Download
vzor ulica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzor ulica PowerPoint Presentation

Vzor ulica

302 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzor ulica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzor ulica Slovenský jazyk 4. ročník ZŠ Mgr. TímeaMatušeková

 2. Nájdite na mape obec Tatranská Lomnica http://maps.google.sk/

 3. OBEC Tatranská Lomnica Táto obec je dobré miesto na oddych. Nájdete tu krásne ulice. V parku sú nové lavičky a v centre požiarna zbrojnica, kde sídlia hasiči. Pricestovať sem môžete autom alebo na bicykli, no vedie sem aj železnica. Na okraji obce sa nachádza nemocnica. Keď sa tu turistom páči, pamiatkou im môže byť krásna pohľadnica. ÚLOHA 1 a 2 ÚLOHA 3

 4. Porovnaj našu obec s obcou Tatranská Lomnica. V ktorej obci by si chcel/-a bývať ty?

 5. TEXT Vypíš z textu podstatné mená ženského rodu. Si super, ak si vypísal tieto: obec obce ulice nemocnica lavičky pamiatkou zbrojnica pohľadnica železnica Lomnica

 6. Teraz ich povedz v základnom tvare. obec obec obec obce ulice ulica nemocnica nemocnica lavička lavičky pamiatka pamiatkou zbrojnica zbrojnica pohľadnica pohľadnica železnica železnica Lomnica Lomnica

 7. Prečítaj podstatné mená ŽR zakončené v základnom tvare na -a. obec obec obec obce ulice ulica nemocnica nemocnica lavička lavičky pamiatka pamiatka zbrojnica zbrojnica pohľadnica pohľadnica železnica železnica Lomnica Lomnica

 8. Prečítaj podstatné mená ŽR zakončené na -a, ktoré sa neskloňujú podľa vzoru žena. Aké zakončenie majú v nominatíve množného čísla? -e -e ulice ulica nemocnica nemocnica lavičky lavička pamiatka pamiatka -e -e zbrojnica zbrojnica pohľadnica pohľadnica -e železnica železnica -e Lomnica Lomnica

 9. Podľa vzoru ulica sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v základnom tvare na samohlásku -a, pred ktorou je mäkká spoluhláska.

 10. VZOR ULICA

 11. Zasúťažte si. Rozdeľte sa do skupín. Napíšte čo najviac podstatných mien ženského rodu, ktoré majú v základnom tvare pred príponou -a mäkkú spoluhlásku = skloňujú sa podľa vzoru ulica.

 12. Doplň do slov vhodné zakončenie. Pomôcka: -dza -ca -ňa -ja prá__ skri__ udi__ lavi__ jasky__ bó__ bryn__ hrá__ só__ predaj__ chô__ ra__ KLIKNI

 13. Zo slov utvor tvary genitívu, datívu a lokálu množného čísla a povedz, či sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení.

 14. V tvaroch datívu a lokálu množného čísla (plurálu) sa pádové prípony -iam, -iachpo predchádzajúcej dlhej slabike krátia na -am, -ach. Dodržiava sa teda pravidlo o rytmickom krátení! V tvare genitívu množného čísla sapravidlo o rytmickom krátení nedodržiava! Môžu po sebe nasledovať dve dlhé slabiky. (vôní, dielní,...)

 15. Do viet doplň vhodné tvary podstatných mien v zátvorkách. Na neďalekej _____________ (farma) pestujú _______________ (kukurica). Aby dobre rástla, potrebuje veľa ____________ (vlaha). Technici prišli dnes priamo k _____________ (studňa). Na ________________ (stupnica) zistili, že je v ____________ (studňa) málo vody. Nasadli do auta a cestou sa rozprávali o svojej ___________ (práca). V budúcnosti bude potrebné vybudovať pevnú _____________ (hrádza). Bude zadržiavať veľké množstvo ____________ (voda).

 16. PARÁDA!!! Ešte si to môžeme zopakovať na www.timi.wbl.sk