2 havo/vwo 2 landschap, §4 - PowerPoint PPT Presentation

yamka
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 havo/vwo 2 landschap, §4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 havo/vwo 2 landschap, §4

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Presentation Description
212 Views
Download Presentation

2 havo/vwo 2 landschap, §4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2 havo/vwo2 landschap, §4

 2. Het Nederlandse landschap ontstaat De grond die in het Nederlandse landschap aan de oppervlak ligt bestaat uit: • zand • klei • veen

 3. Het Nederlandse landschap ontstaat Al vele miljoenen jaren maakt Nederland deel uit van een dalingsgebied dat opgevuld raakt met telkens nieuwe laagjes sediment. Rivieren spelen daarbij een belangrijke rol!

 4. Het Nederlandse landschap ontstaat Naast de rivieren is het Nederlandse landschap gevormd onder invloed van grote klimaatveranderingen. • De zomertemperatuur fluctueerde sterk. • Tijdens de koudste koude tijd was het • in de zomer gemiddeld ±3˚ Celsius • Tijdens de warmste warme • tijd was het in de zomer • gemiddeld ±19˚ Celsius

 5. Het Nederlandse landschap ontstaat Tijdens de afkoeling die leidde tot de allerkoudste koude tijd, bereikte het landijs vanuit Scandinavië een deel van Nederland.


 6. Stuwwallen in Nederland Tijdens het afsmelten kwam er zoveel smeltwater vrij dat grote delen van de stuwwal weer wegspoelden. Het landijs schoof alle grond opzij en vormde zo heuvels die we stuwwallennoemen. Tegenwoordig zien we beboste heuvels met hier en daar zwerfstenen.

 7. Het Nederlandse landschap ontstaat Tijdens de koude tijd was de zeespiegel soms wel met 80 meter gedaald en stond de Noordzee droog. Tijdens de opwarming steeg de zeespiegel en bereikte het zeewater het lage deel van Nederland.

 8. Als de zeespiegel stijgt… Als de zeespiegel snel was gestegen, was Laag-Nederland veranderd in een zee.

 9. Als de zeespiegel stijgt… Maar doordat de zeespiegel langzaam steeg, hebben zich duinen kunnen vormen met daarachter zeeklei en veen. De zeespiegelstijging verliep even snel als de sedimentatie!

 10. Het Nederlandse landschap ontstaat Wat is er op de plaats van de stippen gebeurd tijdens de zeespiegelstijging?

 11. Het Nederlandse landschap ingericht Heuvelachtige, droge bossen Natte, platte weilanden Nederland kent heel verschillende landschappen.

 12. Het Nederlandse landschap ingericht Door verschillen in hoogteligging en grondsoort Heuvelachtige, droge bossen Natte, platte weilanden Waardoor ontstaan deze verschillende landschappen?

 13. Het Nederlandse landschap ingericht We vergelijken twee verschillende landschappen in Nederland.

 14. Het Nederlandse landschap ingericht Topografische kaarten bieden gedetailleerde informatie over een gebied! Wat betekenen de kleuren licht groen en wit? > weiland > akkerland Cursieve getallen geven de hoogteligging t.o.v. NAP aan Let op de schaal ► 1 kilometer

 15. Het Nederlandse landschap ingericht Wat betekenen de Kleuren… licht groen donker groen wit roze > weiland > bos > akkerland > bebouwing De hoogte wordt weergegeven met hoogtecijfers en hoogtelijnen. 1 kilometer

 16. Verschillen in het landschap Wat is het grootste verschil tussen beide weilanden? de sloot en de horizon

 17. Het Friese landschap rond Ferwert Dit landschap wordt door dijken beschermd tegen het zeewater.

 18. Het Friese landschap rond Ferwert Zonder dijken zou het gebied regelmatig bij hoge vloedstanden in de Waddenzee overstromen. De hoogste dijk houdt het water (als het goed is) tegen tijdens de hoogste vloedstand.

 19. Het Friese landschap rond Ferwert In de Romeinse tijd waren er geen dijken. De bewoners beschermeden zich tegen het water door ... terpen

 20. Het Friese landschap rond Ferwert De derde (lage) dijk De tweede dijk De eerste dijk (inmiddels afgegraven) Door bedijking hebben de Friezen hun land telkens uitgebreid en zijn polders ontstaan.

 21. Het Friese landschap rond Ferwert Hoe ontstaan de hoogteverschillen tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied? buitendijks binnendijks In het buitendijkse gebied gaat de sedimentatie door de zee nog steeds door!

 22. Een heuvelachtig landschap rond Markelo Dit gebied kent grote hoogteverschillen, van 11,4 tot 46,6 meter t.o.v. NAP! De gele gebieden liggen hoger dan 30 meter en maken deel uit van … stuwwallen.

 23. Een heuvelachtig landschap rond Markelo De grote afwisseling in dit landschap is ontstaan door de grote verschillen in hoogte.

 24. Een heuvelachtig landschap rond Markelo De grote verschillen in hoogte zijn ontstaan door het … landijs. De verschillen in hoogte hebben vooral invloed op het grondwater: de regel is hoe hoger, des te … droger!

 25. Een heuvelachtig landschap rond Markelo Bossen komen daarom voor in hoogste / laagste delen van het gebied. hoogste