slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HHHC 9501: PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HHHC 9501: PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

HHHC 9501: PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

HHHC 9501: PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK. PENGENALAN PROGRAM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HHHC 9501: PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK' - xanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HHHC 9501:

PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELSAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK

slide2

PENGENALAN PROGRAM

  • MESRA merupakansatu program yang dianjurkanolehSekretariatIntegrasidanPerpaduanKaum, KolejUngku Omar, UKM yang bertujuansebagai medium untukmenzahirkanperpaduandalamkalanganmahasiswadenganmasyarakatsetempat. Di sampingitu, tujuan program inijugaadalahuntukmendidikmahasiswa agar lebihpekaterhadapisu-isusemasadanjugauntukmemupuksemangatkesukarelawanandalamdirisetiapmahasiswa. Program yang mempunyaimatlamatserampangduamatainimendapatpenglibatandanrespon yang sangatmemberangsangkandaripadakalanganmahasiswamahupunpihakpentadbiran( rujukkertaskerjadansuratkelulusanJPPel )
slide4

PERANCANGAN

  • Dalammerancang program inisebanyak 5 kali perjumpaantelahdiadakan

1

2

3

4

5

slide7

PERLAKSANAAN

  • Pada 20 Disember 2013, seramai 30 orang ahlijawatankuasabertolakkeKampungPulauManis, Pekan, Pahang bagimenyertaiaktivitisukarelawanmembantumangsa-mangsabanjir.
  • Semangatperpaduanbukansahajadapatdipupukdidalamkalanganmahasiswasahaja, malahsemangatperpaduanjugaturutterjalindiantaramahasiswadenganpendudukKampungPulauManis, Pekan, Pahang.
  • TNC HEPA iaituYbhg. Prof. Ir. Dato’ Dr. Othman A. Karim turutsamahadirbagimerasmikan program MESRA dan di dalamucapannya, beliauturutmenggalakkan agar setiapmahasiswamemupuksemangatkesukarelawanandalamdiridansentiasabergauldenganmasyarakat.
slide8

Tempatpenginapansukarelawan MESRA

Sukarelawandiagihkankepadabeberapakumpulanbagimembantumangsabanjir

slide10

Pengagihanmakanandanpakaiankepadamangsabanjir

Pembersihankelas di SkPulauManis

slide11

Ucapandaripadapengerusi JKK KampungPulauManis, Pekan

Penyerahansedikitsumbangankepadamangsabanjiroleh TNC HEPA

slide12

WanitaUMNOturutmenjadisebahgiandaripadasukarelawanbagimembantumangsabanjirWanitaUMNOturutmenjadisebahgiandaripadasukarelawanbagimembantumangsabanjir

Bersamadengan TNC HEPA, Ybhg. Prof. Ir. Dato’ Dr. Othman A. Karim

slide13

REFLEKSI AKHIR

Melalui program inibanyakkemahiran yang dapatsayapelajariterutamanyaadalahkemahiranpenyelesaianmasalahdimanaterdapatbeberapabuahtempat yang telahmengalamibencanaalamiaitubanjir. Mangsa-mangsabanjirterpaksamenangungkerugianberibu ringgit disebabkanbarang yang rosakkeranatidaksempatdiselamtkansemasabanjirmelandadanbertungkus-lumusmembersihkankawasanrumah yang telahdiseliputilumpur. Olehitu,kedatangansukarelawaninidapatmeringankansedikitbeban yang dipikulolehmerakasekaliguskemahiranpenyelesaianmasalahdapatdipraktikkan. Selainitu, sayajugadapatmemupuksemangatkesukarelawanandansemangatperpaduandalamdirikeranabersama-samamengerahkeringatdalammembantugolongan yang kurangbernasibbaik. SayajugadapatmempelajarikemahiranberkomunikasidenganpihakpentadbiranterutamanyadenganpihakJPPeliaitudalampengurusanperancangan program. Sayajugadapatmempraktikkankemahirankepimpinandalamdirisayaiaituapabilasayadapatmemimpinahlijawatankuasa yang lain bagimenguruskanperjalanan program agar berjalandenganlancar.