Origjina dhe koncepti Gestalt - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Origjina dhe koncepti Gestalt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Origjina dhe koncepti Gestalt

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Origjina dhe koncepti Gestalt
143 Views
xannon
Download Presentation

Origjina dhe koncepti Gestalt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Psikologjia e formes Pohimeteorikedhepozicionimemetodologjikeqenisen me aktivitetin e Wertheimer, Koffkadhe Kohler Gestaltistetkundershtojneelementarizmin e Wundt. Dallohen per njeantielementarizemradikal Origjinadhekoncepti Gestalt

 2. Kant: mendjanukeshtepasivedhelenda e furnizuarngashqisatorganizohetsipasformavevetiaketemendjes Brentano: aspektidallues I fenomenevepsikikeeshteqellimshmeria Meinong: dallim midis objekteveterendit superior dheterendit inferior per sa I perketraprezantimeveqerrjedhin von Ehrenfels: cilesite Gestalt osecilesiaEhrenfels e melodise. Melodiaeshtendryshengapjesetqe e perbejne Pararendes

 3. Pamjaftueshmeri e pjeseveperberese per teshpjeguarteresine Lidhja per teformuarteresinenukrrjedhngaelementetporngalidhjetqenderveprojne midis elementevedhengastruktura e tyre Njepjesekakarakteristikatendryshmenesemerretvecanngagrupi. Njepjese ne dyteresitendryshmekakarakteristikatendryshme Njesiakanjeformeteveten, njeorganizimvetiak Pararendesdhedirektiva

 4. 1912 Levizjastroboskopike Fenomeni phi: cfarendodh ne eksperiencenukmundteshpjegohet me cfare u ndodhobjektevefizike U vu ne dyshimkorrespondenca midis realitetitfizikdherealitetitfenomenik Gestalt

 5. KundershtonWundt, elementarizmin Kundershtonempirizmin, asosacionizmin, bihejviorizmin Ndertimi I teorise se fushespresupozontepercaktimin e rregullaveteqartatenderlidhjes midis pjeseve Ketorregulla u quajtenparimet e unifikimit formal dheshpjegojnesjelljen e pjeseveprezente ne fushe Kritikaempirizmit

 6. Afersia Ngjashmeria Vazhdimesia Fati I perbashket Mbyllja Eksperienca e meparshme Parimet

 7. Jane metodapershkrimi Dhe u bindentedhenavefenomenike Na japininformacionesieshtefushafenomenike Parimet

 8. Shfaqnjeidentitetstruktural midis planitteeksperiencesdirektedheasajteprocesevefiziologjikenente. Cdomanifestim ne nivelfenomenikkanjekorrespondence ne nivel cerebral me njeforme, strukture, dinamike, karakteristikaidentike Izomorfizmi

 9. Psikologjia e mendimit Kujtesadhetemesuarit Insight Provadhegabimekundershtohetngagestaltistet kontributi

 10. I kundervihetstrukturalizmitashtusifunksionalizmidhebihejviorizmipor per motive tendryshme Refuzimikonceptimittemendjessi e perberengaelementetendryshem Proceset perceptive nukmundtebehenobjekt I analizes se introspeksionit Njesitepsikologjikekompleksenukmundteishinshuma e pjesevetetyre Gestaltizmi

 11. Teresianukeshte e barabarte me shumen e pjeseveperberese Gestalt: forme e organizuar, konfigurim Themelohet ne 1912 Forma tipike e temesuariteshte insight, qekonsiston ne njeorganizimtepapriturtefusheseksperienciale Fenomenet e insight janetepakushtezuarngapervoja e meparshme Studiontekujtesen, perceptimin, temesuarit Gestalt

 12. Aftesitefillestaretenjeriutluajnerolterendesishem ne percaktimin e kushtevetekerkuara ne eksperiencen e mevonshme Ketoaftesifillestarejanetebrendshmetekindivididhedallojnengaatotejashtmet Prandajcdollojpervoje e re nisnganje pike e ndryshme e aftesise se brendshme, dheqeterealizohetkerkonedhenje situate tejashtmetendryshme Gestalt

 13. Shume here nuk kuptohej plotesisht per shkak te limitimit te gestaltizmit vetem ne fenomenin e perceptimit dhe nuk shperndahet ne zona te tjera te psikologjise Ky ishte nje konceptim i gabuar qe vinte nga mosnjohja e plote e gestaltizmit kritika