1 / 19

Universell utforming

Universell utforming. Døra har god kontrast mot vegg og gulv og er terskelfri. Vindu gjør at du ser om du møter noen, selv om ett av dem burde ha vært plassert lavere. (fra Reinsvoll skole, Vestre Toten).

yadid
Download Presentation

Universell utforming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Universell utforming Døra har god kontrast mot vegg og gulv og er terskelfri. Vindu gjør at du ser om du møter noen, selv om ett av dem burde ha vært plassert lavere. (fra Reinsvoll skole, Vestre Toten)

 2. Utforming av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, …, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. Omgrepet blir ofte brukt synonymt med tilkomst for alle, planlegging for alle og design for alle. Universell utforming har som målgruppe alle menneske, i alle aldrar, storleikar og ferdigheiter

 3. Soria Moria- erklæringen slo fast at all teknologisk utvikling innen IKT skal bygge på universell utforming. (bildet er fra http://far.no/index.php?title=Bilde:Til_soria_moria_640x480_indexed.png)

 4. Syse-utvalget • Syseutvalget, NOU 2005:8, Likeverd og tilgjengelighet, anser det inkluderende aspektet for å være sentralt og særlig egnet til å sikre likeverdig deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Som et ledd i dette er det nå foreslått at all IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 1. januar 2011.

 5. Kapittel 4: Digital inkludering – tilgang universell utforming og kompetanse for alle

 6. Universell utforming og tilgjengelighet • Tiltak 4.1: Breiband i heile landet • Kultur for deling – SANU (samordningsgruppa for nettsteder i utdanninga) • Tiltak 4.2: Offentlege verksemder skal bidra til tilgang på utstyr • biblioteka • relevante offentlege kontor • Tiltak 4.3: Satsing på IKT i skulen • auka bruk av digitale læremiddel. Reduksjon av elevanes utgifter til læremiddel. • utjamning av digitale skilje • identitetsforvaltning som byggjer på Feide-prosjektet. • Tiltak 4.4: Den digitale allmenningen • kjøpe fri forskjellig opphavsrettsleg verna materiale, som ein digital allmenning. • pedagogisk tilrettelegging av nasjonalarven.

 7. Åpne standarder En åpen standard er en definisjon med spesifikasjoner som • Er tilgjengelig slik at den kan tas i bruk av dem som ønsker • At den benytter protokoller og rammeverk som er tilgjengelig for alle som ønsker • At videreutvikling av definisjon, spesifikasjoner og nye avleggere skjer gjennom en åpen og tilgjengelig prosess. Noen eksempler: HTML , XML , IP , Bluetooth, JPEG , PNG, Linux.

 8. Nye reglar for offentlege innkjøp frå 1. januar 2007. • Oppdragsgivar skal under planlegging av innkjøpa ta omsyn til universell utforming. Dette gjeld også for IKT-innkjøp. • Lov om offentlege innkjøp gir likevel ikkje minimumskrav til tilkomst som skal oppfyllast på IKT-området.

 9. Tiltak for universell utforming • Tiltak 4.5: Universelt utforma offentlege elektroniske tenester • offentlege elektroniske tenester skal ha universell utforming dersom ikkje spesielle forhold gjer det umogleg. • greier ut konsekvensane av å ta IKT inn i denne lova. • utvikle rettleiingar og detaljering av standardar og krav for universell utforming av IKT. • Tiltak 4.6: WAI-kriteria ved utvikling av offentlege nettstader • offentlege verksemder oppfordra til å følgje WAI-kriteria • tildeling av offentleg støtte til andre nettstader - krav om at dei følgjer WAI-kriteria?. • Noen etatar blir pålagde å nytte WAI-kriteria for sine nettstader. • Noreg.no skal tilby ei merkeordning for tilgjengelegheit. • Tiltak 4.7: Klårare ansvarsforhold i arbeidet med universell utforming av IKT • enklare og klårare tilbod og ansvarsforhold. • ny handlingsplan for auka tilkomst for personar med nedsett funksjonsevne, der IKT vil få ein sentral plass. • Tiltak 4.8: Stimulere til utvikling av løysingar som gir auka tilkomst til IKT-baserte produkt og tenester • Regjeringa ønskjer at satsinga på IT Funk vert vidareført i seks nye år frå 2007.

 10. Skrifttyper Leselister Forstørring Bildetekster Fargevalg Talesynteste Blinde og svaksynte

 11. Hørselhemmede • Talesyntese • Tekst for lyd • http://www.regjeringen.no

 12. Lese- og skrivevansker • Forstørring, fargevalg • Tekst- og bilde • Språk

 13. Fysiske handicap • Alternativt input og output

 14. Mentale handicap • Språklig utforming

 15. Delta-senteret Liten skrift, som ikke kan skaleres • Dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn • Manglende tekster til bilder og grafikk (ALT-tekster) • Intetsigende lenketekster ("les mer") • Bruk av Java, Flash etc. • Avvik fra standard HTML • http://www.shdir.no/deltasenteret

 16. Bruk av stylesheet: • http://www.csszengarden.com/ • Kvalitetskontroll av offentlige nettsteder

 17. WAI-standarden • Web Accessibility Initiative, • et initiativ under W3C (World Wide Web Consortium) • retningsliner for korleis utviklingsverktøy skal vere for å gjere det lettare å kunne lage godt tilgjengelege nettsider • krav til nettlesarar om korleis dei skal vise tilpassa innhald.

 18. http://www.w3.org/WAI/ • http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist.html

 19. Utfordring • Universell utforming og fancy sider: tiltrekkende for ungdom? • http://www.dubestemmer.no • http://home.hib.no/mediesenter/animasjonsverksted/www/intro.htm

More Related