br ndby gymnasium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brøndby Gymnasium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brøndby Gymnasium

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Brøndby Gymnasium - PowerPoint PPT Presentation

xia
148 Views
Download Presentation

Brøndby Gymnasium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brøndby Gymnasium Orienteringsaften

 2. Program • Kl.19.00 Velkomst ved borgmester Kjeld Rasmussen • Adm.dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard/bestyrelsesmedl. Kim Vilfort: Visioner og rammer for Brøndby Gymnasium • Kl.19.30 Om Brøndby Gymnasium i praksis v/rektor Pia Sadolin • Optagelseskrav • Gymnasiereform – ny studentereksamen • Studieretninger og valgfag • Den valgte profil • Opstartsfasen Brøndby Gymnasiums tilbud indenfor fodbold- og håndboldtræning v/bestyrelsesmedl. Peder Siggaard • Pause • Kl. 20.30 Arbejdsformer i et virtuelt gymnasium v/bestyrelsesmedl. Steffen Hjorth Jensen • Kl. 21.00 Opklarende spørgsmål Afrunding v/rektor Pia Sadolin

 3. Optagelse til gymnasiet • Du skal have aflagt 9. kl. afgangsprøve i • Dansk og matematik (skriftlig og mundtlig) • engelsk og tysk eller fransk og fysik – kemi, (mundtlig) • - og senere biologi (2006) og geografi (2007) (mundtlig) • Hvis du går i 10. klasse, skal du have aflagt • 9. kl. afgangsprøve og • 10 kl. prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig) • - eller have gentaget 9. kl. afgangsprøve i samme fag Du skal have udarbejdet en uddannelsesplan

 4. Gymnasiets opbygning 1 • Grundforløb på ½ år:

 5. Gymnasiets opbygning 2 • Studieretningsforløb på 2½ år: Forløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag Du vil få undervisning på forskellige niveauer, hvor A er det højeste Du skal mindst have: - 4 fag på A-niveau - 3 fag på B-niveau - 7 fag på C-niveau

 6. Obligatoriske fag A – niveau: Dansk og Historie B – niveau: Engelsk og et naturvidenskabsfag C – niveau: Billedkunst eller Medier, Fysik, Idræt, Matematik, Oldtidskundskab, Religion og Samfundsfag

 7. Gymnasiet Du vil få - Grundforløb på ½ år og studieretninger på 2½ år - Fagsamarbejde og varierede arbejdsformer - Kreative aktiviteter i hverdagen - Forberedelse til videregående uddannelser

 8. Valg til gymnasiet du skal vælge - billedkunst eller medier - 2. fremmedsprog - den studieretning, du gerne vil gå på Inden du begynder

 9. NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING MATEMATIK, FYSIK og KEMI forår • Valg B til A: fysik, kemi, engelsk, tysk. • Valg C: billedkunst eller medier, multimedier, erhvervsøkonomi, filosofi, geografi eller psykologi

 10. Matematik A – Fysik B – Kemi B • En rigtig naturvidenskabelig hard core retning for dig, der interesserer sig for aktuelle, naturvidenskabelige problemstillinger. • Kendetegn: • IT • Anvendt matematik • Dataopsamling og eksperimenter • Projektorganiseret undervisning • Eksterne kontakter og samarbejdspartnere • Bæredygtighed • Fremtidens teknologi

 11. SUNDHEDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING MATEMATIK, BIOLOGI og IDRÆT • Valg B til A: hvis spansk som 2. fremmedsprog er der ingen valgmulighed. Ellers: biologi, engelsk, tysk. • Valg C: billedkunst eller medier, filosofi, psykologi, geografi, multimedier og erhvervsøkonomi

 12. Matematik A – Biologi B – Idræt B • For dig, der har stor interesse i idræt og biologi og samtidig vil nå det højeste niveau i matematik • Kendetegn: • IT og matematiske modeller • Træningsmetoder • Celleopbygning • Anatomi og fysiologi • Kroppens ydeevne • Stimuli • Forsøg og øvelser

 13. SPROGLIG STUDIERETNING ENGELSK, TYSK OG SAMFUNDSFAG • Valg C til B: billedkunst eller m edier, idræt, matematik, religion, idræt, biologi, geografi eller fysik. Hvis erhvervsøkonomi valgfag C kan vælges virksomhedsøkonomi eller international økonomi på B. • Valg C: billedkunst eller medier, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, multimedier eller psykologi

 14. Engelsk A – Tysk forts. A – Samf. B • En rigtig sproglig retning garneret med et samfundsmæssigt indblik i vore 2 store nabolande, England og Tyskland. • Kendetegn: • Europæisk samarbejde • Unges vilkår • Socialisering • Danmark i internationalt perspektiv • Netbaseret aktuelt stof • Udveksling • Udenlandske samarbejdspartnere

 15. INTERNATIONAL STUDIERETNINGENGELSK, SAMFUNDSFAG og ERHVERVSØKONOMI • Valg B til A: hvis spansk 2. fremmedsprog ingen valgmulighed. Ellers: tysk eller samfundsfag • Valg C til B: billedkunst eller medier, virksomhedsøkonomi, international økonomi, matematik, idræt

 16. Engelsk A – Samf. B – Erhvervsøkonomi B • Til eleven med interesse for sprog, litteratur og kultur og som samtidig ønsker en kombination med samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske problemstillinger. • Kendetegn: • Internationalisering • Økonomisk vækst og velfærd • Iværksætteri • Handel uden grænser • Globalisering • Identitetsskabelse • Udveksling

 17. SPROGLIG STUDIERETNING ENGELSK, SPANSK og MEDIEFAG forår

 18. Engelsk A – Spansk A – Medier B • En rigtig sproglig ”guffer” med mulighed for kreativ udfoldelse og medieproduktioner. • Kendetegn: • Fællessproglige virtuelle projekter • Kommunikation • Reportage • Kulturelle problemstillinger • Udveksling • Mangfoldighed

 19. Brøndby Gymnasiums profil Lyt og lær Pacta sunt servanda

 20. Brøndby IF Brøndby Kommune IT-Universitetet Landbohøjskolen CIRIUS Tjørnehøjskolen Ishøj Handelsskole Virksomheder Pengeinstitutter Samarbejdspartnere