1 / 27

คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005. โป รแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล. ‘ R MC 200 5 ’. กด เมนู 1 เพื่อค้นหาแจ้งซ่อม. ลายละเอียดที่ต้องการซ่อม. ค้นหาครุภัณฑ์. ใส่รหัสของหน่วย 4 หลัก. กรอกลายละเอียด 1.อาการและสาเหตุ 2.ผู้แจ้งซ่อมและเบอร์โทร 3.หน่วยงาน. การใช้คำสั่งค้นหา.

yadid
Download Presentation

คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

 2. โปรแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล ‘ RMC2005 ’

 3. กด เมนู 1 เพื่อค้นหาแจ้งซ่อม

 4. ลายละเอียดที่ต้องการซ่อมลายละเอียดที่ต้องการซ่อม ค้นหาครุภัณฑ์ ใส่รหัสของหน่วย 4 หลัก กรอกลายละเอียด 1.อาการและสาเหตุ 2.ผู้แจ้งซ่อมและเบอร์โทร 3.หน่วยงาน

 5. การใช้คำสั่งค้นหา สามารถค้นหาเลขครุภัณฑ์หรือหน่วยงานก็ได้ เช่น 0108

 6. เมื่อใส่รหัสหน่วยงาน จะปรากฏลายละเอียดของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในระเบียน เช่นของหน่วยงาน 0108 - ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา – งานพัสดุ มี 261 รายการ กดเลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการส่งซ่อม

 7. รายการที่เลือกจะปรากฏรายการที่เลือกจะปรากฏ

 8. แสดงเลขที่ของ JOB ให้จำเลขนี้ไว้ เพื่อตามงานที่แจ้งซ่อมไป แสดงลายละเอียดของการแจ้งซ่อม กรอกรหัสอนุมัติ สี่หลักของหน่วยงาน

 9. แสดงการกรอก JOB ที่สมบูรณ์ 1 2 3 4

 10. กด เมนู 2 เพื่อค้นหา Job

 11. แสดงสถานะระเบียน ของ JOB

 12. ช่างที่ดำเนินการ แสดงรายงานการใช้อะไหล่

 13. กด เมนู 3 งานแล้วเสร็จ/รอรับคืน

 14. จะแสดงสถานะงานในระเบียนที่ช่างดำเนินงานแล้วแต่หน่วยงานยังไม่รับคืนจะแสดงสถานะงานในระเบียนที่ช่างดำเนินงานแล้วแต่หน่วยงานยังไม่รับคืน

 15. กด เมนู 4 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_1

 16. กด เมนู 5 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_2

 17. กด เมนู 6 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_3

More Related