t c anayasasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. ANAYASASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. ANAYASASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 122

T.C. ANAYASASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

T.C. ANAYASASI. Av. Duriye UÇAR Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Hukuk İşleri Birimi. ANAYASA. Devletin; Temel yapısını, Yönetim biçimini, Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. ANAYASASI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t c anayasasi

T.C. ANAYASASI

Av. Duriye UÇAR

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Bölgesi

Kamu Hastaneleri Birliği

Hukuk İşleri Birimi

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasa
ANAYASA

Devletin;

Temel yapısını,

Yönetim biçimini,

Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini,

Kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen

Üst hukuk kuralları

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasa1
ANAYASA

SİYASAL BİR BELGEDİR

-Devleti kuran

-Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan başlıca belgedir.

ayrıca, siyasal sitemi doğrudan etkileyen, seçimler, siyasal partiler gibi siyasal kurum ve kural doğrudan anayasa ile düzenlenmiştir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasa2
ANAYASA

HUKUKSAL BİR BELGEDİR

Çünkü anayasa, en üst hukuk normudur. Başta kanunlar olmak üzere bütün hukuk kaynakları anayasaya uygun olmak zorundadır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

normlar h yerar s
NORMLAR HİYERARŞİSİ

anayasa

Kanun(=milletler arası anlaşmalar),

Kanun Hükmünde Kararname,

Tüzük,

Bakanlar Kurulu Kararı,

Yönetmelik

Genelge

Hiçbir hukukî norm kendinden üstteki norm ya da normlara aykırı olamaz

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasalar nas l de i ecek
Anayasalar Nasıl Değişecek

Yumuşak anayasa

Kanunlarla aynı organlarca ve aynı usullerle kolayca değiştirilebilen anayasa

Katı (Sert) anayasa

Kanunlardan farklı organlar veya usullerle daha zor değiştirilebilen anayasa

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

kati sert anayasa
KATI (SERT) ANAYASA

Değiştirilemeyecek maddeler içermesi

Halk oylaması usulüne yer verilmesi

Değiştirilmesi için özel çoğunluk aranması

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

tar h gel m
TARİHİ GELİŞİM

İLK ANAYASAL BELGELER

1808 Sened-i İttifak

1839 Tanzimat Fermanı

OSMANLI DÖNEMİ

Kanunu Esasi (1876 anayasası)

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20.01.1921)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

t c anayasalari
T.C. ANAYASALARI

1924 anayasası (T.C.’nin ilk anayasası)

1961 anayasası (1960 Darbesi)

1982 anayasası (12 Eylül Darbesi)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

1982 anayasasi
1982 ANAYASASI

Kanun No: 27091

Halk Oylaması: Kasım 1982

R.G.: 9 Kasım 1982

Başlangıç bölümü ve 7 Kısımdan oluşur.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

zell kler
ÖZELLİKLERİ

Kazuistik (Düzenleyici) anayasa

Katı anayasa

Geçiş dönemi öngörmüş

Yürütme organını güçlendirmiş

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ba langi
BAŞLANGIÇ

Anayasamızın ortaya konma nedenleri

Anayasaya egemen olan ilkeler açıklanmıştır.

İLKELER:

-Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık

-Atatürk milliyetçiliği

-Çağdaş medeniyete ulaşma azmi

-Milli egemenlik

-Milli menfaatlerin üstünlüğü

-Hürriyetçi demokrasi

-Kuvvetler ayrılığı

-Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi

-Türk varlığının devleti ve ülkesi ile bölünmezliği

-Laiklik

-Her Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerden yararlanacağı

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

b r nc kisim genel esaslar m 1 11
BİRİNCİ KISIMGenel Esaslar (m.1-11)

I. Devletin şekli (m.1)

II.Cumhuriyetin nitelikleri (m.2)

III.Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti (m.3)

IV.Değiştirilemeyecek hükümler (m.4)

V.Devletin temel amaç ve görevleri (m.5)

VI.Egemenlik (m.6)

VII. Yasama yetkisi (m.7)

VIII.Yürütme yetkisi ve görevi (m.8)

IX. Yargı yetkisi(m.9)

X. Kanun önünde eşitlik (m.10)

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü (m.11)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

k nc kisim temel hak ve devler m 12 74
İKİNCİ KISIMTemel Hak ve Ödevler (m.12-74)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler (m.12-16)

İKİNCİ BÖLÜM

Kişinin Hakları ve Ödevleri (m.17-40)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler(m.41-65)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Siyasî Haklar ve Ödevler (m.66-74)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

nc kisim cumhuriyetin temel organlar m 75 160
ÜÇÜNCÜ KISIMCumhuriyetin Temel Organları(m.75-160)

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasama (m.75-100)

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme (m.101-137)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargı (m.138-160)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

d rd nc kisim mali ve ekonomik h k mler m 161 173
DÖRDÜNCÜ KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler (m.161-173)

BİRİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler (m.161-165)

İKİNCİ BÖLÜM

Ekonomik Hükümler (m.166-173)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

be nc kisim e itli h k mler
BEŞİNCİ KISIMÇeşitli Hükümler

İnkılâp Kanunlarının Korunması (m.174)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

altinci kisim ge ici h k mler
ALTINCI KISIMGeçici Hükümler

16 adet Geçici Madde

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

yed nc kisim
YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler (m.175-177)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasanin de t r lemeyecek h k mler
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLERİ

MADDE 1

MADDE 2

MADDE 3

Anayasa ilk 3 maddesinde;

- değiştirilemeyecek

- değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümleri düzenlemiştir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

bu h k mler
BU HÜKÜMLER:

Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu

Devletin milli dayanışma ve adalet anlayışını benimsediği

Devletin insan haklarına saygılı olduğu

Devletin Atatürk milliyetçiliğine bağlı olduğu

Devletin başlangıçta belirtilen ilkelere dayandığı

Devletin demokratik bir devlet olduğu

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

slide22
Devletin laik olduğu

Devletin sosyal bir hukuk devleti olduğu

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu (Üniter Devlet)

Devletin

Resmi dilinin Türkçe

Bayrağının beyaz ay yıldızlı al bayrak

Millî Marşının İstiklal Marşı

Başkentinin Ankara olduğu

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

cumhur yet l k lkes
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

Devlet Biçimi Olarak Cumhuriyet: Egemenliğin yani Devlet gücünün, toplumun bütüne (millete) ait olduğu Devlet şekli.

Hükümet Biçimi Olarak Cumhuriyet: Başta Devlet başkanı olmak üzere, Devletin başlıca temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olduğu hükümet sistemi

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

n ter devlet lkes
ÜNİTER DEVLET İLKESİ

Devletin,

ülkesive

milletiyle

bölünmez bir bütün olması

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

nsan haklarina saygili devlet
İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET

insan haklarına karşı

- dikkatli,

- özenli,

- ölçülü davranan Devlet

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

atat rk m ll yet l ne ba li devlet lkes
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET İLKESİ

Atatürk,

-Birlikte yaşama arzusuna dayanan sübjektif millet anlayışını benimsemiştir.

-Milletin tanımında, ırk, dil veya din gibi objektif benzerlikleri reddetmiştir.

HUKUKUMUZDaKİ SONUCU:

-Tek Millet

-Tek Devlet

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

demokrat k devlet lkes
DEMOKRATİK DEVLET İLKESİ

UNSURLARI:

Siyasi karar organlarının seçimle iş başına gelmesi

- Seçimlerin birden çok siyasi parti arasında serbest, düzenli ve eşit şartlarda yapılması,

-Vatandaşların tümünün temel haklarının tanınması ve güvence altına alınması

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

la k devlet lkes
LAİK DEVLET İLKESİ

LAİKLİK

Din Hürriyeti

Din ve Devlet işlerinin ayrılığı

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

d n h rr yet
DİN HÜRRİYETİ

İnanç ve vicdan hürriyeti:

Herkesin dilediği inanç ve kanaate sahip olabilmesinin ifade eder (MUTLAKTIR)

İbadet hürriyeti:

Kişilerin inandıkları dinin ibadet, ayin ve törenlerini serbestçe yerine getirebilmesini ifade eder.

(SINIRLANDIRILABİLİR anayasa m.14 ile)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

d n ve devlet ler n n ayrili i
DİN VE DEVLET İŞLERİNİN AYRILIĞI:

-Resmi bir Devlet dininin bulunmaması,

-Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması,

-Din kurumları ile Devlet kurumlarının ayrılmış bulunması,

(Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Devlet teşkilatı içinde yer alır ve bu durum anayasa Mahkemesi’nce anayasaya aykırı bulunmamıştır.)

-Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal devlet lkes
SOSYAL DEVLET İLKESİ:

Herkese insan onuruna yaraşır asgari hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

hukuk devlet lkes
HUKUK DEVLETİ İLKESİ

Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

madde 4
MADDE 4

Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

madde 5
MADDE 5

Devletin temel amaç ve görevleri bu maddede düzenlenmiştir.

-Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,

- Ülkenin bölünmezliğini,

- Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,

-Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak,

-Kişinin temel hak ve hürriyetlerini güvene altına almak,

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

egemenlik madde 6
Egemenlik Madde-6

Egemenliğin kayıtsız şartsız Milletin olduğu,

Milletinin egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanacağı,

egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı belirtilmiştir

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

madde 7 8 9 devletin erk leri
MADDE 7,8,9 (Devletin “erk”leri)

1) Yasama - Türk milleti adına TBMM – devredilemez

2) Yürütme - Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

3) Yargı - Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler

KUVVETLER AYRILIĞI PRENSİBİ

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

madde 10 kanun n nde e itlik
MADDE 10(Kanun önünde eşitlik)

Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir.

2004 yılı değişikliği ile;

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları ve Devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

2010 yılı değişikliği ile;

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilmiştir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasan n st nl madde 11
Anayasanın üstünlüğü Madde-11

Anayasa hükümleri;

Yasama, yürütme ve yargı organlarını,

İdare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasa3
ANAYASA

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

(m.12-74)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

temel hak ve h rr yetler
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler (m.12-16)

İKİNCİ BÖLÜM

Kişinin Hakları ve Ödevleri (m.17-40)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler(m.41-65)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Siyasî Haklar ve Ödevler (m.66-74)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

temel hak ve h rr yetler1
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Herkes; kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sâhiptir . (m 12)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

s n rland r lmas madde 13
Sınırlandırılması Madde-13

Temel hak ve hürriyetler;

-özlerine dokunulmaksızın

-anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplerle

- ancak kânunla sınırlanabilir.

Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

temel hak ve h rriyetlerin s n rland r lmas n n artlar
Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılmasının Şartları

-Sınırlama kanunla olmalıdır.

-Sınırlama anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olmalıdır.

-Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.

-Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır.

-Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmamalıdır.

-Sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır.

-Sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

kullan lmas n n durdurulmas
Kullanılmasının durdurulması

-Savaş,

-Seferberlik,

-sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde,

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. (m 15)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

durdurmanin artlari
DURDURMANIN ŞARTLARI

-Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerden biri mevcut olmalıdır.

-Milletlerarası hukuktan doğan haklar ihlal edilmemelidir.

-Ölçülülük ilkesin uyulmalıdır.

-Çekirdek alana dokunulmaması(Yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığın korunması, din, vicdan ve kanaat hürriyetinin korunması, suç ve cezaların geçmişe yürütülmemesi gibi)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

k t ye kullanamama
Kötüye kullanamama

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. (m 14)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

temel hak ve h rr yetler2
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Yabancılar açısından

Temel hak ve hürriyetler, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. (m.16)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri
Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve mânevî varlığı (m 17)

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbi zorunluluk ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğünedokunulamaz; rızası olmadan bilimsel tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri1
Kişinin Hakları ve ödevleri

Zorla çalıştırma yasağı (m 18)

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.

angarya yasaktır.

İstisna:

-Hükümlülük veya tutukluluk sürelerindeki çalışmaları,

-Olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler,

-Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda beden ve fikir çalışmaları,

Zorla çalışma sayılmaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri2
Kişinin Hakları ve ödevleri

Kişi hürriyeti ve güvenliği (m 19)

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler ancak,

- kaçmalarını,

-delillerin yok edilmesi veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla

hâkim kararıyla tutuklanabilirler.

Herhangi bir suçtan yakalanan kişi

-48 saat içinde,

-toplu suçlarda 4 gün içinde hâkim önüne çıkarılır.

Yakalandığı ve tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri3
Kişinin Hakları ve ödevleri

Özel hayatın gizliliği ve korunması (m 20)

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

-Milli güvenlik,

-kamu düzeni,

-suç işlenmesinin önlenmesi,

-genel sağlık ve genel ahlâkın korunması,

-başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak

Usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri4
Kişinin Hakları ve ödevleri
 • Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri5
Kişinin Hakları ve ödevleri

Konut dokunulmazlığı (m 21)

)

Kimsenin konutuna dokunulamaz.

-Milli güvenlik,

-kamu düzeni,

-suç işlenmesinin önlenmesi,

-genel sağlık ve genel ahlâkın korunması,

-başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak

Hâkim kararı olmadıkça ve yetkili merciin yazılı emri olmadan kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri6
Kişinin Hakları ve ödevleri

Haberleşme hürriyeti (m 22)

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Yine -Milli güvenlik,

-kamu düzeni,

-suç işlenmesinin önlenmesi,

-genel sağlık ve genel ahlâkın korunması,

-başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak

hâkim kararı olmadıkça veya yetkili merciin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez, gizliliğine dokunulamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri7
Kişinin Hakları ve ödevleri

Yerleşme ve seyahat hürriyeti (m 23)

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

-Suç işlenmesini önlemek,

-sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,

-sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek

-kamu mallarını korumak amacıyla kanunlasınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri8
Kişinin Hakları ve ödevleri

Din ve vicdan hürriyeti (m 24)

Herkes, vicdan, dini, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse zorlanamaz. Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretimde zorunlu derstir. Bunun dışındaki din eğitimi kişilerin veya kişinin velisinin isteğine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuk düzenini din kurallarına dayandıramaz.

Din duyguları ve kutsal sayılan şeyler istismar edilemez.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri9
Kişinin Hakları ve ödevleri

Düşünce ve kanaat hürriyeti (m 25))

Herkes düşünme ve kanaat hürriyetine sahiptir

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri10
Kişinin Hakları ve ödevleri

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (m 26)

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyetlerin kullanılması,

-milli güvenlik,

-kamu düzeni,

-kamu güvenliği,

-cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması,

-suçların önlenmesi,

-Devlet sırrının açıklanmaması,

-başkalarının haklarının, özel hayatın korunması,

-yargılama görevinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlanabilir

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri11
Kişinin Hakları ve ödevleri

Bilim ve sanat hürriyeti (m 27)

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme ve açıklama, yayma ve her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri12
Kişinin Hakları ve ödevleri

Basın hürriyeti (m 28)

Basın hürdür, sansür edilemez.

Devletin iç ve dış güvenliğini, bütünlüğünü tehdit eden suç işlemeye, ayaklanma ve isyana teşvik eden her türlü yazıyı yazanlar, bastıranlar sorumlu olur. Tedbir yoluyla dağıtım, hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca olan hallerde yetki merciin emriyle önlenebilir.

Süreli ve süresiz yayınlarda soruşturma ve kovuşturmaya geçilmiş olması halinde hâkim kararıyla, milli güvenliğin, Devletin bütünlüğünün kamu düzeninin korunması ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciin emriyle toplattırılır.

Her iki halde de, yetkili mercii bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa dağıtımı önleme kararı veya toplatma kararı hükümsüz kalır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri13
Kişinin Hakları ve ödevleri

Süreli ve süresiz yayın hakkı (m 29)

Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri14
Kişinin Hakları ve ödevleri

Basın araçlarının korunması (m 30)

Basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri15
Kişinin Hakları ve ödevleri

Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı (m 31)

Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzelkişilerinin basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri16
Kişinin Hakları ve ödevleri

Düzeltme ve cevap hakkı (m 32)

Düzeltme ve cevap hakkı ancak, kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması, gerçeğe aykırı yayımlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa yayınlanıp yayınlanmayacağına hâkim ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde karar verir.

Cevap ve Düzeltme hakkı 09.06.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri17
Kişinin Hakları ve ödevleri

Dernek kurma hürriyeti (m 33)

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, ancak,

-milli güvenlik,

-kamu düzeni,

- suç işlenmesinin önlenmesi,

- genel sağlık ve genel ahlak sebepleriyle kanunla sınırlanabilir.

Dernekler hâkim kararıyla kapatılır veya faaliyetten alıkonulabilir.

Yetkili merciin kararı ile de kapatılabilir. Bu karar 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklar, aksi halde karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri18
Kişinin Hakları ve ödevleri

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı (m 34)

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Bu hak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel ahlak ve genel sağlığın başkalarıyla hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri19
Kişinin Hakları ve ödevleri

Mülkiyet hakkı (m 35)

Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri20
Kişinin Hakları ve ödevleri

Hak arama hürriyeti (m 36)

Herkes yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme görev ve yetkileri içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri21
Kişinin Hakları ve ödevleri

kânunî hâkim güvencesi (m 37)

Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri22
Kişinin Hakları ve ödevleri

Suç ve cezalara ilişkin esaslar (m 38)

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

-Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

-Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.

-Ceza sorumluluğu şahsidir.

-Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

-Uluslar arası Ceza Divanının taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri23
Kişinin Hakları ve ödevleri

İspat hakkı (m 39)

Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnat nedeniyle açılan hakaret davalarında sanık, isnaden doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ki inin haklar ve devleri24
Kişinin Hakları ve ödevleri

Temel hak ve hürriyetlerin korunması (m 40)

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgiliye rûcu hakkı saklıdır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar ve devler
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER

1) Ailenin korunması (m 41)

2) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi (m 42)

3) Kıyılardan yararlanma (m 43)

4) Toprak mülkiyeti (m 44)

5) Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması (m 45)

6) Kamulaştırma (m 46)

7) Devletleştirme ve özelleştirme (m 47)

8) Çalışma ve sözleşme hürriyeti (m 48)

9) Çalışma hakkı ve ödevi (m 49)

10) Çalışma şartları ve dinlenme hakkı (m 50)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR

11) Sendika kurma hakkı (m 51)

12) Sendikal faaliyet (m 52)

13) Toplu iş sözleşmesi hakkı (m 53)

14) Grev hakkı ve lokavt (m 54)

15) Ücrette adalet sağlanması (m 55)

16) Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması (m 56)

17) Konut hakkı (m 57)

18) Gençliğin korunması (m 58)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar ve devler1
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER

19) Sporun geliştirilmesi (m 59)

Sosyal güvenlik hakkı (m 60)

Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler (m 61)

Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları (m 62)

Târih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması (m 63)

Sanatın ve sanatçının korunması (m 64)

Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları (m 65)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar ve devler2
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER

Sendika kurma hakkı (m 51)

Çalışanlar ve işverenler izin almadan sendika kurabilirler. Hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve genel ahlak gibi sebeplerle kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

toplu i s zle mesi grev hakk ve lokavt madde 52
Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (madde 52)
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.
 • Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar ve devler3
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER

Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması(m 56)

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşın görevidir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

sosyal ve ekonom k haklar ve devler4
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER

Madde 60–Sosyal güvenlik hakkı

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

Madde 65- Devlet, sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler
Siyasî Haklar ve Ödevler

Türk vatandaşlığı (m 66)

Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları (m 67)

Parti kurma, partilere girme ve ayrılma (m 68)

Siyasî partilerin uyacakları esaslar (m 69)

Hizmete girme (m 70)

Mal bildirimi (m 71)

Vatan hizmeti (m 72)

Vergi ödevi (m 73)

Dilekçe hakkı (m 74)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler1
Siyasî Haklar ve Ödevler

Türk vatandaşlığı (m 66)

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

-Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.

-Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler2
Siyasî Haklar ve Ödevler

Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları (m 67)

Vatandaşlar, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptir.

-Seçimler ve halkoylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

-Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

-Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir.

İstisna: Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza ve infaz kurumlarında bulanan hükümlüler oy kullanamazlar.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler3
Siyasî Haklar ve Ödevler

Hizmete girme (m 70)

Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler4
Siyasî Haklar ve Ödevler

Mal bildirimi (m 71)

Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları zorunludur. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

siyas haklar ve devler5
Siyasî Haklar ve Ödevler

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı(m 74)

 • Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
 • Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

cumhuriyetin temel organlar
Cumhuriyetin Temel Organları
 • YASAMA-Türk Milleti Adına-TBMM
 • YÜRÜTME-Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu
 • YARGI-Türk Milleti Adına Bağımsız Mahkemeler

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

yasama tbmm
Yasama-TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur (Madde -75).

Milletvekili seçilme yeterliliği (Madde 76)

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

t rkiye b y k millet meclisinin se im d nemi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.(Madde -77)
 • Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
 • Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

se imlerin genel y netim ve denetimi
Seçimlerin genel yönetim ve denetimi
 • Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
 • Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

y ksek se im kurulu
Yüksek Seçim Kurulu
 • Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.
 • Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

yelikle ba da mayan i ler madde 82
Üyelikle bağdaşmayan işler(Madde-82)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

yasama dokunulmazl madde 83
Yasama Dokunulmazlığı (madde-83)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

k nc b l m y r tme
İKİNCİ BÖLÜMYürütme
 • Cumhurbaşkanı(101-108
 • Bakanlar Kurulu(109-114)
 • İdare(123-)

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

i cumhurba kan
I. Cumhurbaşkanı
 • Nitelikleri ve tarafsızlığı(madde- 101)
 • Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
 • Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
 • Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

cumhurba kani
CUMHURBAŞKANI
 • Seçimi(madde-102)
 • Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ii bakanlar kurulu
II. Bakanlar Kurulu

Kuruluş(madde-109)

 • Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.
 • Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
 • Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

bakanlar kurulu
Bakanlar Kurulu
 • Göreve başlama ve güvenoyu(madde-110)
 • Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.
 • Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

bakanlar kurulu1
Bakanlar Kurulu
 • Görev ve siyasî sorumluluk (madde-112)
 • Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.
 • Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.
 • Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

bakanlar kurulu2
Bakanlar Kurulu
 • Bakanlıkların kurulması ve bakanlar (madde-113)
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
 • Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
 • Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

bakanlar kurulu3
Bakanlar Kurulu
 • Tüzükler(madde-115)
 • Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.
 • Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ba komutanl k ve genelkurmay ba kanl madde 117
Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı(madde-117)
 • Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
 • Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.
 • Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
 • Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
 • Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

mill g venlik kurulu madde 118
Millî Güvenlik Kurulu (madde-118)
 • Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
 • Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.
 • Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

iii dare
III. İdare

İdarenin esasları

1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği (madde-123)

 • İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
 • İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.
 • Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

slide104
İdare

2.Yönetmelikler (madde-124)

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

 • Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

slide105
İdare
 • Yargı yolu (madde-125)
 • İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
 • Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişki kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
 • İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.
 • İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

darenin kurulu u
İdarenin kuruluşu
 • 1. Merkezî idare(madde-126)
 • Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.
 • İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
 • Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

darenin kurulu u1
İdarenin kuruluşu
 • 2.Mahallî idareler (madde-127)
 • Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
 • Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
 • Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

g rev ve sorumluluklar disiplin kovu turulmas nda g vence madde 129
Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence(madde-129)
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.
 • Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.
 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

kanunsuz emir madde 137
Kanunsuz emir(madde-137)
 • Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
 • Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
 • Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

nc b l m yargi
Üçüncü BölümYARGI
 • Mahkemelerin bağımsızlığı(madde 138)
 • Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
 • Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
 • Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
 • Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
 • Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

ii y ksek mahkemeler
II. Yüksek mahkemeler

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Askeri Yargıtay

Askeri Yüksek İdare mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

a anayasa mahkemesi
A. Anayasa Mahkemesi

Kuruluşu (Madde-146)

Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

anayasa mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
 • Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla;
 • Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış,
 • Avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış,
 • Üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış,
 • Birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

b yarg tay madde 154
B. Yargıtay(Madde-154)

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

c dan tay madde 155
C. Danıştay (Madde-155)

Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

d asker yarg tay madde 156
D. Askerî Yargıtay(madde-156)
 • Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
 • Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

e asker y ksek dare mahkemesi madde 157
E. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (madde-157)
 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

f uyu mazl k mahkemesi madde 158
F. Uyuşmazlık Mahkemesi (madde-158)
 • Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
 • Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.
 • Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

iii h kimler ve savc lar y ksek kurulu madde 159
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (madde-159)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

h kimler ve savc lar y ksek kurulu
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk, dallarında görev yapan öğretim üyeleri, ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca,
 • Üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca,
 • İki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca,
 • Bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından,
 • Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,
 • Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

h kimler ve savc lar y ksek kurulu1
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar;
 • Adalet Bakanlığının,bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar;
 • Ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

slide122

TEŞEKKÜR EDERİM…

EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ