opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsah prezentace. Základní informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíle programu Jednotlivé prioritní osy Provázanost s dalšími OP Typy projektů Schéma projektového cyklu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost' - york


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Základní informace o Operačním programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Cíle programu
 • Jednotlivé prioritní osy
 • Provázanost s dalšími OP
 • Typy projektů
 • Schéma projektového cyklu
 • Subjekty implementační struktury OP VK
 • Kontakty a další informace
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost1
Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. €

  • zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €)
  • zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €)

OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy

 • v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OP VK se zaměřuje

 • na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů
c le programu
Cíle programu

Globální cíl

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifický cíl 1

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifický cíl 2

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Specifický cíl 3

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Specifický cíl 4

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Prioritní osa 1

Počáteční vzdělávání

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 2

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 3

Další vzdělávání

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 4

Systémový rámec celoživotního učení

(včetně hl. města Prahy)

prioritn osa 1 po te n vzd l v n
Prioritníosa 1:Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Příjemci podpory (např.)

 • Kraje, města a obce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení
 • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
prioritn osa 2 terci rn vzd l v n v zkum a v voj
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory

 • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
 • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.4 Partnerství a sítě

Příjemci podpory (např.)

 • Vyšší odborné školy
 • Vysoké školy (všechny typy);
 • Veřejné výzkumné instituce ;
 • Kraje, města a obce
 • Zdravotnická zařízení;
 • Nestátní neziskové organizace
prioritn osa 3 dal vzd l v n
Prioritní osa 3:Další vzdělávání

Oblasti podpory

 • 3.1 Individuální další vzdělávání
 • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Příjemci podpory (např.)

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Vzdělávací instituce
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace
prioritn osa 4 syst mov r mec celo ivotn ho u en
Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory

 • 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Příjemci podpory

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Česká školní inspekce
prioritn osa 5 technick pomoc
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Oblasti podpory

 • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 • 5.2 Informovanost a publicita programu
 • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Příjemci podpory

 • MŠMT
 • 13 krajů ČR
prov zanost s dal mi op
Provázanost s dalšími OP
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
   • Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány
 • OP Podnikání a inovace
   • OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV)
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
   • Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce
   • V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání
 • OP Životní prostředí
   • Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
 • OP Praha Adaptabilita
   • Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze
typy projekt
Typyprojektů

Individuální projekty(IP)

(v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)

národní (IPn) ostatní (IPo)

připravuje MŠMT připravují a realizují jiné

na celonárodní úrovni instituce na regionální nebo nadregionální úrovni

Globální granty(GG)

(v Prioritní ose 1 a 3)

grantové projekty (GP)

vyhlašovatelem a správcem je kraj

realizátorem jsou např.

školy, školská zařízení

na regionální úrovni

kontakty a dal informace
Kontakty a další informace

kontaktní adresa

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor řízení OP VK / Odbor CERA

Karmelitská 7, Praha, 118 12 

e-mailová adresa

  • opvzdelavani@msmt.cz

další informace

  • www.msmt.cz/strukturalni-fondy
 • www.strukturalni-fondy.cz
 • www.esfcr.cz
ad