jurgis boleslovas matulaitis 1871 m baland io 13 d jautrumas artimui ir deus caritas est n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jurgis Boleslovas Matulaitis 1871 m. balandžio 13 d. - jautrumas artimui ir Deus caritas est PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jurgis Boleslovas Matulaitis 1871 m. balandžio 13 d. - jautrumas artimui ir Deus caritas est

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Jurgis Boleslovas Matulaitis 1871 m. balandžio 13 d. - jautrumas artimui ir Deus caritas est - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Jurgis Boleslovas Matulaitis 1871 m. balandžio 13 d. - jautrumas artimui ir Deus caritas est . Europoje . Prancūzų revoliucija – iš pagrindų pakeitė socialinę santvarką - “ liberte, egalite, fraternite o mort” Įsitvirtino industrializacija – ryškios pasekmės

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jurgis Boleslovas Matulaitis 1871 m. balandžio 13 d. - jautrumas artimui ir Deus caritas est' - diantha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europoje
Europoje
 • Prancūzų revoliucija – iš pagrindų pakeitė socialinę santvarką - “liberte, egalite, fraternite o mort”
 • Įsitvirtino industrializacija – ryškios pasekmės
 • 1848 Marks’o/Engels’o “Communist Manifesto” –

davė socializmui pradžią

 • 1867 Marks’o “Das Kapital” – įtvirtino socializmą ir jo darbo etiką – pradžia medžiaginio nelygumo, darbininkų sunkios dalios, klasių kovos...
 • Socializmas perima valstybės valdymo principus

A. Kūnas/medžiaga svarbiau

B. Tikėjimas/religija, etika trukdo pažangai

o ba ny ioj
O Bažnyčioj ???
 • Auganti valstybės kontrolė – pvz. uždrausti Jezuitai, vienuolynai, tt.
 • Lurdas - Marijos savęs atskleidimas ir rožinio maldos svarba – 1854 (vėliau - dogmos paskelbimas)
 • Vatikano I susirinkimas – 1869 Neklaidingumo skelbimas padėjo apjungti bebyrančias “Popiežiškas valstybes” – Pius IX
 • Apaštalinių vienuolijų steigimai atliepti į socialinę padėtį
 • “Rerum novarum” 1891 – ragina tikinčiuosius dalyvauti visuomenės gyvenime, neatsižadant krikščioniškų principų – Leonas XIII
o lietuvoj
O Lietuvoj???
 • 1831 ir 1863 sukilimai – ypač prieš ekonominę priespaudą
 • Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje – rusifikacija: uždrausta lietuvių kalba, raštas, ir tt.
 • Uždaryti vienuolynai; proteguojama stačiatikybė
 • Suvalkija ugdo atgimimą: Basanavičiaus “Aušra”, Kudirkos “Varpas”, Matulaitis – Bažnyčia
laiko enklai
Laiko ženklai
 • Augantis socializmas, nacionalizmas, kapitalizmas
 • Bažnyčia vis daugiau stumiama nuošalėn
 • Į kultūrą skverbiasi anti-krikščioniška laikysena
 • Ryškiai mažėja tikėjimą praktikuojančių ypač darbininkų klasėje
 • Ryškiai išnaudojami darbuotojai
 • Tikintieji klaidinami visuomenės mokymu
1891 gegu s 15d prabyla pop leonas xiii rerum novarum
1891 gegužės 15d prabyla Pop. Leonas XIII: “Rerum novarum”.
 • Iškelia žmogaus kilnumą, orumą
 • Darbininko teisės įgimtos – visi lygūs!
 • Būtina teisingumo principu dalintis gerybėmis
 • Nelygybė žlugdo moralę (nauji alkoholizmo, prostitucijos, skyrybų protrūkiai)
 • Esminės teisės visiems – į darbą, į nuosavybę, teisėtą atlyginimą, burtis/organizuotis savo poreikiams,
 • Darbininkas be priežasties neturi sukilti prieš darbdavį, o darbdavys turi kurti pagarbią ir saugią aplinką
slide7
Bažnyčia turi ir gali kalbėti socialiniais klausimais
 • Bažnyčia turi mokyti socialinių principų,
 • padėti įveikti ir mažinti klasių prarają,
 • Žiūrėti, kad valstybė ugdytų teisingą visuomenę ir laikytųsi teisingumo
 • Ir, kad įstatymai nepažeistų piliečių teisių
taigi 1891 metai
Taigi - - - 1891 metai

Bažnyčia išleidžia encikliką.......

 • Gerbk žmogų
 • Mokėk teisingą atlyginimą
 • Yra teisė burtis ir bendrai vieni kitiems padėti
 • Bažnyčia teisėtai kalba socialiniais klausimais.

Jurgis Matulaitis stoja į Kelcų kunigų seminariją; nedrumsčia aplinkos – tampa Matulevičium.

jurgis matulaitis
Jurgis Matulaitis

Mato, mokosi ir reaguoja

į valstybinį neteisingumą

į eilinio žmogaus padėtį

ir

į visuomenei brukamą anti- krikščioniškąfilosofiją

studentas
Studentas
 • Petrapilyje: 27 m. jautė atsakomybę reaguoti prieš socialistinę ir nihilistinę dvasią iškeliant TIESĄ; ragino kovoti prieš sklindantį blogį, nurodė veiklos kryptį ir pobūdį; pvz.“Keli žodžiai mūsų kunigėliams”.
 • Friburge: 31 m. nors ir sirgdamas baigė disertaciją - veržlumas, stropumas, ryžtas.
jaunas kunigas 1905 07
Jaunas kunigas (1905-07)

Varšuvoje - 33 m. pats vargšų ligoninėje

Sveikdamas: - kapelionas, auklėjo mergaites,

 • organizavo darbininkus, auklėjo katalikiškai
 • rašė straipsnius, redagavo laikraščius,
 • Įkūrė? Inicijavo? studentų sąjungą – “Atgimimas”
 • vadovavo kunigams – vedė rekolekcijas
 • lietuvius Varšuvoje subūrė į draugiją, įkūrė jiems knygyną
 • atnaujino Jėzaus Širdies seserų ir kitų vienuolijų įstatus
ar ia kunigo darbas
Ar čia kunigo darbas???

Įskųstas.....

  • Nesiteisino, nesigynė – organizavo paskaitų ciklus suprasti bažnyčios socialinį mokymą. (1907, 1909 )
 • Įkvėpė prel Krupavičių.... Lietuvos žemės reformai
 • Praveda kunigams rekolekcijas lietuvių kalba!!!
 • Po viso to - “lai dėsto sociologiją”...
pal j mat pop b xvi
“... Savo darbų ir įstaigų kėlimui ir tobulinimui, ...kaskart geresniam sutvarkymui, suorganiza-vimui. Geram susiorgani- zavimui nereikia nieko gailėtis, nes čia mūsų stiprybė.” (1910.X.23)

“Bažnyčios užduotis, tinkamai surikiuota artimo meilė. ...tvarkingai vykdoma artimo meilės tarnyba – Bažnyčios pamatinės struktūros dalis. (21)

Pal. J.Mat. – Pop. B. XVI
pal j mat pop b xvi1
“Dievo visa širdimi ieškodami ir ...tarnaudami visomis jėgomis, tuo pačiu geriausiai patarnausime ir žmonijai, ir visuomenei, ir tautoms, nes niekame kitame nėra išganymo, kaip tik Viešpatyje Jėzuje Kristuje. (1910.X.27)

“Greta profesinio rengimo visų pirma būtina ugdyti šių darbuotojų širdį: jie vestini į susitikimą su Dievu Kristuje – susitikimą, žadinantį jų meilę bei atveriantį jų širdį kitiems... ” (31a.)

Pal. J.Mat. – Pop. B. XVI
pal j mat pop b xvi2
“Kūnu ir kūno reikalais, kūriniais ir žemiškais įrankiai privalome visuomet stengtis įsiskverbti į žmogaus dvasią, į jo sielos gelmę, kad tenai Dievo ir artimo meilę sužadintume, Kristaus dvasią įneštume.”(1911.I.16)

“...vykdančių gailestingosios meilės darbus: jie turi vadovautis ne pasaulio gerinimo ideologijomis, bet tikėjimu, kuris veikia meile. Pirmiausia, jie turėtų būti kupini Kristaus meilės, asmenys, kurių širdį savo meile yra laimėjęs Kristus, pabudindamas jų meilę artimui.”(33)

Pal. J.Mat. – Pop. B. XVI
pal j mat pop b xvi3
“Jei valia prašyti, tai duok, Viešpatie, kad aš būčiau Tavo Bažnyčioje nelyginant ta mazgotė,puodkelė, kuria viską valo, o suvartoję, meta šalin kur į tamsiausią ir biauriausią kampą, tegul ir aš tapčiau taip suvartotas ir sunaudotas, kaip tik Tavo Bažnyčioje būtų nors koks kampelis geriau išvalytas..” (1911.I.13)

“Jis suvokia, jog tą daro ne todėl, kad yra pranašesnis ar našesnis, bet kad tą jam kaip dovaną suteikė Viešpats. Žinojimas, jog jis tesąs įrankis Dievo rankose; tada išsivaduos iš puikybės manyti, jog jis tik vienas savo išgalėmis gali reikiamai pagerinti pasaulį.” (35)

Pal. J.Mat – Pop. B. XVI
pal j mat pop b xvi4
“Į visų mūsų darbų ir sumanymų pamatą reikia visada mūs pačių gyvenimo šventumas tiesti, tik tada turės ant ko mūs darbai tvirtai stovėti.” (1910.X.22)

“Dievui maldoje skirtas laikas ne tik nekenkia artimo meilės veiklai bei jos veiksmingumui bet, priešingai, yra tos veiklos neišsemiamas šaltinis.” (36)

Pal. J.Mat – Pop. B. XVI
j zaus programa yra reginti irdis 31c
“Jėzaus programa yra ‘reginti širdis’ (31c)
 • Teisingumas
 • Bendradarbiavimas
 • Modernios priemonės
 • Savanorystė
 • Meilė daugiau negu veikla – 1 Kor 13
 • Viltis ir tamsoje
 • Dievas laiko pasaulį savo rankose – drąsos gyventi.
gr s i romos pop pijus xi achilles ratti
Grįžęs iš Romos – Pop. Pijus XI (Achilles Ratti)
 • Kai pasaulis, sekdamas skambiais šūkiais ir neturėdamas Dievo meilės, remia savo gyvenimą savimyla ir gobšumu, ir vis labiau pasiduoda įsigalėjusioms skriaudoms, išnaudojimams, pergalei ir jėgai, nežiūrint neteisybės, ...popiežius, kaip visuomet sergi teisingumo dėsnius ir juos drąsiai primena.
slide21
Kad tik visas pasaulis....imtų gyventi pagal tikėjimo dėsnius, tikrų tikriausiai nebūtų žemėje tiek ašarų, tiek karų, tiek blogo, ir Dievo ramybė, Dievo palaima būtų su jais – žemėje gyvenimas pasidarytų panašus į laukiamąjį rojų.
slide22
Meskime į šalį nuo savęs visa, kas nedora. Tegul mūsų krašte išnyksta girtuokliavimas, pasileidimas, išnaudojimai, suktybės ir visokios skriaudos: tepasiliauja mūsų tarpe nesutikimai ir barniai. .... Stokime, turėdami vieną širdį ir vieną sielą, sutartinai ir drąsiai į bendrą darbą.

(1923 Vilnius VI)