Delirium na oddělení neurologie - PowerPoint PPT Presentation

delirium na odd len neurologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delirium na oddělení neurologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delirium na oddělení neurologie

play fullscreen
1 / 15
Delirium na oddělení neurologie
193 Views
Download Presentation
yannis
Download Presentation

Delirium na oddělení neurologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deliriumna oddělení neurologie Mišáková Jana, Mikundová Lucie, Janoušková Markéta, Holek Radim Vítkovická nemocnice a.s., Neurologie - Jip

 2. Delirium: • Dle MKN 10: „Přechodný organický psychosyndrom s akutním začátkem vznikající v důsledku somatické nebo psychické choroby, nebo choroby přesahující adaptační schopnosti mozku“ – F 05 • Stav: zmatenosti, amence a amentních stavů • Kvalitativní porucha vědomí • Desorientace časem, místem, osobou • Člověk není schopen integrovat své psychické funkce

 3. Výskyt deliria: • Nejčastěji na akutních odděleních nemocnic • U 10 – 15 % hospitalizovaných • U starších pacientů 30 až 50% • Na odděleních JIP ještě větší incidence • U 85% umírajících • „J.Radoch, P.Zvolský, Psychiatrie, Galén, ISBN: 80-7262-140-8“

 4. Etiopatogeneze • Globální reakce mozku na nespecifické podněty, doprovázené mnohočetnou neuromediátorovou poruchou • Metabolické příčiny, intoxikace, infekty • Fyzický a psychický diskomfort • Poruchy termoregulace • Situační faktory - úmrtí blízké osoby • Vaskulární poruchy, demence

 5. Diagnostická kritéria • Kvalitativní porucha vědomí – zastření či zúžení schopnosti vnímat podněty ze zevního prostředí • Pokles kognitivních funkcí • desorientace, halucinace… • Úzkost, strach, agrese • Hyperaktivita, hypoaktivita • Narušení spánkového rytmu: „Sundown syndrom“

 6. Vyšetření • Anamnéza: OA, AA, PA, RA… • Fyzikální: palpace, perkuse ,auskultace…. • Laboratorní: biochemický panel KO, Quick toxikologické vyšetření mikrobiologické vyšetření • Paraklinické: CT mozku (kontrast), EKG, EEG, Dopplerografie karotid a mozkových tepen • Psychiatrické konzilium

 7. Léčba • Odstranění vyvolávající příčiny • kompenzace VF, metabolických poruch, infektů… • Obecná podpůrná opatření - nekonfliktní přístup, komunikace, reorientace • Preventivní opatření – úraz, pád – zvýšený dohled • Komplexní ošetřovatelská péče • Fyzické omezení – prohlubuje delirium • Sedace: Tiapridal, Buronil, Risperdal, Haloperidol, Heminevrin, Tisercin, Diazepam…

 8. Kazuistika • Muž 70let (vysokoškolské vzdělání) • Důchodce (dříve policista) • Rodina uvádí: vždy pečlivý, přesný, nekonfliktní • RA: vaskulární poruchy v celé rodině • Přidružená onemocnění: hypertenze, AP • SP: akutní lehká dysartrie – lze rozumět odeznělá levostranná hemiparéza GCS 13 (4-6-3) dezorientován místem i časem náhlé změny chování – úzkost, strach, apatie, agrese, neklid, vulgárnost

 9. Po přijetí na JIP • CT mozku: bez akutních ischemických změn • Dopplerografie: lehká stenóza karotid • Odběry (biochemie, KO, Quick, APTT…) • Fyziologické funkce: SpO2 94% TF 128´ TK 180/95 - Nízký neurologický deficit (NIHSS 2) - systémová trombolýza neindikována - DG: I 63.5 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen

 10. 1. den • Rozvoj delirantního stavu, vulgární, agresivní, desorientace místem, časem • Nutná farmakologická sedace – PŽK • Nutno užít fyzického omezení – kurtace HKK, posléze i DKK • Pro inkontinenci zaveden PMK • Pro potřebu rehydratace a nutrice NGS • Sepsána ošetřovatelská anamnéza • Stanoven plán ošetřovatelských intervencí, ošetřovatelské diagnózy • Vyhodnocení rizik

 11. 2. den • Spavý, somnolence I. stupně • Stále dezorientovan, bez závažnějšího neurologického nálezu, VF v normě • Provedeno kontrolní CT mozku, oční vyšetření • bez progrese patologických změn • Večer opět narůstá dezorientace, neklid nespolupráce - „sundown sy“ • Neklid, již mírnějšího charakteru • Stále nutno kurtovat i farmakologicky sedovat

 12. 6. den • Plně orientován místem i časem, bez poruchy vědomí, spolupracuje • Bez dysartrických potíží • Bez neurologického deficitu • VF v normě • Nekurtován, farmakologicky nesedován • Odstraněn PMK i NGS • Přeložen na standardní oddělení, dispenzarizován

 13. Shrnutí • Na neu JIP bylo v roce 2007 hospitalizováno 369 pacientů a u 55% tj. 203 se rozvinul delirantní stav různého stupně • Došlo k prodloužení pobytu na JIP • Nedílnou součástí terapie je důkladná ošetřovatelská péče zaměřená především: • Bezpečnost pacienta a jeho okolí • Uspokojování jeho bio-psycho-sociálních potřeb – holistický přístup

 14. Ošetřovatelské intervence • Reorientace • Kurtace – riziko, kontrola…. • Nekonfliktní přístup a taktní jednání • Nevyvracet halucinace • Pravidelný režim • Klidné a bezpečné prostředí – úraz, pád • Spolupráce s rodinou

 15. Děkujeme za pozornost „Bláznit je lidské“ K.Dorner, U.Plog, Grada, ISBN: 80-7169-628-5