1 / 29

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r. MIESZKAŃCY LUBUSKIEGO. Liczba ubezpieczonych – ok. 993.570 Liczba mieszkańców - ok. 1 008 tys.

yehuda
Download Presentation

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r.

 2. MIESZKAŃCY LUBUSKIEGO Liczba ubezpieczonych – ok. 993.570 Liczba mieszkańców - ok. 1 008 tys. Kwota na świadczenia zdrowotne jednego ubezpieczonego Lubuszanina niższa od średniej krajowej: - w 2005 r. – 807,83 zł (kraj – 867,67 zł) - w 2006 r. – 804,13 zł (kraj – 882,67 zł) - w 2007*r. – 929,76 zł (kraj – 1012,18 zł) * rok 2007 - uwzględnione środki finansowe na wzrost wynagrodzeń

 3. STRATEGIA LOWNFZ W 2006 r. powstaje dokument, który staje się podstawą ogłoszenia w 2006 roku konkursów i podpisania umów na wszystkie rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2007 – 2009: „Strategia kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2007 – 2009”

 4. MIGRACJE UBEZPIECZONYCH Jednym z powodów powstania Strategii była migracja. Wielu Lubuszan wyjeżdżało leczyć się poza granice województwa. Dodatkowo w latach 2005, 2006 i 2007 obowiązywał niekorzystny dla Lubuskiego tzw. współczynnik migracji Efekt? Mniej pieniędzy na leczenie 2006 r. – o 36.293 tys. zł 2007 r. – o 55.874 tys. zł

 5. STRATEGIA LOWNFZ Służba zdrowia w województwie lubuskim borykała się także z innymi problemami, których rozwiązanie LOW NFZ kompleksowo ujął w Strategii : • Zbyt dużą liczbą szpitali o podobnej ofercie, konkurujących ze sobą na terenie powiatu • Brakiem pełnej oferty oddziałów szpitalnych, występujących w innych województwach, np. oddział geriatryczny • Zbyt dużą liczbą niewykorzystanych łóżek na oddziałach szpitalnych (poniżej średniej krajowej)

 6. STRATEGIA LOWNFZ • Bardzo dużym zadłużeniem niektórych SP ZOZ-ów • Nierównym dostępem dla ubezpieczonych do niektórych rodzajów i zakresów świadczeń zdrowotnych • Zbyt małą liczbą oddziałów świadczących wysokospecjalistyczne świadczenia (efekt – migracja)

 7. Kontraktowanie świadczeń na lata 2007-2009 Zasady kontraktowania zostały podporządkowane założeniem Strategii * Ilość wszystkich postępowań: 1.084 * Lecznictwo szpitalne (bez psychiatrii) - ogłoszono 191 postępowań

 8. PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII * Nowe oddziały i pododdziały specjalistyczne: 3 urazowo-ortopedyczne, 3 chirurgii onkologicznej, reumatologiczny, 1 kardiologiczny, * Pierwszy w województwie lubuskim oddział geriatryczny, na bazie oddziału neurologicznego * Nowa oferta usług - pacjenci mogą m.in. skorzystać z 3 nowych programów profilaktycznych, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej

 9. PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII • O 63 zwiększono liczbę łóżek w opiece długoterminowej; • Większy dostęp do specjalistów i specjalistycznych procedur w zakresie: chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiochirurgii, neurochirurgii, kardiologii; • Rozwój wysokospecjalistycznych oddziałów, m.in. kardiologii i kardiochirurgii. Woj. lubuskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, przeliczając ilość wykonanych zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej na 1 mln mieszkańców

 10. PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII Migracje • Lubuszanie coraz rzadziej wyjeżdżają leczyć się poza granice regionu • Ubezpieczeni z innych województw chcą i leczą się w Lubuskiem;

 11. Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Po zatwierdzeniu planu finansowego na 2008 r., LOW NFZ przystąpił do negocjacji ze świadczeniodawcami umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2008 r. Negocjacje dotyczą około 900 umów i podobnie jak w ub. roku, są podporządkowane „Strategii kontraktowania świadczeń zdrowotnych” opracowanej w 2006 r.

 12. Plan finansowy 2008

 13. WZROST NAKŁADÓW NA ŚWIADCZENIA

 14. Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Dążenie do: 1. poprawy jakości udzielanych świadczeń 2. równego dostępu do świadczeń niezależnie od miejsca zamieszkania, 3. dostosowania opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych oraz epidemiologicznych, 4.dostosowania opieki zdrowotnej do udzielania świadczeń stacjonarnych w trybie jednodniowym, 5. ograniczenia migracji ubezpieczonych, 6. skrócenia kolejek oczekujących na wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne

 15. Pozostałe świadczenia – aneksy do umów będą podpisywane na cały rok 2 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Szpitalnictwo – aneksy do umów będą podpisywane na pierwsze 4 miesiące 2008 r. 1

 16. Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. • Negocjacje obejmują następujące zakresy: • specjalistykę • stomatologię • lecznictwo szpitalne • rehabilitację • opiekę długoterminową • psychiatrię • świadczenia odrębnie kontraktowane (np. tomografia, dializy, rezonans)

 17. Kontraktowanie świadczeń WYSOKOŚĆ KONTRAKTÓW * Nie niższe niż w 2007 r. (pod warunkiem, że świadczeniodawca realizował kontrakt w 2007 r.) * Po raz pierwszy określone na podstawie analizy wykonania kontraktów za pierwsze 9 miesięcy 2007 r. W analizie, pod uwagę brano jakość wykonywanych świadczeń oraz ich wielkość.

 18. Kontraktowanie świadczeń WYCENA ŚWIADCZEŃ • Od 1 stycznia 2008 r. w szpitalnictwie rośnie wycena punktu z 10 zł za punkt do 10,50-11 zł • W specjalistyce: – w 2007 r. najniżej wyceniana porada miała wartość 2 punktów - w 2008 r. – będą to 4 punkty

 19. Kontraktowanie świadczeń STOMATOLOGIA • * Od 1 stycznia 2008 roku wycena procedur stomatologicznych (w tym ortodontycznych) będzie wyższa o około 30 proc. • Konkursy uzupełniające na gminy, gdzie • brakuje świadczeniodawców, np. Bytnica, • Cybinka, Przewóz i Kłodawa • * Konkurs na poradnię ortodontyczną na północy województwa • * Konkurs na doraźną pomoc stomatologiczną w nocy, weekendy i święta.

 20. STOMATOLOGIA – nowości, czyli tańsze leczenie zębów * Pacjent będzie mógł dopłacić różnicę w cenie między materiałem jakiego użyje stomatolog, a tym gwarantowanym przez NFZ * Stomatolog musi wywiesić w gabinecie cennik świadczeń z użyciem materiałów innych niż gwarantowane. * Zgoda pacjenta na dopłatę musi być wyrażona pisemnie

 21. Kontraktowanie świadczeńPodstawowa opieka zdrowotna ZMIANY DLA LEKARZA OD 2008 r. : Wzrasta stawka kapitacyjna dla lekarza rodzinnego za jednego pacjenta miesięcznie: 6,40 zł – 2007 r. 6,75 zł – 2008 r.

 22. Kontraktowanie świadczeńPodstawowa opieka zdrowotna ZMIANY DLA PACJENTA OD 2008 r.: • każdy lekarz rodzinny realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia • Chętni lekarze rodzinni będą także realizować program profilaktyki chorób odtytoniowych. • Od stycznia lekarze poz mogą także przyjmować swoich pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (o ile wyrażą chęć i podpiszą umowę z NFZ)

 23. Kontraktowanie świadczeńKONKURSY UZUPEŁNIAJACE Ogłoszone zostały konkursy, które mają uzupełnić tzw. białe plamy, w ramach m.in.: • Geriatrii – północ województwa • Onkologii - północ województwa • Ortodoncji - północ województwa

 24. Kontraktowanie świadczeńKONKURSY UZUPEŁNIAJACE Na poradnie, do których pacjenci czekają w najdłuższych kolejkach, głównie: • Kardiologiczne • Onkologiczne • Alergologiczne • Hematologiczne

 25. Kontraktowanie świadczeńOPIEKA DŁUGOTERMINOWA Zgodnie za Strategią, planowany jest rozwój opieki nad osobami starszymi i mocno schorowanymi: • rozwój opieki hospicyjnej w domu pacjenta • konkursy uzupełniające na te regiony Lubuskiego, gdzie brakuje domowej opieki długoterminowej, np. w powiecie strzelecko-drezdeneckim, słubickim, ziemskim gorzowskim • NOWOŚĆ - pielęgniarska opieka środowiskowa – pielęgniarka będzie mogła objąć szczególną opieką niewielką grupę chorych, poświęcając im tyle uwagi, ile wymaga ich stan zdrowia.

 26. Kontraktowanie świadczeńZAĆMA I ENDOPROTEZY Dodatkowe nakłady finansowe na operacje zaćmy i endoprotezoplastykę. Powód? Bardzo długi czas oczekiwania na zabieg.

 27. Kontraktowanie świadczeńLECZENIE UZDROWISKOWE NOWOŚĆ – konkurs na świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego W 2008 r. planujemy zwiększyć nakłady na: • leczenie szpitalne uzdrowiskowe • uzdrowiskową rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną, Natomiast zmniejszyć nakłady na leczenie sanatoryjne

 28. Kontraktowanie świadczeń Początek negocjacji - 12 listopada 2007 r. Zakończenie negocjacji – 30 listopada 2007 r. Podpisanie aneksów do umów – 31 grudnia 2007 r.

 29. Dziękuję za uwagę Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz-zielonagora.pl

More Related