z datnost aspekty komponenty diagnostika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Z datnost, aspekty, komponenty, diagnostika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Z datnost, aspekty, komponenty, diagnostika - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Z datnost, aspekty, komponenty, diagnostika. Zdatnost je nezbytným předpokladem pro  efektivní fungování lidského organismu s optimální účinností a hospodárností a  je podmíněna zejména fyziologickými funkcemi organismu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z datnost, aspekty, komponenty, diagnostika' - yuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z datnost aspekty komponenty diagnostika
Zdatnost, aspekty, komponenty, diagnostika
 • Zdatnost je nezbytným předpokladem pro  efektivní fungování lidského organismu s optimální účinností a hospodárností a  je podmíněna zejména fyziologickými funkcemi organismu.
 • Vývoj definic této kategorie lidského života odráží současně i kvalitativní změny ve vývoji chápání a pojímaní zdatnosti:
 • předpoklad optimálně reagovat na různé podněty prostředí (konference v Liblicích 1961)
 • souhrn předpokladů optimálně reagovat na náročnou pohybovou činnost a vlivy zevního prostředí (konference v Gotwaldově, 1965)
 • Tělesná zdatnost je vyjímečným produktem pohybových činností, kde rozhodujícím prvkem se stává míra fyziologických adaptací jedince jako přímý důsledek pohybové činnosti. (Bunc, 1995)
 • Tělesná zdatnost = schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově, bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení volného času (Kovář, 2001 – Singapur, 1990)
zdatnost
Zdatnost

Tělesná zdatnost je vyjímečným produktem pohybových činností, kde rozhodujícím prvkem se stává míra fyziologických adaptací jedince jako přímý důsledek pohybové činnosti. (Bunc, 1995)

 • Zdatnost ve své nejobecnější definici je chápána jako připravenost organismu konat práci, při čemž se jedná o adaptaci na zátěž, tedy změny fyziologické jako jsou změny biochemické, funkční, morfologické i psychické.
 • Změny jsou vyvolávány dlouhodobým a opakovaným zatěžováním
 • Za nejdůležitější přínos TV je dnes považováno zvýšení tělesné zdatnosti dětí, mládeže i dospělých na optimální úroveň, která by byla dostatečnou prevencí civilizačních  chorob. Z tohoto důvodu tělesná zdatnost v dnešním pojetí není chápana jako kategorie odrážející výkon (tzv. výkonově orientovaná zdatnost), ale jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na problémy spojené s hypokinézou (pohybovou nečinností). Ve světové i domácí literatuře je uváděna pod pojmem zdravotně orientovaná zdatnost (Bunc, 1998). Takto pojatá tělesná zdatnost vytváří nezbytné předpoklady pro účelné fungování lidského organismu, a tedy i předpoklad pro dobrou pracovní výkonnost.
druhy zdatnosti
Druhy zdatnosti

1. Zdravotně orientovaná zdatnost - ovlivňující zdravotní stav nebo se k dobrému zdravotnímu stavu vztahující a působící preventivně na zdravotní problémy vzniklé v důsledku hypokinézy, tj. nedostatku pohybu (Corbin, 1992)

2. Výkonově orientovaná zdatnost - zdatnost podmiňující určitý pohybový výkon, jehož výsledek musí být vždy kvantifikován a hodnocen.

n zory na k omponenty a faktory zdravotn orientovan zdatnosti
Názory na komponenty a faktory zdravotně orientované zdatnosti:

Mezi komponenty zdravotně orientované zdatnosti zařazujeme:

a) kardiovaskulární zdatnost,

b) svalová zdatnost (svalové dysbalance, držení těla ),

c) kloubní pohyblivost ( flexibilita )

d) složení těla.

Komponenty(podle Haskela aj., 1985)‏

 • Aerobní zdatnost
 • Svalová zdatnost - maximální svalová síla , svalová vytrvalost
 • Flexibilita
 • Složení těla
komponenty dle bouchard shepard 1994
Komponenty (Dle Bouchard, Shepard, 1994)‏
 • Morfologická komponenta: Relativní tělesná hmotnost, Složení těla, Rozložení podkožního tuku, Hustota kostí
 • Svalová komponenta: Explozivní síla, Maximální síla,
 • Vytrvalost
 • Motorická komponenta: Hbitost (obratnost), Rovnováha, Koordinace , Rychlost
 • Kardiorespirační komponenta: Submaximální pracovní kapacita, Maximální aerobní kapacita, Oběhové funkce, Ventilační funkce, Krevní tlak
 • Metabolická komponenta: Glukózová tolerance, Citlivost na inzulín, Krevní lipidy a lipoproteiny, Charakteristika oxidace substrátů
funk n a s truktur ln faktory podle bursov 2001
Funkční a strukturální faktory podle Bursové, 2001)‏
 • Funkční faktory:
 • 1. aerobní zdatnost
 • 2. svalová zdatnost
 • 3. svalová rovnováha a flexibilita (pohyblivost v zákl. kloubních spojení)
 • 4.držení těla v zákl. posturálních polohách a kvalita zákl. pohybových stereotypů
 • Strukturální faktory: tělesná výška, tělesná hmotnost, množství podkožního tuku a aktivní tělesné hmoty, množství cholesterolu a další
diagnostika komponent a faktor zoz
Diagnostika komponent a faktorů ZOZ

Aerobní zdatnost

 • Aerobní zdatnost se synonymy aerobní, kardiovaskulární, nebo kardiorespirační vytrvalosti je pilířem zdravotně orientované zdatnosti. Sharkey (1984) ji definuje jako schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík. Fyziologickým podkladem je zapojování “pomalých” svalových vláken a uplatnění oxidativního způsobu uspokojování energetických nároků. Základem je přirozeně rozvoj vytrvalostních schopností a k diagnostice jsou využívány déletrvající vytrvalostní lokomoce.
 • Mezi testy vytrvalostních schopností patří ekvivalentní testy, běh po dobu 12 min, chůze na vzdálenost 2 km, vytrvalostní člunkový běh na 20m, jenž jsou součástí testové baterie Unifittest(korelační koeficient 0,8)
 • K dispozici máme řadu dalších testů, zmiňme například test na cykloergometru (součást testové baterie Eurofittest), nebo kontroverzní test Connconiho, určující hodnotu anaerobního prahu.
aerobn zdatnost
Aerobní zdatnost
 • Ke kvalitativnímu posouzení změn v úrovni aerobní zdatnosti lze s úspěchem také použít kinetiky srdeční frekvence (SF) . Na tomto principuje konstruován Ruffierův test, Katch-McArdle step-test a další modifikace tzv. step-testů. Určitou představu, zejména o změnách úrovně aerobní zdatnosti, může poskytnout longitudiální sledování hodnot klidové SF a SF na úrovni anaerobního prahu.
 • K diagnostice úrovně aerobní zdatnosti jsou využívány i funkční zátěžové zkoušky v laboratorních podmínkách, se stanovením maximální spotřeby kyslíku. Tato vyšetření jsou poměrně komplikovaná, finančně náročná a např. školní praxi víceméně nevyužitelná.
slide9
Svalová zdatnost
 • - statickou sílu

Z metodologického hlediska je tato schopnost nejsnáze přístupná měření. Výsledkem testu schopnosti statické síly je kvantitativní charakteristika na ekviintervalové stupnici (počet newtonů). Motivace, vůle apod. mají v této oblasti poměrně malou úlohu. Spolehlivost těchto testů bývá dobrá až velmi dobrá, při měření je nezbytné uskutečnit raději více pokusů.

Příklady testů: ruční dynamometrie, zádová dynamometrie, výdrž ve shybu nadhmatem, výdrž v záklonu v lehu

 • -dynamicko sílu

Značný počet testů dynamické síly nemá normální rozdělení četností. Psychické vlivy jako je motivace a vůle můžou velmi výrazně ovlivnit výsledek testu. Spolehlivost testů dynamické síly je obvykle dobrá.

Příklady testů: shyby nadhmatem, sed leh opakovaně, kliky

 • - explozivní)sílu

Výsledky těchto testů do jisté míry závisí na koordinaci a předchozí zkušenosti testovaných osob. Spolehlivost je obvykle velmi dobrá

Příklady testů: vertikální výskok, skok daleký z místa, hod obouruč

slide10
Svalová rovnováha a flexibilita

Předmětem diagnostiky v této oblasti je především fyziologický rozsah jednotlivých kloubních spojení a fyziologický rozsah páteře. Se znalosti svalů s tendencí k oslabování a svalů s tendencí ke zkrácení, můžeme vhodnými prostředky a metodami intervenovat ve směru dosažení optimálního fyziologického rozsahu. V praxi se setkáváme ponejvíce s hypomobilitou, jejíž korekce spočívá v protažení zkráceného (nejčastěji tonického) svalu a následném posílení příslušného antagonisty (nejčastěji fázického).

Hypermobilita v kloubních spojích je méně častá (odhlédneme- li od hypermobility záměrně stimulovaná z důvodu sportovní výkonnosti, např. v moderní gymnastice). Možnost korekce je v cíleně zaměřených posilovacích cvičeních.

Svalová nerovnováha mezi svaly fázickými a tonickými se nejvýrazněji projevuje v oblasti ramenního pletence a v oblasti bederní a pánevní. Tyto oblasti, spolu s držením hlavy a postavením dolních končetin mají zásadní význam pro hodnoceni držení těla.

Příklady testů: testy pro hodnocení svalové nerovnováhy - doplnit

slide11
Držení těla v zákl. posturálních polohách a kvalita základních pohybových stereotypů

K hodnocení držení těla lze použít různé diagnostické metody. V tělovýchovné praxi vycházíme ze subjektivního hodnocení jednotlivých parametrů držení těla za použití metodiky dle Jaroše a Lomíčka.

Hodnocení somatických znaků

 • Základní somatické znaky nejsnáze přístupné diagnostice jsou tělesná výška, kterou měříme nejlépe pomocí nástěnné stupnice a pravoúhlého trojúhelníku s přesností 0,1 cm a tělesná hmotnost, kterou měříme na osobní pákové váze v minimálním oblečení s přesností 0,1 kg. Obě hodnoty můžeme využít ke stanovení tzv. Body mass index, (BMI). Měření podkožního tuku provádíme pomocí kaliperu, měříme tloušťku dvojité vrstvy kožní řasy a odpovídající podkožní tuk.Normy pro českou populaci jsou v manuálu k testové baterii Unifittest 6-60.
kultivace zoz
Kultivace ZOZ
 • Ne vždy rozvoj, stačí udržení úrovně
 • Úroveň v dospělosti je rozhodující měrou ovlivňována úrovní zdatnosti v dětském a mládežnickém věku a to za předpokladu, že tělesně zdatní jedinci pokračují v pohybové činnosti v osobním životě.
 • Pohybové programy – čas (2-5 hod/týden)

- energetická náročnost

3 trén. jednotky/týdně –aspoň 30 min.,závislost na intenzitě-60-90% MSF

 • Udržující jsou činnosti, které představují dodatečný výdej energie okolo 9300 kJ, rozvíjející takové, kde dodatečný výdej energie je okolo 17000 kJ.

Příklady: fotbal – TF 80% MSF, kJ.min.kg = 0,612

běh – 12 km/hod., kJ.min.kg = 0,780

chůze - 4 km/hod., kJ.min.kg = 0,306

adapta n mechanismy
ADAPTAČNÍ MECHANISMY

Adaptace je obecný biologický děj, který představuje soubor morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn v organismu jako celku i v jeho jednotlivých orgánech (Máček, Vávra, 1988).

 • Adaptace, tj. přizpůsobení organismu na změny prostředí, se liší od reakce na jednorázový podnět především tím, že mají pomalejší průběh a mohou být vyvolávány pouze dlouhodobým kontinuálním nebo přerušovaným podnětem. Jsou to biologicky výhodné změny organismu, vedoucí k zachování homeostatické rovnováhy za různých vnějších podmínek. Při regulaci těchto adaptačních pochodů se vedle CNS uplatňují také vlivy hormonální. V buňkách se adaptace realizují nejčastěji aktivací některého z enzymů. (Havlíčková, et al. 1999)
 • Přitom je třeba, aby podnět byl neprahové intenzity a působil dostatečně dlouho.
 • Člověk má geneticky zafixovány požadavky na minimální (optimální) pohybový režim, který je nutno splnit, aby se struktura orgánů, metabolické procesy i fyziologické funkce vyvíjely na dostatečné úrovni.
 • Přizpůsobování organismu na opakovaná tělesná cvičení probíhá v podstatě na základě Lamarckova výroku, že funkce tvoří orgán. Znamená to, že při zvýšeném využívání orgánu dochází k hypertrofii, naopak nečinnost vede k deadaptaci, tj. atrofii orgánu. Pro optimální růst adaptačního efektu rozvoje je nutno vhodným způsobem provádět zatěžování, tj. působením pohybových podnětů (Máček, Vávra, 1988).
 • Teprve podněty vyšší intenzity než 2/3 maximálních možností organismu jsou užitečné, u některých cvičení se však musí blížit stávající maximální možnosti jedince.
adapta n mechanismy pokra ov n
ADAPTAČNÍ MECHANISMY - pokračování
 • Pokud jde o objem zatěžovacích podnětů, nemusí být velký. Intenzita je tady důležitější než objem. Ukazuje se však, že není lineární vztah mezi objemem a jeho výsledným efektem. Často dochází k tomu, že při rozvoji nižší intenzitou, než je tomu při výkonu v soutěži, vede k zafixování této nesprávné intenzity.
 • Odpovídající intenzit tréninku se tedy musí respektovat i při vysokém objemu. Objem postihuje kvantitativní stránku Pojem intenzity může být chápán jako intenzita cvičení, což se v zásadě shoduje s intenzitou energetického výdeje, rychlostí běhu, apod., intenzita tréninku se propočítává za příslušný časový úsek, týden, měsíc, rok.
 • Pokud jde o frekvenci tréninkových podnětů, je vhodné, aby byly 3-4 x týdně, při rozvoji trénovanosti 4-6 x týdně, denně nebo i několikrát denně. Lze říci, že v přestávkách mezi jednotlivými cvičebními nebo tréninkovými jednotkami musí vždy dojít k úplnému odstranění následků akutní únavy, která vznikla vlivem předchozí tréninkové dávky.
 • Dále musí být přestávka tak dlouhá, aby z hlediska optimální efektu došlo k dalšímu zatížení ve fázi superkompenzace, což není vždy jednoduché odhadnout.
 • Dalším důležitým faktorem při zatížení organismu je úroveň jeho adaptace na zatěžování. V tomto smyslu je tedy nutné cvičební nebo tréninkový režim vždy individualizovat pro každého jedince, zvláště u intenzity cvičení a délky intervalu mezi cvičeními, ale i počtu opakování v jednom cyklu. Často se totiž stává, že užitím určitého pohybového režimu rozvíjíme u dané osoby jiný druh energetického potencionálu jeho organismu, než bylo původním záměrem.
srde n frekvence
Srdeční frekvence
 • MSF – muži 205-1/2 věku
 • ženy 220-věk (Cooper, 1990)
 • chlapci 207-věk
 • dívky 210-věk
 • Anaerobní práh (ANP) 87-92 % MSF
 • Regenerační zatížení 60-69 % MSF
 • Základní vytrvalost 70-84 % MSF
 • Rozvojová vytrvalost 85-94 % MSF
 • Intenzivní vytrvalost 95 a vyšší % MSF
 • Aerobní pásmo ANP – 0,15xSF ANP
 • Anaerobní pásmo ANP + 0,06xSF ANP
kondi n zam en vyu ovac jednotky tv
Kondiční zaměření vyučovací jednotky TV
 • Cílová zóna 60 – 85 % SR (srdeční rezerva)
 • Srdeční rezerva = MSF-KSF (klidová SF)
 • Dolní hranice (60 %) = SRx0,60+KSF
 • Horní hranice (85 %) = SRx0,85+KSF
ad