdet mellem mennesker • Når vi ikke lykkedes med plejen, er der noget, vi ikke har forstået. Livshistorien i kombination med fagligheden gør forskellen.

  3. Min Livshistorie ..spørgeguide… Hvordan gør vi .. En 9 sider lang guide, der sikrer sammenhængen. • Der afsættes god tid, skab ro omkring jer • Vi er nærværende, lytter aktivt og har øjenkontakt • Vi bruger ”kvitteringer” der viser, at vi lytter • Vælg behagelig og tryg omgivelser • Vær nysgerrig – du skal vide, ikke tro • Vær ikke bange for pauser, de er gode, og giver tid til refleksion • Spørgsmål er noget vi stiller for at lytte til svaret – lyt, lyt, lyt. • Tablet og/eller en PC • Optag små videoklip af situationen

  4. Min Livshistorie .. Gode råd til samtale med borgere med demenssygdom. • Hjælper du et menneske med demens, er der ting der kan være lidt udfordrende. • Det kan til tider føles som at lave et puslespil hvor du ikke kan finde hoved og hale i motivet, eller at der mangles brikker. • Men fortvivl ikke. Vedkomne kan dog være så lange hende i sin demens, at der ikke kan komme en fuld livshistorie ud af dette, men i langt de fleste tilfælde, når vedkomne er ”varmet op” går det fint. • Det handler om tålmodighed, og om at være kreativ, for i sidste ende bliver der et fint puslespil ud af det. • Du vil opleve at svarene og informationer om hvordan familie, situationer m.m. hænger sammen, kommer måske når du mindst venter det. • Det er en rigtig god ide, at inddrage pårørende i forløbet, til at tjekke de indsamlede informationer.

  5. Min Livhistorie… Fuldmagt for brugen af ”Min Livshistorie” Jeg giver hermed fuldmagt til, at medarbejder ansat på Lundgården på mine vegne må læse og skrive på min profil og i mine ”ikke-låste” livshistorier. • Ansatte på Lundgården må: • Have adgang hvis de er underlagt den almindeligt gældende tavshedspligt • Modtage beskeder vedr. mine mærkedage fra appen • Modtage beskeder om livshistorie fra andre Livshistoriebrugere • Benytte adgangen for at kunne give mig den bedst mulige pleje • Ansatte på Lundgården med adgang til mine livshistorier har pligt til at: • Administrere mine livshistorier ansvarligt så der til enhver tid er overblik over hvem der har adgang • Sikre at adgangen ikke falder i hænderne på uvedkommende og som ikke har ret til at se eller skrive i mine livshistorier Jeg kan til enhver ti tilbagekalde min fuldmagt og Lundgårdens ansatte skal være behjælpelige med at efterkomme dette.   Ved at underskrive dokumentet, giver jeg mit samtykke til ovenstående Dato: Navn:___________________________________________________________

  6. Min Livshistorie… Hvad gør det af forskel for beboeren • Forebygger ensomhed • Øger trivsel og livskvalitet • Understøtter borgerens identitet • Understøtter hukommelsen • Sikre at værdifulde minder / samtale emner bevares Hvad gør det af forskel for pårørende, frivillige, besøgsvenner m.fl.: • Bevarer antal og længden af besøg – der er noget fælles… • Giver besøgende et unikt redskab til stjernestunder med borgeren. • Lettere at rekruttere frivillige, besøgsvenner m.fl.

  7. Min Livshistorie .. Status Lundgården • Forsøger at invitere pårørende ind, for at hjælpe dem i gang med Min Livhistorie. • Medarbejderne har to og to sammen fået mulighed for at lave interview af tre timers varighed. • Pårørende tilkendegiver, at det kan være svært at skrive, når beboere er langt henne i sit demensforløb • Min livshistorie… kræver et hurtigt overblik om beboere, hvorfor det er vigtigt, at Min Livshistorie er opdelt kronologisk, som giver et bedre overblik. • Nye beboere, der flytter ind.. Tilbydes kun min digitale Livshistorie.. • Min Livshistorie … skal have sammenhæng til CURA så der ikke skal laves flere Livshistorier.

  8. Kort fortalt • https://youtu.be/UHsOL3X_PA8 • https://youtu.be/464yz7IBe6o

More Related