Download
arbeidsmilj utvalget amu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgave Ann Karin Tobiassen, Personal og økonomiavdelinga

  2. Representasjon i AMU (aml § 7-1 (4) og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 (6)) • Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha lik representasjon i utvalget • 4 representanter fra arbeidsgiverssiden (herunder én representant for den øverste ledelsen) • 4 representanter fra arbeidstakersiden (herunder ledende hovedverneombud) • 1 representant fra Bedriftshelsetjenesten (ikke stemmerett) • Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter • Utvalget avgjør om annet verne- og helsepersonale skal være medlemmer/observatører i utvalget (Observatørsstatus er gitt til sentrale HMS-medarbeidere + studentrepresentant)

  3. Funksjonstid (aml § 7-1 (5) og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 8) • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen • Representanter for arbeidsgiversiden oppnevnes av virksomhetens øverste leder (universitetsdirektøren) • Representanter for arbeidstakersiden utnevnes av arbeidstakersiden (hovedsammenslutningene) • Ledende hovedverneombud velges av og blant hovedverneombudene • Dersom et medlem av utvalget slutter i virksomheten, opphører vervet og stedfortreder trer inn som medlem for resterende valgperiode

  4. Saksbehandlingen i AMU(forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 10) • Det skal normalt avholdes 4 møter pr år (de siste årene har AMU avholdt 3 møter i året) • Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud(Enhver annen arbeidstaker kan henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem) • Utvalget drøfter saker de behandler, først med sikte på å oppnå enighet. Der enighet ikke oppnås skal det foretas avstemning • Det skal skrives referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget • Utvalget rapporterer til styrende organer (universitetsstyret), arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet

  5. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (aml § 7-2 og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 9) • AMU er et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan • Utvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved virksomheten • delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet • nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd • Utvalget skal behandle spørsmål som angår • bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjeneste • opplæring • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i.h.t. § 18-9 • andre planer med vesentlig betydning for arbeidsmiljøet (bygningsmessige endringer og omorganiseringer) • rapporter om ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer • saker som angår etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid

  6. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (aml § 7-2 (4), (5) • Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse (4) • ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter • kan vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner • skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater (medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut…) • Utvalget kan vedta at arbeidsgiver gjennomfører konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, (… påkrevet for å verne liv eller helse) (5) • Utvalget kan vedta at arbeidsgiver utfører målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet (…for å klarlegge om det foreligger helsefare…) (5)

  7. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 9) • Foruten de oppgaver som er spesielt nevnt i arbeidsmiljølovens § 7-2, skal utvalget • delta i å utarbeide handlingsprogram for verne og miljøarbeidet i virksomheten • foreta befaringer for å kartlegge behovet for verne- og miljøtiltak • gi råd om prioriteringer av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak • fastsette retningslinjer for introduksjon av nye arbeidstakere m.h.t verne- og miljøarbeidet • se til at arbeidsgiver sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig • arbeide for at tilsatte får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne og miljøspørsmål

  8. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver • Eksempler på saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget (AMU) (listen er ikke uttømmende) • Referatsaker • Interne skademeldinger • Referat fra ulike verneombudsmøter, hovedverneombudsmøter, referat fra årsmøte i bedriftshelsetjenesten, årsrapporter • Dokumentasjon på evakueringsøvelser • Ulike rapporter om risikovurderinger • Tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet • Fordeling av velferdsmidler/AMU-midler • Statusrapport for HMS-arbeid

  9. Arbeidsmiljøutvalgets fremtidige rolle • Universitetsdirektørens tanker om et fremtidig AMU? • Utvalgets tanker om • egen rolle? • ambisjoner for sitt arbeid? • hvilke saker som ønskes til behandling? • på hvilken måte utvalget ønsker å følge HMS-arbeidet (evt være aktiv i HMS-arbeidet) • AMUs innvirkning på prosjektarbeidet som igangsettes m.h.t VERITAS-rapporten og på hvilken måte? • spesielle utfordringer i omstillingsfasen som universitetet er inne i?