slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vzor ULICA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10

vzor ULICA

620 Views Download Presentation
Download Presentation

vzor ULICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. vzor ULICA Mgr.Viera Jančová

  2. V texte vyhľadajte podstatné mená ženského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na –a. Obec Tatranská Lomnica je krásna obec. Nájdete v nej krásne ulice. V centre stojí požiarna zbrojnica, kde sídlia hasiči. Do obce vás dovezie železnica. Na okraji obce stojí neveľká nemocnica. Príbuzných určite poteší krásna pohľadnica z Tatranskej Lomnice.

  3. V slovách si všimni spoluhlásku, ktorá sa nachádza pred–a. Lomnica, ulica, zbrojnica, železnica, nemocnica, pohľadnica Medzi aké spoluhlásky zaradíme spoluhlásku c? medzi mäkké spoluhlásky Vymenujte mäkké spoluhlásky. č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ

  4. Zapamätajte si! Podľa vzoru ULICA sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v základnom tvare na samohlásku –a, pred ktorou je mäkká spoluhláska.

  5. vzor ULICA ulica ulice ulice ulíc ulici uliciam ulicu ulice ulici uliciach ulicou ulicami

  6. V ktorej hviezde sú ukryté slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoruulica? húsenica rukavica konvica ovca ruža opica vaňa kytica Zemeguľa tabuľa klávesnica čerešňa Vyber si jedno slovo a vyskloňuj ho do zošita.

  7. Pravidlo o rytmickom krátení DODRŽIAVA SA V tvaroch datívu a lokálu množného čísla sa pádové prípony –iam, iach po predchádzajúcej dlhej slabike krátia na –am, -ach. práca – prácam, prácach hrádza – hrádzam, hrádzach NEDODRŽIAVA SA V tvare genitívumnožného čísla môžu za sebou nasledovať dve dlhé slabiky. vôní, tôní, dielní

  8. Tabuľku správne doplňte. pohľadníc pohľadniciam pohľadniciach vôní vôňam vôňach šatní šatniam šatniach prác prácam prácach opíc opiciam opiciach

  9. Do viet doplňte vhodné slovo v správnom tvare. Vety napíšte.Pomôžu vám obrázky. skrine Poskladaj si veci do . Mamička kúpila na halušky. Na Slovensku máme mnoho . V nájdeme nové učivo o vetách. V ZOO sme sa zabávali na veselých . G, sing. bryndzu A, sing. jaskýň G, pl. učebnici L, sing. opiciach L, pl. Určte pád a číslo doplnených slov.

  10. Ďakujem za pozornosť.