L.7 Shopping and Describing Things - PowerPoint PPT Presentation

xenon
l 7 shopping and describing things n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L.7 Shopping and Describing Things PowerPoint Presentation
Download Presentation
L.7 Shopping and Describing Things

play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
147 Views
Download Presentation

L.7 Shopping and Describing Things

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L.7 Shopping and Describing Things Grammar

 2. Kiite kudasai. • Nihongo wa muzukashii desu nee. • Sushi wa totemo oishii desu yo. • Kyoo wa isogashii desu. • Doitsu no kuruma wa takai desu.

 3. Statement/ Y-N Questions/ Wh-questions Statement Yes/NO Q WH- Q

 4. Sono kuruma/ ookii Uchi / chiisai Kono tokei/ takai Nihon no anime/ omoshiroi Nihongo no Shukudai/ muzukashii Kodomo/ kawaii Tenpura/ oishii I-phone/ atarashii Kyoo/ isogashii Takosu / yasui Watashi no jitensha / furui Paatii / tanoshii Ano anime / tsumaranai Sono kuruma wa ookii desu.

 5. きいてください。/ Kiite kudasai. • Nihongo wa muzukashiku nai desu. • Watashi no kuruma wa atarashiku nai desu. • Ano hito wa kawaiku nai desu. • Nihon no kuruma wa yasuku nai desu.


 6. Non-Past Affirmative / Negative (Kunai form) Affirmative Negative X X

 7. Irregular - いいAffirmative / Negative Affirmative Negative

 8. Takai Ookii Atarashii Omoshiroi Muzukashii Kawaii Isogashii Yasui Chiisai Hurui Tsumaranai Muzukashii Tanoshii desu  Tanoshiku nai desu.

 9. Sono kuruma/ ookii Uchi / chiisai Kono tokei/ takai Nihon no anime/ omoshiroi Nihongo no Shukudai/ muzukashii Kodomo/ kawaii Tenpura/ oishii I-phone/ atarashii Kyoo/ isogashii Takosu / yasui Watashi no jitensha / furui Paatii / tanoshii Ano anime / tsumaranai Kono kamera/ ii Sono kuruma wa ookikunai desu.

 10. Answer the following questions. • Gakkoo wa ookii desu ka. • Kyoo wa isogashii desu ka. • Nihon no anime wa omoshiroi desu ka. • Kuruma wa atarashii desu ka. • Nihongo no kurasu wa yasashii desu ka. • Nihon no ryoori wa oishii desu ka. • Uchi wa ookii desu ka.

 11. Takai Ookii Atarashii Omoshiroi Muzukashii Kawaii Isogashii Yasui Chiisai Hurui Tsumaranai Muzukashii A:BMW wa takai desu nee. B: Ee, soo desu nee. Takai desu ne. E? soo desu ka? Takakunai desu yo.

 12. Takai Ookii Atarashii Omoshiroi Muzukashii Kawaii Isogashii Yasui Chiisai Hurui Tsumaranai Muzukashii BMW wa takai desu kedo, Suzuki wa takaku nai desu.

 13. (NOUN) wa (Adjective) desu. Nihongo wa yasashii desu ne. e.g. Nihongo • Nihon no ryoori • Chichi • Watashi no konpyuutaa • CSUN no kafeteria (cafeteria) • Unibaasaru Sutajio (Universal Studio) • Inu

 14. Totemo + affirmative & Amari + negative This book is very interesting. The book is notvery interesting.

 15. Q: Nihongo wa muzukashii desu ka.A: Hai, totemo muzukashii desu.

 16. Q: Nihongo wa muzukashii desu ka.A: Hai, totemo muzukashii desu.

 17. Adjectives - Past

 18. Kiite kudasai. • Kinoo no paatii wa tanoshikatta desu. • Kinoo wa totemo isogashikatta desu. • Ano resutoran wa oishikatta desu yo. • Tanaka-san no okosan wa totemo kawaikatta desu nee.

 19. Past Tense – Katta Form Statement X Yes/NO Q X WH- Q

 20. Takai Ookii Atarashii Omoshiroi Muzukashii Kawaii Isogashii Yasui Chiisai Hurui Tsumaranai Muzukashii Tanoshii  Tanoshi-katta desu.

 21. Sono kuruma/ ookii Yamada-san no uchi / chiisai Kono tokei/ takai Nihon no anime/ omoshiroi Nihongo no Shukudai/ muzukashii Tanaka-san no okosan/ kawaii Tenpura/ oishii Honda-san no I-phone/ atarashii Kyoo/ isogashii Takosu / yasui Watashi no jitensha / furui Paatii / tanoshii Ano anime / tsumaranai Sono kuruma wa ooki-katta desu.

 22. きいてください。/ Kiite kudasai. • Kinoo no paatii wa tanoshiku-nakatta desu. • Kinoo wa amari isogashiku-nakatta desu. • Ano resutoran wa oishiku-nakatta desu yo. • Tanaka-san no kuruma wa amari ookiku-nakatta desu.

 23. Compare!Present- Negative • Nihongo wa muzukashiku nai desu. • Watashi no kuruma wa atarashiku nai desu. • Ano hito wa kawaiku nai desu. • Nihon no kuruma wa yasuku nai desu.

 24. Past Affirmative / Negative (Ku-nakatta Form) Affirmative X Negative X X X

 25. Takaku nai Ookiku nai Atarashiku nai Omoshiroku nai Muzukashiku nai Kawaiku nai Isogashiku nai Yasuku nai Chiisaku nai Huruku nai Tsumaranaku nai Muzukashiku nai Tanoshiku-nai desu. Tanoshiku-nakatta desu.

 26. Takakatta Ookikatta Atarashikatta Omoshirokatta Muzukashikatta Kawaikatta Isogashikatta Yasukatta Chiisakatta Hurukatta Tsumaranakatta Muzukashikatta Tanoshikatta desu. Tanoshiku-nakatta desu.

 27. Q: Nihongo wa muzukashikatta desu ka.A: Hai, totemo muzukashikatta desu.

 28. Q: Nihongo wa muzukashikatta desu ka.A: Hai, totemo muzukashikatta desu.

 29. Q: Shukudai wa muzukashikatta desu ka.A: Hai, totemo muzukashikatta desu.

 30. Q: Shukudai wa muzukashikatta desu ka.A: Hai, totemo muzukashikatta desu.

 31. Dialogue 2 (p. 181) A: Shuumatsu wa nani o shimashita ka. B: ______________________________. A: Hee, ii desu nee. / zannen desu ne. B: _______ wa doo deshita ka. A: (Totemo) _____desu. / (Amari) ____desu. B: Soo desu ka.

 32. Practice TB p. 170-172

 33. Practice 1 • Nihongo no kurasu no hon wa ikura deshita ka. • Nihongo no kurasu wa doo desu ka. • Katakana wa muzukashikatta desu ka. • Hiragana wa doo desu ka. • Konshuu wa isogashii desu ka. • Ima sugu uchi ni kaerimasu ka. • Tokei wa atarashii desu ka.

 34. Practice 2 • ________wa ikura deshi ta ka. • ________ wa atarashii desu ka. • ________ wa tanoshii desu ka. • _____ no kurasu wa doo desu ka. • Senshuu nani o shimashita ka. Doo deshita ka. • Shuumatsu nani o shimasu ka. Doo deshita ka.

 35. Practice 3 A: Sore wa hyaku-en desu. B: Gohyaku-en oazukarishimasu. C. Otsuri yonhyaku-en desu. Arigatoo gozaimashita.

 36. Practice 3 A: Sore wa -en desu. B: -en oazukarishimasu. C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

 37. Practice 3 A: Sore wa -en desu. B: -en oazukarishimasu. C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

 38. Practice 3 A: Sore wa -en desu. B: -en oazukarishimasu. C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

 39. Shopping Dialogue 1 • Kyaku: Sumimasen. • Ten’in: Irasshaimase. • Kyaku: Tiishatsu wa arimasu ka. • Ten’in: Aa, arimasen nee. Sumimasen.

 40. Shopping Dialogue 2 • Kyaku: Sumimasen. • Ten’in: Irasshaimase. • Kyaku: Tiishatsu wa arimasu ka. • Ten’in: Hai, arimasu yo. Kore wa ikaga desu ka. • Kyaku: Ii desu nee. Ikura desu ka. • Ten’in: Nisen-en desu. • Kyaku: Jaa, kore o kudasai. Hai, gosen-en. • Ten’in: Gosen-en oazukari shimasu. Otsuri, sanzen-en desu. / Choodo oazukari shimasu. Arigatoo gozaimashita.

 41. Reading Practice (p.191) • Kono chokoreeto wa oishii desu ne. • Sono suutsukeesu wa ookii desu nee. • Kono nekutai wa 70doru deshita. • Miitingu wa ototoi deshita ka. • Haha wa gaadeningu ga suki desu. • Chichi no shigoto wa eiga no purodyuusaa desu. • Otooto wa kookoosei desu. • Ano eiga sutaa wa kawaii desu ne. • Sono ryukku wa takakatta desu ka.

 42. Reading Practice (TB p.191) • このチョコレートはおいしいですね。 • そのスーツケースはおおきいですねえ。 • このネクタイは70ドルでした。 • ミーティングはおとといでした。 • はははガーデニングがすきです。 • ちちのしごとはえいがのプロディーさーです。 • おとうとはこうこうせいです。 • あのえいがスターはかわいいですね。 • そのリュックはたかかったですか。