Download
robert f rost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Robert F rost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Robert F rost

Robert F rost

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Robert F rost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Robert Frost STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

  2. Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here To watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer To stop without a farmhouse near Between the woods and frozen lake The darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake To ask if there is some mistake. The only other sound‘s the sweep Of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep – And miles to go before I sleep.

  3. Jedna z neoblíbenějších amerických básní. • Forma a obsah v dokonalém souladu. • Robert Frost ji napsal v r. 1922 během několika minut. • Napsána ve čtyřstopém jambu, kdy vždy 1., 2. a 4. verš se rýmují, 3. verš ne, ale předznamenává rým další sloky. • Dosáhnout tohoto schématu při udržení smysluplného obsahu je v angličtině dosti obtížné. • Schéma - AABA BBCB CCDC DDDD • Schéma porušeno až ve 4. sloce, kde se 3. verš rýmuje s prvními dvěma verši, a potom se opakuje. • Právě toto opakování je příčinou tolika interpretací básně.

  4. Whosewoods these are I think I know. His house is in thevillagethough. He will not see mestoppinghere To watch his woodsfill up with snow. My little horse must think it queer To stop without a farmhousenear Betweenthewoodsandfrozenlake Thedarkesteveningoftheyear.

  5. He gives his harnessbells a shake To askifthereissomemistake. Theonlyothersound‘s thesweep Of easy windanddownyflake. Thewoods are lovely, dark anddeep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep – And miles to go before I sleep.

  6. POUŽITÉ ZDROJE • www.sparknotes.com • www.blog.und.com • www.calverlyparkside.pbworks.com • www.susanjeffers-art.com • www.bellasbookshelves.com