slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy. Globální cíl programu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková' - xaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Operační program Infrastruktura

Opatření v sektoru doprava

Ing. Lada Hlaváčková

Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy

glob ln c l programu
Globální cíl programu

Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňovánídopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů ES

specifick c le programu
Specifické cíle programu
 • Zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry

Priorita 1

 • Zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí

Priorita 2

 • Kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí

Priorita 3

priority op infrastruktura
Priority OP Infrastruktura
 • Priorita 1

Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

 • Priorita 2

Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

 • Priorita 3

Zlepšování environmentální infrastruktury

 • Priorita 4

Technická pomoc

institucion ln zabezpe en op infrastruktura sektor doprava

Řídící orgán OP Infrastruktura

Ministerstvo životního prostředí

Monitorovací výbor OP Infrastruktura

Řídící výbor OP Infrastruktura

Ministerstvo životního prostředí

Platební orgán

Ministerstvo financí

Podvýbor doprava

Ministerstvo dopravy

Zprostředkující subjekt

Ministerstvo dopravy

Platební jednotka

Ministerstvo dopravy

Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura sektor doprava

Koneční příjemci v sektoru doprava

priorita 1 modernizace a rozvoj dopravn infrastruktury celost tn ho v znamu
Priorita 1Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
 • Opatření 1.1

Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

 • Opatření 1.2

Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 • Opatření 1.3

Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

 • Opatření 1.4

Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

opat en 1 1 modernizace trat celost tn ho v znamu a d le it ch elezni n ch uzl
Opatření 1.1Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
 • Mimokoridorové tratě celostátního významu
 • Významné železniční uzly
 • Finanční alokace: 37,8 mil EUR
 • Spolufinancování SFDI 12,6 mil. EUR
 • Míra podpory 75%
 • Koneční příjemci: vlastníci/správci žel. Infrastruktury
opat en 1 1 modernizace trat celost tn ho v znamu a d le it ch elezni n ch uzl1
Opatření 1.1Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
 • elektrizace tratí celostátní sítě
 • modernizační úpravy železničních uzlů celostátní sítě
 • zvýšení kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech s vazbou na železniční sítě okolních států
 • zvýšení bezpečnosti železničního provozu
opat en 1 2 v stavba a modernizace silnic i t dy
Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
 • Zaměřeno na zlepšení kvality celostátních silnic
 • Modernizace na normový stav, obchvaty, odstranění bodových závad
 • Finanční alokace: 33,6 mil EUR
 • Spolufinancování SFDI 11,2 mil. EUR
 • Míra podpory 75%
 • Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic
opat en 1 2 v stavba a modernizace silnic i t dy1
Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
 • výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy
 • odstranění bodových závad
 • modernizace ostatních silnic I. třídy na normový stav
 • modernizace příhraničních úseků silnic I. třídy
opat en 1 3 modernizace civiln ch leti nadregion ln ho v znamu
Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
 • Letiště nadregionálního významu – modernizace, zvýšení kapacity
 • Začlenění letišť do přilehlé dopravní infrastruktury
 • Finanční alokace: 4,2 mil EUR
 • Spolufinancování - kraje 2,8 mil. EUR
 • Předpokládaná míra podpory 60% (75%/50%/35%)
 • Koneční příjemci: vlastníci letišť a související infrastruktury
opat en 1 3 modernizace civiln ch leti nadregion ln ho v znamu1
Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
 • vybavení vybraných letišť nadregionálního významu potřebným zařízením
 • modernizační úpravy vybraných letišť nadregionálního významu
 • zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť nadregionálního významu
 • zvýšení bezpečnosti leteckého provozu
opat en 1 4 v stavba p stavn infrastruktury a modernizace vodn ch cest
Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
 • Pro labsko-vltavskou vodní cestu
 • Modernizace + odstranění úzkých míst (mosty / zdymadla)
 • Finanční alokace: 8,4 mil EUR
 • Spolufinancování - SFDI 3,6 mil. EUR
 • Předpokládaná míra podpory 70% (75%/50% / 35%)
 • Koneční příjemci: Povodí, ŘVC, vlastníci přístavní infrastruktury
opat en 1 4 v stavba p stavn infrastruktury a modernizace vodn ch cest1
Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
 • odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě
 • modernizace přístavní infrastruktury, např. v oblasti telematiky
priorita 2 sn en negativn ch d sledk dopravy na ivotn prost ed
Priorita 2Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
 • Opatření 2.1

Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

 • Opatření 2.2

Podpora kombinované dopravy

 • Opatření 2.3

Podpora zavádění alternativních paliv

 • Opatření 2.4

Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

opat en 2 1 realizace ochrann ch opat en na dopravn s ti
Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti
 • Silnice I. třídy - snížení fragmentace krajiny, vybudování protihlukových bariér
 • Finanční alokace: 2,9 mil EUR
 • Spolufinancování - SFDI 0,99 mil. EUR
 • Předpokládaná míra podpory 75%
 • Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic
opat en 2 1 realizace ochrann ch opat en na dopravn s ti1
Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti
 • úprava vybraných stávajících silnic I. třídy za účelem snížení případně odstranění jejich negativních vlivů na fragmentaci krajiny
 • vybudování protihlukových bariér podél existujících silnic I. třídy na místech jejich styku s obytnou zástavbou postiženou nadlimitním hlukem
 • zajištění realizace směrnice Evropské Rady a Parlamentu 2002/49/EC ve smyslu navrženého zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
opat en 2 2 podpora kombinovan dopravy
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
 • Podpora veřejných dopravně logistických center a infrastruktury kombinované dopravy
 • Finanční alokace: 7,4 mil. EUR
 • Spolufinancování – SFDI a SR 2,4 mil. EUR
 • Předpokládaná míra podpory EU 75% (50%/35%)
 • Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % nákladů projektu (+ 15 % MSP)
 • Koneční příjemci: Vlastníci a správci DI a veřejných logistických center
opat en 2 2 podpora kombinovan dopravy1
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
 • projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy
 • investice do veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou
 • investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy
opat en 2 3 podpora zav d n alternativn ch paliv
Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
 • Přestavby vozidel, výstavba potřebné infrastruktury, výzkumné projekty
 • Finanční alokace: 2,9 mil. EUR
 • Spolufinancování – SR 494 tis. EUR (MD - ČEA)
 • Předpokládaná míra podpory EU 35% (dle rozhodnutí ÚOHS)
 • Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % + 10% uznatelných nákladů projektu (+ 15 % MSP)
 • Koneční příjemci: právnické osoby provozující dopravu, zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu
opat en 2 3 podpora zav d n alternativn ch paliv1
Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
 • výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu
 • podpora zavádění alternativních paliv (přestavby, čerpací stanice)
 • podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články
slide26
Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy
 • Finanční alokace: 1,5 mil. EUR
 • Spolufinancování – SR 274 tis. EUR
 • Předpokládaná míra podpory 75%
 • Koneční příjemci: zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu
slide27
Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy
 • výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy
 • projekty zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí)
zdroje informac na webu
Zdroje informací na webu
 • www.mdcr.cz
 • www.opi.strukturalni-fondy.cz

Monitorovací systém SF

http://mssfwww.mmr.cz/WebMSSF_povs/About.aspx