slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výstupy úlohy VaV: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výstupy úlohy VaV: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

Výstupy úlohy VaV: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií - PowerPoint PPT Presentation

wray
88 Views
Download Presentation

Výstupy úlohy VaV: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výstupy úlohy VaV: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií Národná infraštruktúra priestorových informácií etapa harmonizácie Eva Mičietová miciet@fns.uniba.sk Enviroforum 2006

 2. Obsah prezentácie Základné informácie o projekte Čo sú priestorové informačné infraštruktúry. Čo sú nástroje distribúcie priestorovej informácie. Čo sú nástroje integrácie priestorovej informácie. Ako sa získa pridaná hodnota GI a aký to má význam pre prírodovedný a environmentálny výskum Súčasné možnosti využitia výstupov úlohy Enviroforum 2006

 3. Základné informácie o projekte ... Enviroforum 2006 Typ projektu: Projekt výskumu a vývoja (ZAV – 25/60/15) Administratívny garant: Ministerstvo školstva SR Odborný garant: RŠP Budovanie informačnej spoločnosti Dodávateľ (koordinátor): Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta Spolupracujúce inštitúcie: VUGK v Bratislave, SAŽP Banská Bystrica, Národné lesnícke centrum (LESOPROJEKT), Espace Morava, Intergraph CR. Trvanie projektu: etapa 1 09.2004 - 03.2006 – nástroje integrácie etapa 2 01.2006 - 05.2007 – nástroje distribúcie

 4. .…………………………………………………………………....…………………………………………………………………... • Ciele projektu: • Špecifikovať koncepciu NIPI • Vyvinúť nástroje na distribúciu GI v NIPI • Vyvinúť nástroje na integráciu distribuovaných GI v NIPI. • Spustiť koordinačný proces a formovanie spoločenstva NIPI • Pripraviť implementačné postupy pre jednotlivých účastníkov NIPI • Realizovať pilotné aplikácie nástrojov integrácie a distribúcie pre účely získania pridanej hodnoty GI • Zostaviť terminologický slovník NIPI • Publikovať dosiahnuté výsledky Enviroforum 2006

 5. Výstupy projektu Enviroforum 2006 Portál NIPI - geoportál http://www.geonet.sk Spoločenstvo NIPI – informačný server http://geonet.fns.uniba.sk Terminologický slovník NIPI - TeSlo http://gis.fns.uniba.sk/wiki/ Metakatalóg NIPI – katalógový server http://metakatalog.geonet.sk Terminologický slovník NIPI - TeSlo http://gis.fns.uniba.sk/wiki/ Distribuovaná ortofotomapa SR- map*server* http://158.195.46.74/NIPI_PRIFUK/wms2.asp Distribuovaný údajový model RSV - map*server* http://158.195.46.75/wfd_test2

 6. Čo sú priestorové informačné infraštruktúry Spoločenstvo NIPI http://geonet.fns.uniba.sk, INSPIRE/NIPI – európska/národná infraštruktúra priestorových informácií súbor prvkov, ktoré zabezpečujú funkcie interoperability geografických informačných zdrojov. Geografické informačné zdroje tvoria : geografické a priestorové informácie (GI), geografické informačné systémy (GIS) a geografické informačné službyGISL : Integrácia GI, Publikácia GI, Zisťovanie GI, Sprístupnenie GI, Vizualizácia GI, Geoprocessing a tvorba pridanej hodnoty GI. Prvky NIPI sú: Metaúdaje, GI a GIS* - priestorové údaje a údajové služby, GISL - sieťové služby a technológie, pravidlá zdieľania, prístupu a využitia údajov a služieb, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a procedúry. Enviroforum 2006

 7. Enviroforum 2006 Spoločenstvo NIPI – hlavná stránka

 8. Enviroforum 2006 Spoločenstvo NIPI – čo je NIPI

 9. Enviroforum 2006

 10. Enviroforum 2006 Terminologický slovník – hlavná stránka

 11. Enviroforum 2006 Terminologický slovník - štruktúra záznamu Termín Citácia zdroja definície Sémantika termínu Preklad do AJ

 12. Čo sú nástroje distribúcie GI metakatalóg, mapové servre Metakatalóg NIPI Služby metakatalógu sú určené dvom cieľovým skupinám používateľom - tvorcom a priestorových informácií a širokej verejnosti. Tvorcom a distribútorom poskytuje priestor na uverejňovanie informácií o produktoch priestorových dát. Širokej verejnosti slúži na poskytovanie informácií o dostupných priestorových údajoch prostredníctvom služby 'vyhľadávania'. Enviroforum 2006

 13. Enviroforum 2006 Geonet.sk – portál NIPI

 14. Enviroforum 2006 Geonet.sk –národný profil metaúdajov

 15. Enviroforum 2006 Geonet.sk – metakatalóg

 16. Aplikácia: Interoperabilný metainformačný katalóg NIPI IMIK - integrovaný metainformačný katalóg NIPI Profil metaúdajov +Údajový model metainformačného katalógu NIPI XML šablóna na editovanie metadát Validácia XML súboru Enviroforum 2006

 17. Funkcionalita metakatalógu NIPI Spustenie aplikácie : http://metakatalog.geonet.sk/ Zobrazenie obsahu metakatalógu: Enviroforum 2006 http://metakatalog.geonet.sk/

 18. Funkcionalita metakatalógu NIPI Import metaúdajov : vyžaduje prihlásenie alebo registráciu Enviroforum 2006

 19. Funkcionalita metakatalógu NIPI Vytvorenie nového záznamu : vyžaduje prihlásenie alebo registráciu Enviroforum 2006

 20. Funkcionalita metakatalógu NIPI Rýchle hľadanie Enviroforum 2006

 21. Funkcionalita metakatalógu NIPI Komplexný dopyt Enviroforum 2006

 22. Funkcionalita metakatalógu NIPI Komplexný dopyt - výsledok Enviroforum 2006

 23. Funkcionalita metakatalógu NIPI Zobrazenie výberu a export do XML Enviroforum 2006

 24. Funkcionalita metakatalógu NIPI Zobrazenie v mape Enviroforum 2006

 25. Funkcionalita metakatalógu NIPI Zobrazenie v mape Enviroforum 2006

 26. Funkcionalita metakatalógu NIPI Zobrazenie v mape výsledok Enviroforum 2006

 27. Funkcionalita metakatalógu NIPI Komplexný výber - priestorový filter Enviroforum 2006

 28. Funkcionalita metakatalógu NIPI Komplexný výber - priestorový filter - výsledok Enviroforum 2006

 29. Funkcionalita metakatalógu NIPI Import metaúdajov zo súboru Enviroforum 2006

 30. Čo sú nástroje distribúcie GI metakatalóg, mapové servre Mapové servre 2 spôsoby distribúcie: interoperabilita geografickej databázy a možnosti priameho dopytovania geografickej databázy na mapovom servri v režime R a modelovanie priestorových štruktúr na báze 2D topológie – komunikácia s jedným projektom a distribútorom distribúcia mapovými službami WMS, WFS, WCS, GML – prezeranie mapových vrstiev v rastrovej a vektorovej forme, možnosť interoperability v režime RW (WFS), komunikácia s viacerými projektmi a distribútormi Enviroforum 2006

 31. Čo sú nástroje distribúcie GI metakatalóg, mapové servre Mapové servre - komunikácia s jedným projektom a distribútorom Distribuovaný údajový model RSV http://158.195.46.75/wfd_test2 Enviroforum 2006

 32. Čo sú nástroje distribúcie GI metakatalóg, mapové servre Distribúcia mapovými službami WMS, WFS, WCS, GML Distribuovaná ortofotomapa SR http://158.195.46.74/NIPI_PRIFUK/wms2.asp Distribuované údaje SHMU http://zeus.shmu.sk/wmsconnector/ Distribuované údaje SAZP http://atlas.sazp.sk/wmsconnector/ Enviroforum 2006

 33. Čo sú nástroje integrácie GI Enviroforum 2006 Prehliadače distribuovaných služieb – GAIA, WMS viewer Na strane klienta Na strane Servra Distribuovaná ortofotomapa SR (PRIF UK) + Distribuovaná ZM 1:10000 (SAZP) PRIF UK, 22.9.2006

 34. Integrácia GI – pridaná hodnota GI Klientské aplikácie geoportálu: editovanie objektov (adries) distribuovanými WFS službami nad Digitálnou ortofotomapou – pripravujeme Enviroforum 2006

 35. Využitie výstupov projektu : - aktívne zapojenie sa do NIPI, - registrácia v spoločenstve NIPI - tvorba terminologických slovníkov, - využívanie MIK NIPI, - využívanie distribupovaných GI, - distribúcia vlastných údajov - tvorba spoločných projektov Enviroforum 2006

 36. K tomu budujeme Laboratórium špecializovaných informačných technológií Itpro http://gis.fns.uniba.sk/itpro A pripravovaná učebňa Open source nástrojov Enviroforum 2006

 37. Ďakujem za pozornosť Enviroforum 2006