Download
basresurser och milj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basresurser och miljö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basresurser och miljö

Basresurser och miljö

358 Views Download Presentation
Download Presentation

Basresurser och miljö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Basresurser och miljö

 2. Resurser: Bruka eller förbruka? • Icke förnybararesurser förbrukas… försvinner tar slut • Förnybara resurser tar aldrig slut om vi är försiktiga • Biosfär • Kretslopp

 3. Basresurser • Luften s202-205 • Vattnet s206-211 • Marken s211-215 • Energi s216-227

 4. Luften • Luften har inga gränser. • Luften bär med sig föroreningar • Förbränning av fossila bränslen ökar mängden av kväveoxider och svavelföreningar i luften. • Surt regn sänker pH-värdet.

 5. Växthuseffekten • Vid all förbränning bildas gasen koldioxid • Den släpper igenom solljus men bromsar värmeutstrålning från jorden. • Effekter?? • Kyoto • Ozon

 6. Vattnet • Var finns vattnet? • Vattnets kretslopp! • Vårt dricksvattnet kommer från grundvattnet eller ytvatten. • Oceaner = 97% av vattnet • Is = 2% • Grundvattnet + sjöar osv. 1%

 7. Liv i havet • Plankton • Näringskedja • Östersjön • Övergödning, algblomning,bottendöd • Vattenrening • Försurning

 8. Marken. Den naturliga växtligheten • Skog täcker ca 50% av Sveriges yta. • Det mesta är planterat • Trädens existensvillkor? • 3 mån medel <6c • 250 mm +

 9. Skog och växter • Gröna träd tar upp koldioxid från luften • + Vatten och solljus = näring. • Träden avge syre • Växternas fotosyntes • Växternas kretslopp

 10. Energi • Medelstads energi kommer ifrån: • Kärnkraft • Oljeeldadkraftverk • Flis • Man koka vatten, ångan driver generatorer

 11. Energi - elkraft • Muskler - maskiner • Flödande resurser • Lagrade resurser • = fossila bränslen • Elkraft kan produceras från många resurser • S220-221

 12. Energi i Sverige & Norden • Sveriges oljeberoendet har minskat – men behovs som drivsmedel. • Kärnkraft utgör cirka 50 procent av elförsörjningen i Sverige • Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges totala elförsörjning och 15% av den totala energitillförseln.

 13. Oljelandet Norge • Började på 60 talet • 150 000 000 ton/år • Stora exportinkomster • Gasplattformen Troll • Jakten efter resurser • Risker • Skrotning?

 14. Energi i världen • Kol • 3400 milj. ton/år • Reserver= 200 år • Olja • 3500 milj. ton/år • Reserver = 70 år • 440 KK verk • Avfallsförvarings problem