MUNKAVÉDELEM - PowerPoint PPT Presentation

yamal
munkav delem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUNKAVÉDELEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUNKAVÉDELEM

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Presentation Description
142 Views
Download Presentation

MUNKAVÉDELEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG

 2. KÉMIAI ANYAGOK • 105 természetes illetve mesterséges elem • 5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított vegyület • 100.000 vegyi anyag megtalálható az iparban és a kereskedelemben, 5-10 %-a veszélyes anyagnak minősül • Kb. 150-200 anyag bizonyítottan humán karcinogén (daganatkeltő)

 3. elem vegyület szervetlen savak szervetlen lúgok szervetlen sók szerves vegyületek keverék elegy 9. köd 10. füst 11. szmog 12. oldat 13. telített oldat 14. veszélyes anyag 15. készítmény ALAPFOGALMAK

 4. AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI • szín • szag • halmazállapot (normál állapotban) • moláris tömeg • olvadáspont • forráspont • gőznyomás • sűrűség • relatív sűrűség • relatív gőzsűrűség

 5. AZ ANYAGOK FIZIKAITULAJDONSÁGAI • oldhatóság • viszkozitás • ütés-és dörzsérzékenység


 6. AZ ANYAGOK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI • éghetőség  lobbanáspont, gyulladási hőmérséklet, • öngyulladási hajlam, robbanási koncentráció • robbanásveszély • oxidáló, égést elősegítő • affinitás, reakcióképesség • stabilitás • hőtermelés vagy hőelnyelés

 7. AZ ANYAGOK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI • toxicitás, mérgezőképesség • maró hatás • túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) • karcinogén, rákkeltő • mutagén • teratogén • keratogén • fertőző • ökotoxikus

 8. VEGYI ANYAGOK SZÁMOZÁSA • CAS szám (Chemical Abstracts Service Registry Number) • UN szám (United Nations) • EINECS: kereskedelmi forgalomban lévő régi anyagok Európai Jegyzezéke • ELINCS: Notifikált Vegyi anyagok Európai Listája

 9. BIZTONSÁGI ADATLAP Tartalmi követelmények: • Megnevezés, kereskedelmi vagy fantázianév, szinonim nevek • Gyártó (forgalmazó, importáló adatai) • Cég neve, címe telefon száma • Felvilágosítást adó részleg, személy • Felvilágosítást adó veszélyhelyzetben

 10. BIZTONSÁGI ADATLAP • Veszélyes anyag összetétele a veszélyes alkotórészek %-ában • CAS szám • EU szám (EINECS, ELINCS) • Veszélyszimbólumok és veszélyjelek a veszélyes anyagok osztályba sorolása szerint

 11. BIZTONSÁGI ADATLAP • R számok (Risks) • S számok (Safety) • Fizikai és kémiai paraméterek • Stabilitás és a reakciókészség • Toxikológiai adatok • Környezetvédelmi tájékoztatás

 12. BIZTONSÁGI ADATLAP • Szállításra vonatkozó előírások • Kezelésre és tárolásra vonatkozó biztonsági követelmények • Tűzveszélyességre, tűzoltásra vonatkozó szabályok • Szabályok, óvintézkedések baleset illetve az anyag véletlen kiömlése esetén • Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei • Elsősegélynyújtás szabályai

 13. VESZÉLYSZIMBÓLUMOK • ROBBANÁS-VESZÉLYES • ÉGÉST ELŐSEGÍTŐ, OXIDÁLÓ • RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY • KÖNNYEN GYULLADÓ • GYÚLÉKONY • NAGYON MÉRGEZŐ

 14. VESZÉLYSZIMBÓLUMOK • MÉRGEZŐ • ÁRTALMAS • MARÓ, KORROZÍV ANYAGOK • INGERLŐ, IRRITÁLÓ • KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ, ÖKOTOXIKUS

 15. VESZÉLYES ANYAGOKKAL KÉSZÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI • A munkáltatónál felhasznált vagy előállított veszélyes anyagok és készítmények tulajdonságait ismerni kell. Ismeretlen anyagot alkalmazni tilos. • Biztonsági adatlap nélkül veszélyes anyag nem használható és nem forgalmazható.

 16. ÉLETTANI HATÁSOK • A mérgező anyag az emberi szervezetbe bejuthat (INKORPORÁCIÓ): • Szájon át (orálisan) • Bőrön át (dermálisan) • Légúton keresztül (inhalációval)

 17. INHALATÍV HATÁSOK Fullasztó gázok: • egyszerű (nitrogén, hidrogén, metán, etán, propán, acetilén) • vegyileg ható (szénmonoxid, ciánhidrogén, akrilnitril gázok)

 18. INHALATÍV HATÁSOK Ingerlő gázok: • felső légutakra ható (ammónia, kén-dioxid, sósav, formaldehid) • felső és mély légutakra ható (kén-dioxid, sósav) • „alattomos” gázok (nitrózus gázok, foszgén, dimetil-szulfát)

 19. INHALATÍV HATÁSOK Bódító gázok: • alifás szénhidrogének, éterek, aldehidek, ketonok, szerves savak • alifás szénhidrogének halogén vegyületei, alkoholok, szénkéneg (metil-bromid, metil-jodid) • aromás szénhidrogének közül: (benzol, toluol, xilol, nitrobenzol, nitrotoluol, anilin)

 20. INHALATÍV GÁZOK Vegyes hatású ipari gázok: • ólomtetraetil, arzénhidrogén gáz, foszforhidrogén, kénhidrogén, szén-dioxid.

 21. BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK • Bőr szerkezete (hidrofil, lipofil) • A felszívódást befolyásoló tényezők (bőrfelület épsége, anyagok fizikai, kémiai sajátosságai, az exponált bőrfelület víztelítettsége (hidratáció), bőrkontaktus kiterjedése és időtartama)

 22. BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK A károsító hatások: • maró, roncsoló • ingerlő, bőrizgató • bőrszárító • allergizáló • fototoxikus • mérgező

 23. EXPOZÍCIÓ • C= a munkahelyi légtérben mért koncentráció • Et= az expozíciós idő • Et8= napi munkaidő 8 órában meghatározva • ÁK= átlagos koncentráció (jogszabályban meghatározott)

 24. EXPOZÍCIÓ A maximálisan megengedhető expozíciós idő meghatározása Ha C>ÁK akkor Etmax= (ÁK x Et8)/C Az expozícióban tölthető és a teljes munkaidő különbsége csak vegyianyagtól mentes, tiszta levegőjű munkahelyen tölthető el!