1 / 14

Basresurser och miljö

Basresurser och miljö. Resurser: Bruka eller förbruka?. Icke förnybara resurser förbrukas… försvinner tar slut Förnybara resurser tar aldrig slut om vi är försiktiga Biosfär Kretslopp. Basresurser. Luften s202-205 Vattnet s206-211 Marken s211-215 Energi s216-227. Luften.

yardan
Download Presentation

Basresurser och miljö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Basresurser och miljö

 2. Resurser: Bruka eller förbruka? • Icke förnybararesurser förbrukas… försvinner tar slut • Förnybara resurser tar aldrig slut om vi är försiktiga • Biosfär • Kretslopp

 3. Basresurser • Luften s202-205 • Vattnet s206-211 • Marken s211-215 • Energi s216-227

 4. Luften • Luften har inga gränser. • Luften bär med sig föroreningar • Förbränning av fossila bränslen ökar mängden av kväveoxider och svavelföreningar i luften. • Surt regn sänker pH-värdet.

 5. Växthuseffekten • Vid all förbränning bildas gasen koldioxid • Den släpper igenom solljus men bromsar värmeutstrålning från jorden. • Effekter?? • Kyoto • Ozon

 6. Vattnet • Var finns vattnet? • Vattnets kretslopp! • Vårt dricksvattnet kommer från grundvattnet eller ytvatten. • Oceaner = 97% av vattnet • Is = 2% • Grundvattnet + sjöar osv. 1%

 7. Liv i havet • Plankton • Näringskedja • Östersjön • Övergödning, algblomning,bottendöd • Vattenrening • Försurning

 8. Marken. Den naturliga växtligheten • Skog täcker ca 50% av Sveriges yta. • Det mesta är planterat • Trädens existensvillkor? • 3 mån medel <6c • 250 mm +

 9. Skog och växter • Gröna träd tar upp koldioxid från luften • + Vatten och solljus = näring. • Träden avge syre • Växternas fotosyntes • Växternas kretslopp

 10. Energi • Medelstads energi kommer ifrån: • Kärnkraft • Oljeeldadkraftverk • Flis • Man koka vatten, ångan driver generatorer

 11. Energi - elkraft • Muskler - maskiner • Flödande resurser • Lagrade resurser • = fossila bränslen • Elkraft kan produceras från många resurser • S220-221

 12. Energi i Sverige & Norden • Sveriges oljeberoendet har minskat – men behovs som drivsmedel. • Kärnkraft utgör cirka 50 procent av elförsörjningen i Sverige • Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges totala elförsörjning och 15% av den totala energitillförseln.

 13. Oljelandet Norge • Började på 60 talet • 150 000 000 ton/år • Stora exportinkomster • Gasplattformen Troll • Jakten efter resurser • Risker • Skrotning?

 14. Energi i världen • Kol • 3400 milj. ton/år • Reserver= 200 år • Olja • 3500 milj. ton/år • Reserver = 70 år • 440 KK verk • Avfallsförvarings problem

More Related