deus caritas est n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DEUS CARITAS EST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

DEUS CARITAS EST - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

DEUS CARITAS EST. A Bandel Basilica Presentation. DEUS CARITAS EST. Encyklika PÁPEŽA BENEDI K T A XVI . o kresťanskej láske. “ A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4,16). DEUS CARITAS EST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEUS CARITAS EST' - xuan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
deus caritas est

DEUS CARITAS EST

A Bandel Basilica Presentation

deus caritas est1

DEUS CARITAS EST

EncyklikaPÁPEŽABENEDIKTA XVI.o kresťanskej láske

“A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4,16)

deus caritas est2

DEUS CARITAS EST

Je to prvá encyklika pápeža

Benedikta XVI.

Názov je prevzatý z 1 Jn 4,16 "ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν" (ho theos agape estin)= „Boh je láska"

deus caritas est3

DEUS CARITAS EST

Pápež ju podpísal na Vianoce r. 2005

a vydaná bola na sviatok Obrátenia

sv. Pavla, 25. februára 2006

Vydanie oficiálneho textu encykliky sa oneskorilo pre problémy s prekladom rukopisu z nemčiny do latinčiny ale aj pre diskusie o správnosti formulácií niektorých textov

deus caritas est4

DEUS CARITAS EST

 • Encyklika sa delí na dve časti:
 • Prvú časť tvorí teologicko-filozofická diskusia o láske
 • Druhú časť tvoria úvahy o kresťanskej láske v praktickom živote
 • Prvú časť napísal pápež po nemecky v lete 2005
 • Ako inšpirácia pre druhú časť Benediktovi XVI. poslúžili nedokončené texty predošlého pápeža Jána Pavla II.
deus caritas est5

DEUS CARITAS EST

Text pozostáva zo 42 bodov a tvorí ho takmer 16000 slov.

Encyklika bola vydaná až potom, ako Vatikán potvrdil autorské práva na pápežove texty.

slide7

DEUS CARITAS EST

ÚVOD(1)

PRVÁ ČASŤ(2-18)JEDNOTA LÁSKY V STVORENÍ A V DEJINÁCH SPÁSY

DRUHÁ ČASŤ(19-39)CARITAS

USKUTOČŇOVANIE LÁSKY

V CIRKVI AKO „SPOLOČENSTVE LÁSKY“

ZÁVER(40-42)

slide8
ÚVOD

“Boh je láska a kto zostáva v láske,

zostáva v Bohu a Boh

zostáva v ňom.” (1 Jn 4:16).

Tieto slová z Prvého Jánovho listu mimoriadne jasne vyjadrujú jadro kresťanskej viery: kresťanský obraz Boha a v dôsledku neho aj obraz človeka a jeho životnej cesty.

Okrem toho nám Ján v tomto verši ponúka takpovediac syntetickú zásadu kresťanskej existencie: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám a uverili sme v ňu.“(1)

slide9

Dôvody, pre ktoré vznikla

encyklika

“Vo svete, v ktorom sa s Božím menom spája neraz pomsta, či dokonca povinnosť nenávidieť a konať násilie, je toto posolstvo veľmi aktuálne a má veľmi konkrétny význam.” (1)

Zámer, prečo vznikla encyklika

“Preto v mojej prvej encyklike by som

chcel hovoriť o láske, ktorou nás Boh zahŕňa …...a vyvolať vo svete obnovený dynamizmus v úsilí dať ľudskou láskou praktickú odpoveď na Božiu lásku.“ (1)

l ska je srdcom kres anstva 1
Láska je srdcom kresťanstva (1)

“Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!  A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.” (Dt 6,4-5).

“Miluj svojho blížneho ako seba samého” (Lv 19,18).

Ježiš zjednotil tieto prikázania lásky k Bohu a k blížnemu do jediného prikázania. (Mk 12:29-31)

Pretože nás Boh miloval ako prvý

(porov. 1 Jn 4, 10), láska už nie je len

„prikázaním“, ale je odpoveďou na dar lásky,

s ktorým nám Boh ide v ústrety.

slide11

APLIKÁCIA

 • Do srdiečok vpíš mená tých, ktorí ťa majú radi
 • Podeľ sa s druhým človekom s nejakým osobným zážitkom Božej lásky
 • Aká je tvoja najobľúbenejšia pieseň?
zapam taj si
Zapamätaj si
 • “ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” Jn 3,26
 • “ Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.”1 Jn 3,16

„Ó Bože, nedovoľ mi zomrieť skôr ako nebudem žiť a milovať naplno." John Powell

prv as jednota l sky v stvoren a dejin ch sp sy
PRVÁ ČASŤ: JEDNOTA LÁSKY V STVORENÍ A DEJINÁCH SPÁSY

V tejto časti pápež uvažuje

nad pojmamieros, agape a logos a o tom, aký je ich vzťah k Ježišovmu učeniu.

slide14

Agapéa Eros

Prvá časť encykliky má viac filozofický charakter

a vykresľuje rozličné chápanie pojmu láska v gréčtine

Agapéje láska zostupujúca,

obetujúca sa, láska v ktorej sa jedna osoba daruje druhej.

Erosje láska vystupujúca, posesívna láska, ktorá chce prijímať.

slide15

Agapé a Eros

eros a agapé –

obe sú vo svojej podstate dobré,ale eros riskuje, že bude degradovaný len na čistý sex, ak nebude

pretváraný (očisťovaný) kresťanskou spiritualitou

eros a agapénie sú dva odlišné druhy lásky, ale dve oddelené zložky tej istej, plnej lásky, zjednotenej v dávaní a prijímaní.

slide16

Agapéa Eros

“Eros a agapé – vystupujúca a zostupujúca láska nikdy nemôžu byť úplne od seba oddelené. ” (7)

“O čo viac obe – i keď v rozličných dimenziách – nachádzajú správnu jednotu v jedinej skutočnosti lásky, o to viac sa uskutočňuje pravá povaha lásky ako takej.“(7)

slide17

Agapé a Eros

Obraz(vystupujúcej azostupujúcej lásky)

Jakubov rebrík

(porov. Gen 28,12; Jn 1,51)

Dva modely

Svätý Pavol, ktorý bol unesený do výšok, až do najväčších tajomstiev Boha, a len tak, že z nich zostúpil, bol schopný stať sa pre všetkých všetkým(porov. 2 Kor 12, 2 - 4; 1 Kor 9, 22).

Mojžiš, ktorý stále znova vstupoval do posvätného Božieho stánku, kde zostával v rozhovore s Bohom, aby potom, odchádzajúc od Boha, mohol byť k dispozícii svojmu ľudu(7).

aplik cia
APLIKÁCIA
 • Opíš jeden príklad na eros a na agapé zo svojho osobného života a vysvetli, v čom spočíva ich jednota a v čom je ich odlišnosť
 • Podporil by si módnu prehliadku, na ktorej by mali ženy na svojom tele reklamu, predmanželsky sex, manželstvo homosexuálov, erotické kúpele a verejné domy?
 • Čo je to Syndróm CAN?
 • Čo to znamená „očistenie erosu“?
slide19

Obraz milujúceho Boha (9-10)

Pán je jediný Boh(Dt 6,4)Stvorenie je jeho dielo a je mu drahé.

Boh nie je len objekt ľudskej lásky, je subjektom, ktorý miluje človeka. Boh miluje človeka!

Proroci, najmä Ozeáš a Ezechiel, opisujú Božie zaľúbenie v človeku, pričom smelo používajú vášnivé, erotické obrazy.

Človek nadobúda skúsenosť, že je Bohom milovaný

“Veď kohože mám na nebi?A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti.“(Ž 73, 25.28)

slide20

Obraz milujúceho Boha (9-10)

Boží eros voči človeku je totálne agapé.

„Ako ťa vydám, Efraim,

odovzdám ťa, Izrael...?

Srdce sa vo mne obracia,

budí sa moje zľutovanie.

Nevylejem svoj rozpálený hnev,

neznivočím zase Efraim,

veď ja som Boh, a nie človek,

Svätý uprostred teba“ (Oz 11, 8 - 9).

Vášnivá Božia láska k svojmu ľudu – k človeku – je zároveň odpúšťajúcou láskou.

Je to láska, ktorá vedie k jednote - k splynutiu...(Prečítaj si Pieseň piesní, najmä 8,6)

aplik cia1
APLIKÁCIA
 • Prečítaj si niečo o Božej láske v knihe proroka Izaiáša 43, 1-8; 49, 15-17.
 • Zapamätj si:„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.“(1 Jn 4, 9)
slide22

Človek je stvorený pre lásku (11)

Človek je schopný milovať… je od svojej prirodzenosti pobádaný k tomu, aby hľadal druhého človeka – aby sa stal „úplným“

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24).

Eros upriamuje človeka na manželstvo, na vzťah charakterizovaný jedinečnosťou a definitívnosťou.

Manželstvo je monogamné, pretože korešponduje s obrazom monoteistického Boha.

aplik cia2
APLIKÁCIA

Súhlasíš s tým, žemy ľudiajednoducho nemôžeme žiť bez lásky a láskyplných vzťahov?

slide24

Ježiš Kristus – vtelená Božia láska (12-15)

Ježiš je vtelená Božia láska.

Kontemplovaním Kristovho prebodnutého boku

môžeme poznať, že

“Boh je láska” (1 Jn 4:8).

“Práve tu môžeme kontemplovať túto pravdu. A len vychádzajúc odtiaľto vieme definovať, čo je láska. Vďaka tomuto pohľadu kresťan nachádza cestu svojho života a svojho milovania” (12).

aplik cia3
APLIKÁCIA
 • Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.(Jn 15, 13)
 • Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.(Rim 5,8)
slide26

1. OBoháčovi a Lazárovi (porov. Lk 16,19-31) - o tom, čo sa stane s tými, ktorí ignorujú chudobných

2. O milosrdnom Samaritánovi (porov. Lk 10,25-37) -blížny nie je len ten, kto mi je blízky, ale ktokoľvek, kto ma potrebuje a môžem mu pomôcť

3. O Poslednom súde (porov. Mt 25:31-46), - láska sa stáva kritériom definitívneho rozhodnutia o hodnote ľudského života

Tri podobenstvá lásky

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25:40).

slide27

Láska k Bohu a láska k blížnemu (16-18)

Dve otázkyMôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme? Možno lásku prikázať?

Odpovede:

1. Boha nikto nevidel. Rozličnými spôsobmi však zjavuje seba samého – najviac v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi násBoh prvý miloval, preto teraz môže rozkvitnúť odpoveď lásky medzi nami.

2. Láska už nie je príkaz. Naša láska je odpoveďou na dar Božej lásky.Nie je to len sentiment, ale ovocie súhlasu našej vôle s jeho vôľou.

zhrnutie prvej asti
Zhrnutie prvej časti
 • Kontemplácia Boha(Najsvätejšieho Srdca Ježišovo v Eucharistii) ma zjednocuje s NímStávam sa takým, ako je On (Ž 34,5)Mením svoje myslenie (múdrosť) a srdce (láska)
 • potomzačínam milovať druhého tak, ako som ja milovanýOvocím kontemplácie je láska.
druh as caritas uskuto ovanie l sky v cirkvi ako spolo enstve l sky
DRUHÁ ČASŤ: CARITASUSKUTOČŇOVANIE LÁSKYV CIRKVIAKO SPOLOČENSTVE LÁSKY

Táto časť vychádza zo správy, ktorú pripravila pápežská rada Cor Unum.

Charitatívne aktivity cirkvi sú vyjadrením lásky.

slide30

Charita Cirkvi ako prejav trojičnej lásky (19)

 • Božia láska, ktorá prúdi z prebodnutého Kristovho Boku je Duch Svätý (porov. Jn 19,30; 20,22; 7,38-39)

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije

(Jn 7, 37).

 • Duch Svätý je sila, ktorá premieňa srdce cirkevného spoločenstva .
slide31

Charita je základnou úlohou Cirkvi (20-25)

“Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.” (Sk 2,42)

 • Trojaká úloha Cirkvi:
 • ohlasovanie Božieho Slova (kerygma-martyria),
 • vysluhovanie sviatostí (leitourgia),
 • služba lásky - charity (diakonia).
slide32

Charita je základnou úlohou Cirkvi (20-25)

“Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.” (Sk 2,44-45)

“Služba lásky… je Cirkvi taká vlastná,

ako vysluhovanie sviatostí a ohlasovanie Evanjelia.” (22)

slide33

Charita je základnou úlohou Cirkvi (20-25)

 • Príklady svätých:
 • Justín, mučeník († r. 155)
 • Tertulián († po r. 220)
 • Ignác Antiochijský († cca. 117)
 • Vavrinec, diakon († r. 258).

“Vavrinec zostal prítomný v pamäti Cirkvi ako veľký aktivista cirkevnej charity.” (23)

aplik cia4
APLIKÁCIA
 • Čo sa chce týmto tvrdením povedať?

„Charita je neodmysliteľným vyjadrením samotnej existencie Cirkvi.“

 • Cirkev nesmie zabudnúť na službu charity rovnako, ako na vysluhovanie sviatostí a ohlasovanie Slova. (22)
 • Zapamätaj si:„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať .“(Jn 13, 35)
slide35

Spravodlivosť a charita (26-30)

 • Za sociálnu spravodlivosť majú ako prví zodpovednosť politici a laici
 • Úlohou Cirkvi je priniesť do diskusie o sociálnej spravodlivosti argumenty osvietené vierou
 • Napriek tomu hlavné aktivity cirkvi týkajúce sa ľudskej spoločnosti by mali smerovať k charite
slide36

Špecifický profil charitatívnej činnosti Cirkvi(31)

Aké sú základné prvky kresťanskej a ekleziálnej charity?

 • jednoducho odpovedať
 • na aktuálne potreby
 • a špecifické situácie:
 • hladných kŕmiť, nahých odievať,
 • starať sa o chorých a liečiť ich,
 • navštevovať väzňov, atď.
 • s profesionálnou kompetenciou
 • a úprimným záujmom
slide37

Špecifický profil charitatívnej činnosti Cirkvi(31)

Aké sú základné prvky kresťanskej a ekleziálnej charity?

2. Nezávislosť od strán a ideológií

“ Programom kresťana – programom milosrdného Samaritána, programom Ježiša – je srdce, ktoré vidí“ (31).

slide38

Špecifický profil charitatívnej činnosti Cirkvi(31)

Aké sú základné prvky kresťanskej

a ekleziálnej charity?

3. Charita sa nesmie stať nástrojom prozelytizmu.

“Láska je zadarmo - nekoná sa na dosiahnutie iných cieľov. To však neznamená, že by charitatívna činnosť mala takpovediac nechať bokom Boha a Krista.“ (31)

ap lik cia
APLIKÁCIA
 • Môže Cirkev vstupovať do politiky?
 • Môže Cirkev „bojovať“ za spravodlivosť (teológia oslobodenia)?
 • Môžu sa laici podieľať na politike štátu?
 • Môžu laici zakladať kresťanské strany?
 • Čo to znamená: „srdce, ktoré vidí“?
slide40

Zodpovední za charitatívnu činnosť Cirkvi (32)

 • Celá Cirkev
 • Biskup

Počas obradu biskupskej vysviacky výslovne sľubuje, že bude v „Pánovom mene otvorený a milosrdný voči chudobným

a voči všetkým núdznym posilou a pomocou“(32).

slide41

Spolupracovníci, ktorí uskutočňujú charitatívnu službu Cirkvi (33-39)

Charitatívni pracovníci by mali viesť hlboký duchovný život a nemôžu sa nechať ovplyvniť stranami

a ideológiami.

“Lebo nás ženie Kristova láska” (2 Kor 5,14).

Mali by byť plní pokory,

a viery, nádeje a lásky.

slide42

Spolupracovníci, ktorí uskutočňujú charitatívnu službu Cirkvi (33-39)

NÁDEJsa prejavujezvlášť v čnosti trpezlivosti, ktorá neprestáva konať dobro ani zoči-voči zjavným neúspechom, a v čnosti pokory, ktorá prijíma Božie tajomstvo a dôveruje mu aj v temnotách(39).

slide43

Spolupracovníci, ktorí uskutočňujú charitatívnu službu Cirkvi (33-39)

VIERA nám ukazuje Boha,

ktorý nám dal svojho Syna a tak v nás vyvoláva víťaznú istotu, že naozaj je to pravda: Boh je láska!

Takto premieňa našu netrpezlivosť a naše pochybnosti v presvedčivú nádej, že Boh drží svet vo svojich rukách a že napriek každej temnote víťazí.

slide44

Spolupracovníci, ktorí uskutočňujú charitatívnu službu Cirkvi (33-39)

Viera… dáva vzrast láske.

LÁSKA je svetlom – napokon jediným svetlom – ktoré stále novým spôsobom prežaruje temný svet a dáva nám odvahu žiť a pracovať(39).

pozvanie
POZVANIE

„Láska je možná a my sme schopní prežívať ju, lebo sme stvorení na Boží obraz.

Uskutočňovať lásku a tak umožniť Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta, -

k tomu by som chcel všetkých pozvať touto encyklikou.“(39)

z ver 40 42
ZÁVER (40-42)

Posledné tri body tvoria záver encykliky.

Pápež v nich predstavuje príklad lásky svätých.

Encyklika sa končí modlitbou k Panne Márii.

slide47

Záver (41)

 • Príklady svätých:
 • Martin z Tours († 397)
 • Svätý Anton opát stojí pri počiatkoch mníšskeho hnutia († 356 )
 • František z Assisi,Ignác z Loyoly, Ján z Boha, Kamil de Lellis,Vincent de Paul,Mária Luisa de Marillac, Jozef Cottolengo, Ján Bosco, Alojz Orione,Terézia z Kalkaty
aplik cia5
APLIKÁCIA
 • Ako sa dá vysvetliť nasledujúca veta? „Na svätých sa to stáva jasným: kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“(42)
 • Pozri si životopis niektorého zo spomínaných svätých a predstav ho v triede svojim spolužiakom
 • Prečítaj si dielo “Rozprava o Božej láske” od sv. Františka Saleského –

„Doktora lásky“

slide49

Záver (40-42)

Medzi svätými vyniká Mária, Ježišova matka a zrkadlo každej svätosti.

„Velebí Moja duša Pána” (Lk 1,46)Nádherná služobnicavie, že k spáse sveta neprispieva konaním svojho diela, ale iba tým, že sa plne dáva k dispozícii Božím iniciatívam.

žena nádeje,

ktorá verí v Božie prisľúbenia

slide50

Záver (40-42)

Medzi svätými vyniká Mária, Ježišova matka a zrkadlo každej svätosti.

Hovorí a myslí s Božím slovom;

Božie slovo sa stáva jej slovom

a jej slová sa rodia z Božieho slova.

Mária je žena, ktorá miluje. A takou je v Káne, na Kalvárii aj vo Večeradle.

slide51

Záver (40-42)

Svätá Mária, Matka Božia,

ty si dala svetu

pravé svetlo,

Ježiša, svojho Syna i Božieho Syna.

Plne si sa odovzdala

Božiemu volaniu

a tak si sa stala prameňom dobroty,

ktorá z neho prúdi.

Ukáž nám Ježiša. Veď nás k nemu.

Nauč nás poznať ho a milovať,

aby sme sa aj my mohli stať

schopní pravej lásky

a byť prameňmi živej vody

uprostred smädného sveta.

bud e milosrdn ako je milosrdn v otec lk 6 36
“Budťe milosrdní, ako je milosrdný váš Otec” (Lk 6:36)

Ježiš, tichý a pokorný srdcom,

sprav moje srdce podľa svojho srdca.

"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5,7)

cirkev n s u prejavi l sku rozli n m sp sobom
Cirkev nás učí prejaviť lásku rozličným spôsobom:

Skutky telesného milosrdenstva (KKC 2447):

1. Nasýtiť hladných.

2. Ujímať sa ľudí bez prístrešia.

3. Obliekať otrhaných.

4. Ujímať sa ľudí bez prístrešia.

5. Navštevovať chorých a väzňov.

6. Pochovávať mŕtvych.

cirkev n s u prejavi l sku rozli n m sp sobom1
Cirkev nás učí prejaviť lásku rozličným spôsobom:

Skutky duchovného milosrdenstva (KKC 2447):

1. Poučovať. 2. Radiť. 3. Potešovať. 4. Posilňovať. 5. Odpúšťať. 6. Trpezlivo znášať.

slide56

Moje tri predsavzatia, ktoré si urobím…

Ako sa môžem stať „prameňom živej vody“

uprostred smädného sveta?

modlitba:

Srdce Ježišovo (2) ktoré horíš láskou ku mnezapáľ aj moje srdce(2) svojou láskou(2) k druhým (chudobným…)

koniec

DEUS CARITAS EST – BOH JE LÁSKA

KONIEC

Autor:don James Mathew SDBBandel Church, Indiapreklad: Peter Ikhardt ACS