Struktura osobnosti - PowerPoint PPT Presentation

struktura osobnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura osobnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura osobnosti

play fullscreen
1 / 43
Struktura osobnosti
412 Views
Download Presentation
yule
Download Presentation

Struktura osobnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Struktura osobnosti

 2. Strukturu osobnosti tvoří • Rysy • Charakter • Schopnosti • Temperament Obr. Anthony Hopkins z filmu Hannibal Lecter

 3. Rysy

 4. Rysy • Pod pojmem rysy osobnosti rozumíme povahové vlastnosti. • Upřímnost, vytrvalost, čestnost, přívětivost, otevřenost, pravdomluvnost

 5. Mistr Jan Hus

 6. Labilita vs. Stabilita • Stabilita – jedinec, který dobře snáší zátěž (stres) • Labilita – jednice, který špatně snáší zátěž. Lehce znervózní, panikaří, může se chovat až agresivně.

 7. Dominance vs. Submise • Dominance – vůdčí osobnost, iniciativní, rozhodný. • Submise – rád se podřídí a nechá se vést.

 8. Charakter

 9. Charakter • Původ slova pochází z řeč.charaktér – nesmazatelné vlastnosti • Obecně lze říci, že znamená morální pevnost v rozhodování, opakem je bezcharakterní chování. • Odborný význam: Charakter znamená souhrn psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních zásadách a projevují se v chování a jednání člověka.

 10. Jidáš Iškariotský

 11. Co ovlivňuje charakter člověka ? • Charakter není vrozený ani dědičný • Charakter je ovlivňován schopnostmi a temperamentem dotyčné osoby.

 12. Charakter Ukazuje celkovou vyspělost člověka !

 13. Schopnosti

 14. Schopnosti • vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti • úroveň schopností může být různá • nejsou vrozené, jen vznikají a rozvíjejí se na zákl. vrozených vloh Obr. Harry Potter,Hermiona

 15. Schopnosti • jedna vloha může být základem několika schopností a naopak • nejsou jediných předpokladem úspěšné činnosti Obr. Rambo IV.díl

 16. Schopnosti • nadání - soubor vloh • talent - rozvinutý soubor schopností, který umožňuje dosažení vynikajících výsledků • genialita - mimořádně rozvinutý talent Schopnosti rozdělujeme na všeobecné a specifické Obr. Stephen Hawking - britský matematik a teoretický fyzik, jeden z nejvýznačnějších vědců těchto oborů vůbec

 17. Inteligence - IQ • je všeobecná schopnost, protože podmiňuje úspěšné vykonávání více činností • = schopnost řešit samostatně a kvalitně různě složité problémy • = schopnost učit se a získané poznatky uplatnit v praxi • úroveň se číselně vyjadřuje kvocientem inteligence (IQ)

 18. Inteligence • Podle Catella má inteligence složku biologickou (danou možnostmi výkonu mozku) a kulturně-vzdělanostní (určovanou mírou vědomostí a kultivace osobnosti, která s věkem neklesá)

 19. Emoční inteligence EQ IQ vás dostane do funkce, ale EQ vás tam udrží.

 20. EQ • Emoční inteligence popsaná americkým psychologem Golemanem v podstatě znamená cit pro vlastní emoce se schopností jejich správného hodnocení a tak regulování vlastního chování a chování k druhým lidem.

 21. Emoční inteligence EQ Emoční inteligenci tvoří pět základních složek – schopností • Sebeovládání – zvládání a kontrola citů • Motivace – schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů • Empatie – vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim • Sociální dovednosti – navazování a udržování společenských vztahů • Sebeuvědomění – znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování

 22. Temperament Typologie temperamentu

 23. Obr. Zinedine Zidane

 24. Temperament Jsou dynamické vlastnosti osobnosti, které se souhrnně nazývají temperament. Je to soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi organismu na různé podněty a zároveň je to tendence organismu měnit nálady. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament tedy určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.

 25. Hippokrat • Hippokrates (asi 460 - 370 př. n. l. ) byl lékař starověkého Řecka pokládaný za otce lékařství. Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy – tzv. Hippokratova přísaha. Hippokrates naivně hovořil o 4 tělesných šťávách, jejichž poměr určuje reakce na okolí.

 26. Hippokratova typologie temperamentu • sangvinik (krev) - vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city - emočně stabilní extrovert. • flegmatik (sliz; hlen) - je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný - emočně stabilní introvert • melancholik (černá žluč)- vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké - emočně labilní introvert. • cholerik (žluč)- je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran - emočně labilní extrovert.

 27. Typologie Carla Gustava Junga • C.G.Jung položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu.

 28. Introvert vs. Extrovert • introvert - člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci (e-maily, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně. • extrovert - člověk žijící navenek - povrchní a spontánní => snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí.

 29. Introvert vs. Extrovert • Často rozšířeným mýtem je tvrzení, že introvertní osobnost je nevšímavá vůči svému okolí a naopak extrovertní velmi všímavá. Ve skutečnosti je to však obráceně – extrovertní osobnost je sice schopna vjemy ze svého okolí vnímat ve velkém množství, ale méně intenzivně…Důvodem vytrvalého přežívání tohoto mýtu je skutečnost, že introvertní osobnost si sice všímá mnohem více detailů, ale nechává si je pro sebe. Zároveň však vysoká kvalita vjemů způsobuje problémy s přetížením vnitřního myšlenkového procesu a pocity zmatenosti, vyčerpání.Míra introverze též často roste s narůstajícím intelektem. • Poměr introvertů a extrovertů v populaci je přibližně 1:3

 30. Typologie Ernsta Kretschmera • Vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem, navazujíce na Hippokratovu konstituční typologii. Podle určitých rysů těla vypracoval typologii osobností a nemocí, které tyto osobnosti ohrožují.

 31. Konstituční typologie podle E.K. • pyknik - cyklotymní typ – stavba těla: menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kulatá hlava, vyklenuté břicho, psychické vlastnosti: střídá nálady, otevřený, společenský, realistický, ohrožen maniodepresivními duševními onemocněními (střídání nálad bez vnější příčiny - nálady jsou nepřiměřeně dlouhé a nedají se ovlivnit vůlí) • atletik (ixotym) - viskózní typ – stavba těla: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem, psychické vlastnosti: klidný, přizpůsobivý, těžkopádný není průkazný sklon k některým z duševních onemocnění • astenik (leptosom) - schizotymní typ - stavba těla: vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil, psychické vlastnosti: uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý, ohrožen schizofrenií (bludné představy, halucinace, rozpad osobnosti)

 32. Konstituční typologie Astenik – Atletik - Pyknik

 33. Poznáš je podle konstitučního typu ?

 34. Tomáš Šebrle

 35. Plážová dívka

 36. Chci Tě !

 37. Typologie osobnosti podle životních postojů • Egoista – stará se a myslí hlavně na sebe. • Altruista – záleží mu více na ostatních než na sobě. Obr. Svátost Dalajláma

 38. Typologie osobnosti podle životních postojů • Optimista – je většinou vyrovnaný a veselý, hledá lepší stránku a výhody věcí, při nepříjemných situacích a nepříjemnostech obecně, může mnohdy připomínat až ironii nebo černý humor. Svými poznámkami dokáže zvednout okolí náladu (způsobit nadšení pro věc, nebo alespoň smíření se se skutečností) • Pesimista - je člověk, který zastává pesimistické názory, vidí všechno černě. Nevidí žádné perspektivy, nevěří v dobrou budoucnost, a na všem vidí to horší, všechno si představuje a domýšlí v té horší možné variantě.

 39. Typologie osobnosti podle životních postojů • Materialista– záleží mu pouze na majetku a vlastnictví. • Idealista – vidí svět lepší, než ve skutečnosti je. • Realista– „Stojí pevně nohama na zemi.“ Vidí skutečný stav věcí a nic si nenamlouvá.

 40. Zpracoval • J.Vídeňský pro výuku na ZŠ • Připomínky, návrhy na zlepšení posílejte na e-mail, který najdete v kontaktu • Jestli se vám prezentace nelíbí, tak si něco polibte…..