strateji geli tirme daire ba kanli i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strateji geliştirme daire başkanlIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strateji geliştirme daire başkanlIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Strateji geliştirme daire başkanlIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Strateji geliştirme daire başkanlIĞI. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYGULAMA ESASLARI VE ÖRNEKLERİ. MÜSLÜM İLBAŞ. YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNE ESAS KANUN VE BAKANLAR KURULU KARARI. YASAL DAYANAK -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2012 Yılı Bütce Kanununa ekli H cetveli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strateji geliştirme daire başkanlIĞI' - xanthus-holder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strateji geli tirme daire ba kanli i
Strateji geliştirme daire başkanlIĞI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

UYGULAMA ESASLARI VE ÖRNEKLERİ

MÜSLÜM İLBAŞ

slide2

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNE ESAS KANUN VE BAKANLAR KURULU KARARI

YASAL DAYANAK

 • -6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • -2012 Yılı Bütce Kanununa ekli H cetveli
 • -Yurtdışı Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 • -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Verilecek Gündeliklere Dair 30/01/2012 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı 23/03/2012 Tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır.
 • -Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
slide3

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • Harcırahın Unsurları
 • Yol masrafı,
 • (Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
 • Gündelik,
 • (Bu Kanun gereğince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetvelinde, yurtdışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararınca tayin olunur.
 • Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.
 • Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.)
slide4

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • Aile masrafı,
 • (Aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.)
 • Yer değiştirme masrafı,
 • (Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,olarak hesaplanır.Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
 • Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
 • a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
 • b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz),
 • c. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır.
 • Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir)
slide5

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir.
 • 4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile yapılan değişikle ; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.
 • Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ile birlikte zorunlu giderleri de (hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları) ayrıca tediye olunur.
slide6

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar
 • Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
 • Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.
 • Yatacak Yer Temini
 • 6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen (d) fıkrasına göre bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden  (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenmektedir.
 • Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.
 • * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.
slide7

Geçici Görev Harcırahı Kimlere ödenir?

 • Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere
 • Yeni ve eski memuriyetleriyle ilgili olarak bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde karar çıkanlara
 • Memuriyet merkezlerinin dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere
 • Geçici mahkeme kararı ile gönderilenlere
slide8

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1)

 • Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır;
 • - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
 • - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 • - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.
 • Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
 • - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
 • - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
 • - Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır.
slide9

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2)

 • Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
 • - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
 • - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 • - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır.
 • Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.
 • Yurtdışısürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
 • - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
 • - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi , ödeme belgesine bağlanır.
 • Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.
slide10

Harcama talimatı : Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

slide13

YOLLUK VE GÜNDELİKLER

 • ESAS TUTULACAK AYLIKLAR
 • 6245 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır.
 • Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
 • GEÇİCİ GÖREVLE BULUNAN YERDE YATACAK YER TEMİNİ İÇİN ÖDENECEK ÜCRETLER
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
 • Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır, Ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on günile sınırlıdır.
 • Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.
slide14

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU PÜF NOKTALAR!

 • Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.
 • Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.
 • İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez.
 • Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.
slide15

ÖDEME SIRASINDA GEREKLİ BELGELER!

 • Görevlendirme Onayı
 • Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (E-BİLET FATURAYA ÇEVİRTİLMELİ)
 • Taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi
 • Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
 • Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 • Hesap No Dilekçesi
slide17

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

 • 6245/9. MADDE
 • Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen atananlara
 • Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere naklen atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir.
 • Açıktan veya yeniden atamalara sürekli görev yolluğu ödenmez
 • 6245/45.MADDE Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
 • Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
 • Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi ,olarak hesaplanır.
 • Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
slide18

Sürekli Görev Yolluklarının Ödenmesinde Aşağıdaki Belgeler Aranır

 • Atama Onayı
 • Personel Nakil Bildirimi
 • Aile Yardım Bildirim Formu
 • Aile Durum Bildirim Formu
 • Otobüs bileti (olmaması durumunda mesafe cetvelindeki ücretler üzerinden ödeme yapılır)
 • Yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli
 • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
 • Hesap No Dilekçesi
slide20

YURT İÇİ KURSLARA KATILACAKLARA VERİLECEK GÜNDELİKLER

 • 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereği Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.
 • Kurslara Katılma Giderleri’nde Gerekli olan belgeler:
 • Görevlendirme Yazısı
 • Fatura
 • Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge
slide21

EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN TAZMİNATI

 • 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 Sayılı KHK’nin 1.maddesinin D fıkrasında yer alan 12.105 olan gösterge rakamı 13.558 olarak uygulanacaktır. Emekli olan personele ödenecek olan tazminat tutarının;
 • Gösterge rakamı X Aylık katsayı
 • = 13.558 x 0,071589
 • = 970,60 TL. olarak hesaplayıp, damga vergisi kesintisi (%0 6,6)
 • oranında kesinti yapılarak, ilgiliye ödenir.
 • = 970,60 x 0,0066
 • = 6,41 TL
 • Net ödenecek tutar;
 • = Brüt tutar- Damga vergisi
 • = 970,60 – 6,41
 • = 964,19 TL.
 • EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN TAZMINATIN ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Personelin Dilekçesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Bağlanma Yazısı
slide22

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE YABANCI PARA CİNSİNDEN HARCIRAH MİKTARI

Harcırah için avans verilmiş ise;

yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı ;

Memur veya hizmetlinin;

A) Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

B) Harcırah alabilecek aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz)

C) Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

slide23

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

 • Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre;
 • Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
 • YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YATAK ÜCRETİ;
 • Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
 • a) I-III numaralı sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,
 • b) IV-VII numaralı sütunlarında bulunanlar için % 70’inden,fazla olamaz.
slide25

Yurtdışı Görev Yolluğu Nasıl Hazırlanır ?

 • Örnek : Mimarlık Fakültesinden 1 inci derecede bir Öğretim Görevlisi yol hariç 15 gün süre ile Viyana’ya (Avusturya) gönderilmiştir. Bu Öğretim Görevlisi 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir.
 • - Gündelik (34 ncü Madde) = 100 Euro
 • - Mesafe = 2.600 Km.
 • - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 900 Euro
 • - YOZGAT/ANKARA – Terminal (Havaş) = 18,00 TL
 • - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 25,00 TL
 • - Ankara – Viyana (Gündelik) = 100 x 1,5 = 150,00 Euro (% 50 Artırımlı Gündelik)
 • - Havaalanı (Viyana) – Görev Yeri = 10 Euro
 • - Gündelik (Görev Yeri)
 • İlk 9 gün = 100x 9 x 1,5 = 1.350,00 Euro
 • Son 5 gün = 100 x 5 = 500,00 Euro
 • (Yol gündeliği artırımlı seyahat ve ikametin ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)
slide26

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır ?

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden;

100,00 x 1,5 = 150,00 Euro

150,00 x 0,4 = 60,00 Euro

100,00 – 60,00 = 40,00 Euro (Otel ücretinin Gündeliğin %40’ını aşan kısımı)

40,00x 0,7 = 28,00 Euro (Aşan Kısmın %70 i olan Günlük fark)

28,00 x 10 = 280,00 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti)

(10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

slide27

Şimdi Hesaplayalım!

 • -Görev Yeri (VİYANA) – Havaalanı = 10,00 Euro
 • - Viyana – Ankara (Gündelik) = 100,00 Euro
 • - YOZGAT/ANKARA(Otobüs) = 18,00 TL
 • - Terminal (Havaş) – HAVAŞ SERVİS = 25,00 TL
 • - Yol gideri = 900,00 Euro (A)
 • - Gündelikler (1.350,00 + 500) = 1.850,00 Euro (B)
 • - Taksi ücreti (Viyana) (10 + 10) = 20,00 Euro (C)
 • - Türkiye
 • -OTOBÜS (18,00 TL + 18,00 TL) = 36,00 TL (1)
 • -Havaş (25,00 TL + 25,00 TL) = 50,00 TL (2)
 • - Konaklama ücreti = 280,00 Euro (D)
 • - TOPLAM = A + B + C + D
 • = 900 + 1.850,00 + 30 + 280,00
 • = 3.060,00 Euro
 • ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 3.060,00 Euro + 86,00 TL
 • (Türkiye’de ödenen OTOBÜS ücreti ayrıca ödenir.)
slide29

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

 • Hizmetin özellikleri ,mevcut ödenek miktarı ,görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yer temin edilmesi,yemek ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususlar dikkate alınarak gündelikleri cetvelde verilen miktarlardan daha aşağı bir miktarda belirlenebilir. Ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazıla olarak bildirmesi gerekir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere gündeliklerinin yarısına kadar kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.
 • Gerekli Belgeler;
 • Görevlendirme yazısı
 • Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 • Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
slide30

GERÇEK DIŞI BEYANNAME VERENLER!

Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat

beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının

kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin

durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından her hangi biri

verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer

kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur

Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata

mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame

ve kanuni takibat icra olunur.