population n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ประชากร (population) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ประชากร (population)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

ประชากร (population) - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

ประชากร (population). ความหมายของประชากร ( Population). กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง. ลักษณะเฉพาะของประชากร ( Population Charateristics ). ขนาดประชากร ( population size) อัตราการเกิด ( birth rate) อัตราการตาย ( dead rate)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประชากร (population)' - yitro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
population1
ความหมายของประชากร (Population)

กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง

population charateristics
ลักษณะเฉพาะของประชากร (Population Charateristics)
 • ขนาดประชากร (population size)
 • อัตราการเกิด (birth rate)
 • อัตราการตาย (dead rate)
 • หนาแน่นของประชากร (population density)
 • การแพร่กระจายของประชากร (dispersion)
 • โครงสร้างอายุประชากร (age structure)
 • อัตราส่วนระหว่างเพศ (sex ratio)
 • กราฟของการอยู่รอด (survivorship curve)
population size
ขนาดของประชากร (Population size)

หมายถึงจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากร เช่น

จำนวนปลาตะเพียน

10,000 ตัวที่แก่งเลิงจาน

slide5
ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของประชากรปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของประชากร
slide6

ขนาดประชากร

ปัจจัยภายนอก (Extrinsic factors) - ปัจจัยทางกายภาพและเคมี- การล่า- ตัวเบียฬ- เชื้อโรค- อาหาร (ปริมาณและคุณภาพ)- ที่อยู่อาศัย ฯลฯ

ปัจจัยภายใน (Intrinsic factors)- สภาพทางสรีรวิทยา- พฤติกรรม (โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคม)- กรรมพันธุ์

birth rate
อัตราเกิด (Birth rate)
 • หมายถึง จำนวน สมาชิกที่เกิดในเขตพื้นที่หนึ่งหรือในกลุ่ม ประชากรหนึ่ง ในเวลา 1 ปี ต่อประชากร 1,000 ตัว ซึ่งมีสูตรดังนี้

จำนวนประชากรที่เกิดที่มีชีวิตอยู่ในปีนั้น x 1,000

จำนวนประชากรทั้งหมด

slide8
อัตราการเกิดของคน

จำนวนทารกที่เกิด x 1000

สตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15 – 44 ปี)

death rate
อัตราการตาย (death rate)
 • จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ตาย ต่อ จำนวนสิ่งมีชีวิตนั้น จำนวน 1000 ตัว

จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ตายใน 1 ปี x 1000

จำนวนประชากรทั้งหมด

migration
การอพยพ (migration)
 • การอพยพเข้า (immigration)
 • การอพยพออก (emigration)
slide12
วิธีการหาขนาดของประชากรวิธีการหาขนาดของประชากร
 • การนับจำนวนทั้งหมด (total count) : เหมาะกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ นับง่าย และมีจำนวน ไม่มากนัก เช่น นับจำนวนต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ
 • การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling methods) : สุ่มนับบางส่วนของประชากรเพื่อคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่ทำการศึกษา
slide13

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling method) ซึ่งอาจแบ่งออกใหญ่ ๆ ได้ 4 วิธีคือ

 • การสุ่มตัวอย่างแบบแปลงสี่เหลี่ยม(quadrat sampling)
 • เหมาะกับการศึกษาในสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ช้า
 • ความถูกต้องขึ้นกับการนับจำนวนถูกต้อง, ขนาด quadratเหมาะสม และมีความแน่นอน
2 capture recapture method
2. การจับ-ทำเครื่องหมาย-ปล่อย-จับใหม่ (capture-recapture method)
 • เหมาะกับสัตว์ที่หลบซ่อนตัวเก่งและเคลื่อนที่เร็ว เช่น แมลง ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
slide15

Snow Goose

La Pérouse Bay

slide18

Goose biologist

Goose leg bands

mark recapture lectures
Mark recapture lectures
 • Petersen method
 • Schnabel method
 • Schumacher-Eschmeyer
 • Jolly Seber

Closed population

Open population

Overview of methods to help your reading of Krebs Chp 2

closed populations
Closed populations

No individuals enter or leave the population between surveys

Survey 2

Survey 1

open populations
Open populations

Individuals enter or leave the population between surveys

Survey 2

Survey 1

what makes a population closed
What makes a population closed?
 • Dispersal barriers
 • Philopatry
 • Large surveyed area
 • Slow reproductive/death rate
 • Short time between surveys
petersen method closed population
Petersen method: Closed population

Survey 1:

Survey 2:

Catch several animals

Catch C animals

Count recaptures (R)

Mark all M animals

Return animals to population

Return animals to population

slide25

Survey 2:

Survey 1:

M = 12

C = 15

R = 4

slide26

M = R

P C

P = M C

R

What is the total population size (N)?

Note that the proportion marked in the population

equals the proportion marked in the 2nd sample

M = 12

C = 15

R = 4

capture recapture method
ความถูกต้องของ capture-recapture method ขึ้นอยู่กับ
 • สัตว์ที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายในประชากรจะมีโอกาสถูกจับเท่ากัน ไม่มีพฤติกรรม trap-addiction หรือ trap-shyness
 • ไม่มีการเพิ่มจำนวนเข้ามาโดยการเกิด หรือการอพยพเข้า
 • อัตราการเกิด-ตายและอัตราการอพยพเข้า-ออกไม่เปลี่ยนแปลง
 • เครื่องหมายที่ติดตัวสัตว์ต้องไม่สูญหาย หรือลบเลือน เกิดอันตายหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์
3 catch per unit effort or removal method
3. การสุ่มจับสัตว์บางส่วนออกจากประชากร (catch per unit effort or removal method)
 • อัตราการลดลงของจำนวนที่เกิดการจับที่ต่อเนื่อง สามารถนำไปคาดคะเนจำนวนประชากรเริ่มแรกทั้งหมด
 • เหมาะกับสัตว์ที่มีจำนวนมากและอาศัยอยู่ใน ที่ปิด เช่น อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ บ่อ เกาะ ฯลฯ
 • ความถูกต้องขึ้นกับ
 • สัตว์ทุกตัวจะมีโอกาสถูกจับเท่ากันในการสุ่มแต่ละครั้ง
 • เวลาในการจับแต่ละครั้งควรเท่ากัน
 • เครื่องมือและวิธีที่ใช้ต้องเหมือนกัน
4 transect
4. การสุ่มนับตามแนวเส้นสำรวจ (transect)
 • เหมาะกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่เห็นง่าย เคลื่อนที่เร็ว ดักจับได้ยากและอยู่ระยะไกล เช่น นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • สัตว์ทุกตัวมีโอกาสถูกเห็นเท่ากันตามแนวเส้นสำรวจ
 • สามารถ identify ชนิดได้ถูกต้อง
 • การสำรวจควรต้องกระทำในช่วงเวลาเดียวกันของวัน
slide30

เทคนิคพื้นฐานและข้อได้เปรียบและเสียเปรียบเทคนิคพื้นฐานและข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ

population density
ความหนาแน่นของประชากร (population density)

หมายถึง จำนวนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร

 • การหาค่าความหนาแน่นอย่างหยาบ (crude density)

จำนวนประชากร / พื้นที่ทั้งหมด (total space)

 • การหาค่าความหนาแน่นเชิงนิเวศ (ecological density)

จำนวนประชากร

พื้นที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่จริง (habitat space)

slide32

ในสถานตากอากาศบางปูซึ่งมีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร พบนกนางนวลหางดำ 200 ตัว อาศัยทำรังอยู่รอบ ๆ แหล่งน้ำที่มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ให้นักเรียนคำนวณหาความหนาแน่นของประชากรอย่างหยาบ และความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศ

slide33
วิธีการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์วิธีการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์

หากไม่สามารถทราบจำนวนสิ่งมีชีวิตในประชากรที่แน่นอนได้ สามารถชี้บ่งถึงจำนวนมากน้อยในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้

 • จำนวนรัง/พื้นที่
 • จำนวนครั้งของเสียงร้อง/ชั่วโมง
 • จำนวนมูล/พื้นที่
 • จำนวนสัตว์ที่จับได้/วัน
 • ร้อยละที่ปกคลุม/พื้นที่
population2
ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง ประชากร (population)
 • มีมดแดงทำรังที่ต้นมะม่วง
 • ต้นสักในภาคเหนือปี 2549 มีจำนวนลดลงอย่างมาก
 • สระน้ำแห่งหนึ่งมีปลาหลายชนิดว่ายน้ำอยู่ที่ผิวน้ำเมื่อเช้านี้
 • ประชากรหมีแพนด้าในจีนลดลง
slide36
ความหมายของประชากรในทางชีววิทยาต้อง ประกอบด้วยสิ่งใด ความหมายของประชากรในทางชีววิทยาต้อง ประกอบด้วยสิ่งใด
 • ชนิดของสิ่งมีชีวิต (Species)     
 • สถานที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ค. เวลา                 ง. จำนวน           จ. ขนาด

 • ก, ข และ ค         c. ก, ค และ จ
 • ก, ค และ ง          d. ก, ข และ จ
slide37
นักเรียนเลือกใช้วิธีใดในการสุ่มตัวอย่างประชากรต่อไปนี้นักเรียนเลือกใช้วิธีใดในการสุ่มตัวอย่างประชากรต่อไปนี้

1. Puffins

reference
Reference
 • http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/environ/population.html#a_4
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428818