Download
psychologick aspekty prezent cie inform ci slovo a obraz v argument cii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychologické aspekty prezentácie informácií (slovo a obraz v argumentácii) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychologické aspekty prezentácie informácií (slovo a obraz v argumentácii)

Psychologické aspekty prezentácie informácií (slovo a obraz v argumentácii)

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Psychologické aspekty prezentácie informácií (slovo a obraz v argumentácii)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Psychologické aspekty prezentácie informácií(slovo a obraz v argumentácii) Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

 2. Prezentácia informácií ako umenie komunikácie

 3. Osnova prednášky 1. kompozícia argumentácie 2. slovná a obrazová vizualizácia 3. analógia ako slovná vizualizácia 4. obraznosť pri prezentácii číselných údajov 5. typy vizuálnych riešení

 4. Ako vysloviť svoj názor • 1. Tvrdenie • 2. Dva dôkazy: • Emocionálny dôkaz • Logický dôkaz • 3. Zhrnutie

 5. Emocionálny Vlastná skúsenosť Osobný príbeh (kde, kedy, čo sa stalo) Racionálny Číselné údaje štatistiky Výsledky výskumov Parafrázy Citácie (s presným uvedením zdrojov) Dva argumenty

 6. fantázia intuícia celok syntéza úplný obraz analógia vnímanie priestoru verbálne schopnosti logické myslenie kauzalita analýza racionalita symbolika následnosť → založené na realite emocionálnejšia ←

 7. Vizualizácia • predvedenie myšlienky v obrazovej podobe, a to pomocou slova alebo názorného prostriedku

 8. Načo vizuálne prostriedky?

 9. Prečo vizuálne prostriedky? • Vizuálne prostriedky zvyšujú efektívnosť komunikácie • zvyšuje sa miera zapamätania obsahu, • zvyšuje sa presvedčivosť obsahu informácie • skracuje sa čas potrebný na vysvetlenie obsahu • Vizuálne prostriedky zvyšujú dôveryhodnosť rečníka

 10. Slovná vizualizácia Analógia (= podobnosť, obdoba) Je to niečo, čo s myšlienkou, ktorú chceme vysvetliť, vôbec nesúvisí, a predsa to použijeme na porovnanie.

 11. Funkcie analógie • pomáha vytvárať názorné predstavy • útočí na pamäť • zvyšuje pozornosť poslucháčov

 12. Obraznosť pri číselných údajoch • Číselný údaj porovnať s niečím, čo si človek dokáže predstaviť na základe vlastnej skúsenosti. • Obvod baobu 12, 5 m • Amazonka v delte 70 km • Šanghaj 11 a pol milióna ľudí

 13. Vizuálne riešenia „pre obe hemisféry“

 14. ľavá hemisféra

 15. ľavá hemisféra dôsledok 1 príčina dôsledok 2 dôsledok 3

 16. ľavá hemisféra

 17. faculté de langage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ parole langue langage SAUSSURE, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Prel. F. Čermák. Praha, Academia 1989, s. 377

 18. Postup pri tvorbe prezentácie • Štruktúrujte svoju prezentáciu • Vytvárajte infobloky ako „zoznam s odrážkami“ (1 infoblok = 1 snímka = 1 – 3 minúty) • Identifikujte najdôležitejšiu informáciu – vytvorte nadpis • Najdôležitejšiu myšlienku treba obrazovo posilniť • Vybrať najvhodnejší obrázok

 19. Tvorba textu • Na jednej strane, pedagogicko-psychologické koncepcie ovplyvňujúce teóriu a prax vyučovania na začiatku 21. storočia akcentujú humanistickú orientáciu na človeka, zdôrazňujúc pritom fakt, že medziľudská komunikácia – pedagogickú komunikáciu nevynímajúc – nie je len výmenou informácií, ale prelínaním obsahovej zložky so zložkou vzťahovou. Rogersovský prístup[1] zamerania na človeka sa do pedagogickej komunikácie premieta v podobe oceňovania takých komunikačných prejavov ako empatia učiteľa, ústretovosť a autentickosť v komunikácii, pozitívne naladenie na žiaka, povzbudzovanie, akceptácia žiaka.

 20. Pravidlá na tvorbu textu • Pravidlo 44 slov • Telegrafický štýl • Jedna snímka = jedna myšlienka • Veľkosť písma, farba a úrovne

 21. Na aké zmeny v obchodnom svete treba reagovať • Konkurencia sa stáva celosvetová • Dochádza k technickým revolúciám • Pracovná náplň sa mení • Narastá používanie multikultúrnych pracovných síl • Podniky sa musia výraznejšie orientovať na výkon

 22. Zmeny v obchodnom svete • Celosvetová konkurencia • Technická revolúcia • Zmeny pracovných miest • Multikultúrne pracovné sily • Výkonová orientácia

 23. Čo je nové? • Podniky charakterizované štíhlosťou, špecializovanosťou, vysokou intenzitou informácií • Koncentrácia na vysoký výkon, celosvetovú konkurenčnú súťaž a tímovú prácu

 24. Novinky v podnikoch • Vlastnosti podnikov: • štíhlosť, • špecializovanosť, • vysoká intenzita informácií. • Koncentrácia na • vysoký výkon, • celosvetovú konkurenčnú súťaž, • tímovú prácu.

 25. Sebauplatňovanie implementačná funkcia sebariadenia Sebaorganizovanie Realizácia, implementovanie plánu v každodennom živote, prekonávanie prekážok. Sebaplánovanie Vlastnosť človeka, ktorá mu dáva moc nad jeho životom a schopnosť žiť podľa svojich predstáv. vytrvalosť, húževnatosť, pracovitosť, oddanosť cieľu, úsilie, pot, krv a slzy Nič na svete nemôže nahradiť vytrvalosť a húževnatosť. Ani nadanie, ani vzdelanie. Neúspešných nadaných je plno. Riadenie využívania času V stanovení cieľa je viera a vôľa, že to chceme zvládnuť. Sebakontrolovanie Ciele S – špecifické M – merateľné A – akceptovateľné R – realizovateľné T - termínované • telesné • duchovné • pracovné • rodinné • finančné • sociálne • duševné Posúdenie správnosti a reálnosti cieľov (sebaplánovania) a miery naplnenia cieľov a plánov (sebaorganizovania).

 26. Organizačný diagram

 27. Cyklický diagram

 28. Ihlanový diagram

 29. Pravidlá tvorby snímok • prehľadnosť • funkčnosť • bezpätkové písmo • Kimnlx Kimnlx • nenápadné pozadie • jednotný štýl • NEPREHÁŇAŤ!!!

 30. Pravidlá prezentácie snímok • Avizovať obsah ďalšej snímky • pripravte poslucháčov na to, čo bude nasledovať • Ukázať snímku • 1 – 2 sekundy: PAUZA!

 31. Skomentovať obrázok, graf, tabuľku • telegrafický štýl • Prejdite k vlastnému výkladu • vysvetlite, čo chcete obrázkom povedať • Urobte záver

 32. Neverbálne prostriedkypri prezentácii • Vzdialenosť: • rečník a projekčná plocha = vizuálna jednota • Gestá: • usmerňovať pohľad poslucháčov na text • „situáciu máte v rukách“ • Účelný pohyb • nehovorte chrbtom k poslucháčom • Meniť stranové postoje: tvárou k poslucháčom