1 / 3

”Drypp” – et forvarsel

”Drypp” – et forvarsel. Over halvparten av personer som får slag opplever et ”forvarsel” kort tid i forveien. Det kan komme timer til dager før et større hjerneslag. Årsaken kan være en svært liten blodpropp som løsner fra halspulsåren og føres til hjernen.

xerxes
Download Presentation

”Drypp” – et forvarsel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ”Drypp” – et forvarsel • Over halvparten av personer som får slag opplever et ”forvarsel” kort tid i forveien. Det kan komme timer til dager før et større hjerneslag. • Årsaken kan være en svært liten blodpropp som løsner fra halspulsåren og føres til hjernen. • Skaden vil ofte være liten og hjernevevet kan reparere seg selv etter kort tid. • Symptomene kan vare fra noen minutter til flere timer før de går tilbake av seg selv.

  2. ”Drypp” – et forvarsel • Symptomene er avhengig av hvor i hjernen skaden inntrer. • Ansikt: • Lammelser i èn ansiktshalvdel, nummenhet, tale- eller svelgproblem, synstap på ett øye • Arm: • lammelser, nummenhet • Ben: • lammelser, nummenhet

  3. Kortvarige symptomer oppleves ofte ikke som så alvorlige. • Siden de kan være et forvarsel til et større hjerneslag, er det viktig å kontakte lege med èn gang • Ring 113, akuttmedisinsk nødnummer!

More Related