1 / 9

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgave. Ann Karin Tobiassen, Personal og økonomiavdelinga. Representasjon i AMU (aml § 7-1 (4) og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 (6)). Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha lik representasjon i utvalget

yale
Download Presentation

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgave Ann Karin Tobiassen, Personal og økonomiavdelinga

  2. Representasjon i AMU (aml § 7-1 (4) og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 (6)) • Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha lik representasjon i utvalget • 4 representanter fra arbeidsgiverssiden (herunder én representant for den øverste ledelsen) • 4 representanter fra arbeidstakersiden (herunder ledende hovedverneombud) • 1 representant fra Bedriftshelsetjenesten (ikke stemmerett) • Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter • Utvalget avgjør om annet verne- og helsepersonale skal være medlemmer/observatører i utvalget (Observatørsstatus er gitt til sentrale HMS-medarbeidere + studentrepresentant)

  3. Funksjonstid (aml § 7-1 (5) og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 8) • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen • Representanter for arbeidsgiversiden oppnevnes av virksomhetens øverste leder (universitetsdirektøren) • Representanter for arbeidstakersiden utnevnes av arbeidstakersiden (hovedsammenslutningene) • Ledende hovedverneombud velges av og blant hovedverneombudene • Dersom et medlem av utvalget slutter i virksomheten, opphører vervet og stedfortreder trer inn som medlem for resterende valgperiode

  4. Saksbehandlingen i AMU(forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 10) • Det skal normalt avholdes 4 møter pr år (de siste årene har AMU avholdt 3 møter i året) • Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud(Enhver annen arbeidstaker kan henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem) • Utvalget drøfter saker de behandler, først med sikte på å oppnå enighet. Der enighet ikke oppnås skal det foretas avstemning • Det skal skrives referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget • Utvalget rapporterer til styrende organer (universitetsstyret), arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet

  5. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (aml § 7-2 og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 9) • AMU er et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan • Utvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved virksomheten • delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet • nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd • Utvalget skal behandle spørsmål som angår • bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjeneste • opplæring • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i.h.t. § 18-9 • andre planer med vesentlig betydning for arbeidsmiljøet (bygningsmessige endringer og omorganiseringer) • rapporter om ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer • saker som angår etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid

  6. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (aml § 7-2 (4), (5) • Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse (4) • ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter • kan vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner • skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater (medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut…) • Utvalget kan vedta at arbeidsgiver gjennomfører konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, (… påkrevet for å verne liv eller helse) (5) • Utvalget kan vedta at arbeidsgiver utfører målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet (…for å klarlegge om det foreligger helsefare…) (5)

  7. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver (forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 9) • Foruten de oppgaver som er spesielt nevnt i arbeidsmiljølovens § 7-2, skal utvalget • delta i å utarbeide handlingsprogram for verne og miljøarbeidet i virksomheten • foreta befaringer for å kartlegge behovet for verne- og miljøtiltak • gi råd om prioriteringer av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak • fastsette retningslinjer for introduksjon av nye arbeidstakere m.h.t verne- og miljøarbeidet • se til at arbeidsgiver sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig • arbeide for at tilsatte får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne og miljøspørsmål

  8. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver • Eksempler på saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget (AMU) (listen er ikke uttømmende) • Referatsaker • Interne skademeldinger • Referat fra ulike verneombudsmøter, hovedverneombudsmøter, referat fra årsmøte i bedriftshelsetjenesten, årsrapporter • Dokumentasjon på evakueringsøvelser • Ulike rapporter om risikovurderinger • Tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet • Fordeling av velferdsmidler/AMU-midler • Statusrapport for HMS-arbeid

  9. Arbeidsmiljøutvalgets fremtidige rolle • Universitetsdirektørens tanker om et fremtidig AMU? • Utvalgets tanker om • egen rolle? • ambisjoner for sitt arbeid? • hvilke saker som ønskes til behandling? • på hvilken måte utvalget ønsker å følge HMS-arbeidet (evt være aktiv i HMS-arbeidet) • AMUs innvirkning på prosjektarbeidet som igangsettes m.h.t VERITAS-rapporten og på hvilken måte? • spesielle utfordringer i omstillingsfasen som universitetet er inne i?

More Related