Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher - PowerPoint PPT Presentation

yardley-rosario
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher
120 Views
Download Presentation

Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMAT:Przykłady działania instrumentów dających prawo konwersji lub nabycia alternatywnych instrumentów takich jak prawo poboru, prawa pierwszeństwa i warrantu subskrypcyjnego ( zwłaszcza stosowane w programach motywacyjnych i przy restrukturyzacji) w kraju i za granicą Paulina Kaczmarczyk Kamila Majcher

 2. Przykłady instrumentów dających prawo konwersji- Alma S.A. obligacje zamienne • W związku z realizacją 3-letniego programu motywacyjnego dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla spółki, został uruchomiony program emisji 100 000 obligacji, które mogą zostać wymienione na akcje serii E spółki. Powiernikiem został Dom Maklerski Penetrator SA, który nabył 8 maja 2007 roku obligacje spółki o łącznej wartości 1 tys. zł

 3. Alma S.A. – obligacje zamienne • Konsekwencje: W 2007 roku, w związku ze spełnieniem się warunku rynkowego programu motywacyjnego polegającego na wskazanym w programie motywacyjnym wzroście kursu akcji, Dom Maklerski Penetrator SA jako powiernik, skierował propozycję nabycia 26 597 obligacji (ze 100 000 wyemitowanych) do wskazanych osób uprawnionych, biorących udział w programie motywacyjnym. Osoby uprawnione biorące udział w programie motywacyjnym, nabyły obligacje i posiadając prawo subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w zamian za obligacje, zrealizowały to prawo w dniach od 20 lipca 2007 roku do 16 sierpnia 2007 roku zgodnie z warunkami emisji obligacji należycie opłacając cenę emisyjną akcji serii E. Cena emisyjna jednej akcji serii E jest równa cenie nominalnej i wynosi jeden złoty.

 4. Kurs akcji spółki Alma na przestrzeni 5 lat

 5. China Unicom- emisja obligacji zamiennych • 28 września 2010 China Unicom wyemitował obligacje zamienne za 1.8 miliarda $ • Obligacje mogą być zamienione na akcje w ciągu 5 lat za cenę 15.85 $ • China Unicom umożliwił również zamianę obligacji na ADRy, czyli papiery wartościowe, które są emitowane przez banki amerykańskie w celu ułatwienia tamtejszym inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne. • Zakładając pełną konwersję obligacji zamiennych byłoby to 900 mln akcji, co stanowi 3, 82% kapitału akcyjnego

 6. Warranty subskrypcyjne • Coraz więcej giełdowych spółek emituje najpierw warranty subskrypcyjne (papiery wartościowe dające prawo do zakupu akcji lub obligacji), a dopiero potem akcje. W tym roku z takiej możliwości skorzystały m.in. Europejski Fundusz Hipoteczny, Centrozap, Mirbud, Petrolinvest i Rubicon Partners NFI. Niemal wszystkie firmy, które oferują warranty zamienne na akcje, robią to z dwóch powodów: taka forma pozyskania pieniędzy jest tania i szybka.

 7. Centrozap S.A.- emisja warrantów subskrypcyjnych • Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap 6 stycznia 2010 roku podjął Uchwały w sprawie emisji 7.846.870 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Centrozap S.A. • Emisja akcji ma charakter prywatny, skierowana jest do prywatnych inwestorów po cenie emisyjnej 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.

 8. Obligacje z prawem pierwszeństwa wyemitowane przez BRE Bank • Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. zbył w dniu 22 czerwca 2010 r. 1635 obligacji z prawem pierwszeństwa serii C1 wyemitowanych przez BRE Bank SA w ramach realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu BRE Banku S.A. • Obligacje zostały zbyte przez DI BRE (powiernik) na rzecz osób uprawnionych celem przyznania im prawa pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku S.A. • Średnia jednostkowa cena zbycia obligacji wynosi 0,01 zł • Jednocześnie w dniu 22 czerwca 2010 r. BRE Bank SA dokonał wykupu obligacji od osób uprawnionych w ramach Programu w łącznej liczbie 1635 • W ramach Programu wykup nastąpił po cenie 0,01 zł za obligację, a obligacje zostały wykupione przez BRE Bank SA w celu umorzenia.

 9. Prawo pierwszeństwa do nabycia certyfikatów funduszu Arka BZ WBK • Inwestorzy, którzy w dniu 1.02.2010 r. posiadali certyfikaty serii A funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ, otrzymali prawo pierwszeństwa do objęcia certyfikatów serii B wyemitowanych podczas drugiej subskrypcji tego funduszu. • Prawo pierwszeństwa wynika ze statutu funduszu i dotyczy zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. • Jeden certyfikat serii A funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ uprawnia do objęcia dwóch certyfikatów serii B.

 10. Emisja akcji Banku Millennium z prawem poboru • 20-28 stycznia: zapisy na akcje w ramach nowej emisji Banku Millennium. Nowa emisja akcji skierowana jest do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru. • Zapisy były przyjmowane w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Funkcję oferującego pełnił Millennium Dom Maklerski. Bank HSBC pełnił funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego Księgę Popytu. • W ramach emisji oferowane było 363 935 033 akcji serii L po cenie emisyjnej 2,90 PLN za jedną akcję • 7 jednostkowych praw poboru uprawniało do zapisania się na 3 akcje nowej emisji.

 11. Emisja akcji Banku Millenium z prawem poboru- wybrane kluczowe daty oferty publicznej

 12. Cele emisji akcji z prawem poboru przez Bank Millenium • Emisja akcji z prawem poboru będzie służyć realizacji założeń strategii rozwoju firmy. Większość pozyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju akcji kredytowej - z czego ok. 75% stanowić będzie wsparcie dla rozwoju portfela kredytów korporacyjnych, a ok. 25% kredytów detalicznych. Pozostała część wpływów z emisji zostanie przeznaczona na realizację planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012, w tym zakup oprogramowania oraz inwestycje związane z platformą informatyczną.

 13. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!