Download
z kon 561 2004 sb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon č. 561/2004 Sb., PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon č. 561/2004 Sb.,

Zákon č. 561/2004 Sb.,

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Zákon č. 561/2004 Sb.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠKOLSKÝ ZÁKON )

 2. Struktura zákona: První část – obecná ustanovení (§1 - §32) • -         předmět úpravy (§1- §2) • -         vzdělávací programy (§3 - §6) • -     vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení (§7 - §8) • -         dlouhodobé záměry a výroční zprávy (§9 - §11) • -         hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy (§12) • -         vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin (§13 - § 14) • -         vyučování náboženství (§15) • -         vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných (§16 - §19) • -         vzdělávání cizinců (§20)

 3. -         práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků (§21 - §22) -         organizace vzdělávání ve školách (§23 – §27) -         dokumentace škol a školských zařízení (§28) -         bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních (§29) -         školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád (§30) -         výchovná opatření (§31) -         zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy (§32)

 4. Druhá část – předškolní vzdělávání (§33 - §35)

 5. Třetí část – povinnost školní docházky a základní vzdělávání (§36 - §56) -         hlava první o       povinnost školní docházky (§36 - §43) §       jiný způsob plnění povinné školní docházky (§38 - §42) §       splnění povinné školní docházky (§43) -         hlava druhá o       základní vzdělávání (§44 - §56) §       průběh základního vzdělávání (§49 - §50) §       hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§51 - §53) §       ukončení základního vzdělávání (§54 - §55)

 6. Čtvrtá část – střední vzdělávání (§57 - §85) -hlava první ocíle a stupně středního vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace a průběh (§57 - §69) §       přijímání ke vzdělávání ve střední škole (§59 - §64) §       organizace středního vzdělávání (§65) §       průběh středního vzdělávání (§66 - §69) -         hlava druhá o       ukončování středního vzdělávání (§70 - §82) §       způsoby ukončování středního vzdělávání (§72) §       závěrečná zkouška (§74 - §76) §       maturitní zkouška (§77 - §81) §       přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky (§82) -         hlava třetí o       nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (§83 – §85)

 7. Šestá část – vyšší odborné vzdělávání (§92 - §107) -         hlava první o       cíle a stupně vyššího odborného vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování (§92 - §103) §přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole (§94 - §95) §  organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání (§96 - §100) §  ukončování vyššího odborného vzdělávání (§101 - §103) -         hlava druhá o  akreditace vzdělávacího programu (§104 - §107)

 8. Sedmá část – uznávání zahraničního vzdělávání (§108) Osmá část – základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání (§109 - §112) Devátá část – další vzdělávání (§113 - §114) Desátá část – školská zařízení a školské služby (§115 - §121)

 9. Jedenáctá část – Hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby (§122 -§123) Dvanáctá část – školská právnická osoba (§124 - §140) Třináctá část – školský rejstřík (§141 - §159) Čtrnáctá část – financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu (§160 - §163) Patnáctá část – ředitel školy a školského zařízení a školská rada (§164 - §168) -         ředitel školy a školského zařízení (§164 - §166) -         školská rada (§167 - §168)

 10. Šestnáctá část – ministerstva a Česká školní inspekce (§169 -§176) Sedmnáctá část – působnost územních samosprávných celků ve školství (§177 - §182) Osmnáctá část – společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§183 - §191) Devatenáctá část – účinnost (§192) -         ministerstvo (§169 - §171) -         ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo zahraničních věcí (§172) -         Čeká školní inspekce (§173 - §176) -         obec (§178 - §180) -         kraj (§181 - §182) -         společná ustanovení (§183 - §184) -         přechodná ustanovení (§185 - §186) -         změna právní formy na školskou právnickou osobu (§187 - §190) -         zrušovací ustanovení (§191)

 11. 1)      systém kurikulárních dokumentů (Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, akreditované vzdělávací programy VOŠ) 2)      mateřské školy a jazykové školy jsou zahrnuty mezi školy 3)      úprava školské právnické osoby )      menšinové vzdělávání 5)      vyučování náboženství 6)      vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a.      zdravotně postižení b.      zdravotně znevýhodnění .      sociálně znevýhodnění NOVINKY:

 12. 1)      rozvoj nadání dětí žáků a studentů • 2)      práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců • 3)      bezplatnost mateřského vzdělávání v posledním roce před • Pl plněním povinné školní docházky • 4)      individuální (domácí) vzdělávání • 5)      vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením • 6)      přípravné třídy základních škol • 7)      systém postupu žáků do vyšších ročníků • (opakovat ročník pouze jednou v rámci každého stupně základní školy) • 8)      stupně vzdělávání ve středních školách • (s střední vzdělání bez výučního listu, s výučním listem a s maturitní zkouškou) • 9)      společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky

 13. 1)      zkrácené studium k získání výučního listu s zkrácené studium k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou • 2)      získání stupně vzdělání bez předchozího vzdělání ve střední nebo vyšší odborné škole • 3)      další vzdělávání realizované SŠ a VOŠ • 4)      rejstřík právnický osob a rejstřík škol a školských zařízení • 5)      důvody, pro které může být ředitel odvolán z funkce • 6)      školské rady jako orgán povinný u ZŠ, SŠ a VOŠ všech zřizovatelů • 7)      omezují se kompetence ministerstva • 8)      upřesňuje se inspekční činnost

 14. 1)      dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni státu a na úrovni krajů 2)      institut víceletých gymnázií 3)      financování škol ze státního rozpočtu 4)      zákonné povinnosti ředitele 5)      odpovědnost územně samosprávných celků 6)      právo cizinců na vzdělávání na našem území CO ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO:

 15. I. částOBECNÁ USTANOVENÍ • ZZákon upravuje (§1) • -         druhy vzdělávání (ZŠ, SŠ, VOŠ, další) • -         jeho podmínky • -         práva a povinnosti fyzických a právnických osob • -         působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství

 16. -         rovný přístup -         zohledňování vzdělávacích potřeb -     vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost účastníků vzdělávání -       bezplatné základní a střední vzdělávání ve školách zřizovaných státem, obcemi, krajem a svazkem obcí -         svobodné šíření poznatků -         zdokonalování procesu vzdělávání -         hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahovaným cílům -     možnost celoživotního vzdělávání při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání Zásady vzdělávání (§2)

 17. -         rozvoj osobnosti člověka -         získání všeobecného nebo všeobecného a odborného vzdělání -         pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod, odpovědnost a smysl pro sociální soudržnost -         pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů -         utváření národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého -         poznávání světových kulturních hodnot a evropských tradic, pochopení evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku -         získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  Vzdělávání je veřejnou službou Cíle vzdělávání (§2)

 18. -         Národní program vzdělávání o       Cíle vzděláváníBÍLÁ KNIHA o       Hlavní oblasti vzdělávánío       Obsahy vzdělávání o       Prostředky k dosažení cílů -         Rámcový vzdělávací program o Obsah vzdělávání       Rozsah vzdělávání o       Podmínky vzdělání       Závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů §       Závazné pro hodnocení výsledků vzdělávání §       Závazné pro tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů §       Závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků -         Školní vzdělávací program -     Akreditovaný vzdělávací program VOŠ Systém vzdělávacích programů (§3):

 19. Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména (§4): -         konkrétní cíle -         formy -         délku -         povinný obsah vzdělávání -         organizační uspořádání -         profesní profil -         podmínky průběhu a ukončování vzdělávání -         zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů -         podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -         nezbytné materiální, personální a organizační podmínky -         podmínky BOZ Projednávány jsou s  -         dotčenými ministerstvy -         ústředními odborovými orgány -         organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností -         kraji Možnost jejich změn i v průběhu školního roku v návaznosti na nové právní předpisy (nutnost zveřejnit v dostatečném předstihu). Školy budou postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje po uplynutí dvou let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního ročníku.

 20. 1. pro vzdělávání, pro něž je vydán rámcový vzdělávací program -         stanoven v souladu s rámcovým vzdělávacím programem -         obsah vzdělávání může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (např. modulů) 2. pro něž není vydán rámcový vzdělávací program -         stanoví konkrétní cíle vzdělávání -         délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání -         podmínky přijímání uchazečů -         průběh a ukončování vzdělávání -         podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -         označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván -         popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek -         podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Vvydává jej ředitel školy nebo školského zařízení. Zveřejněn na přístupném místě. Možnost pořizování opisů a výpisů. Kopie za cenu v místě obvyklou. ZZákon neřeší, zda konkrétní školní vzdělávací program je autorským dílem a zda tedy požívá ochranu podle autorského zákona. Školní vzdělávací programy (§5):

 21. -         konkrétní cíle, formy, délku a obsah vzdělávání • -         organizační uspořádání vzdělávání • -         profil absolventa • -         vyučovací jazyk • -         podmínky průběhu a ukončování vzdělávání • -         podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami • -         materiální podmínky, personální podmínky, organizační podmínky • -         podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví • -         podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání • aakreditace programu na 3 roky (§185 odst. 2) Vzdělávací program pro VOŠ (§6):

 22. Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení Vzdělávací soustava (§7): -         školy a školská zařízení podle tohoto zákona

 23. Druhy škol (§7): • -         mateřská škola-         základní škola • -         střední škola (G,SOŠ a SOU)-         konzervatoř • -         vyšší odborná škola • -         základní umělecká škola •          jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky • Typy škol budou staveny prováděcím předpisem pro účely jejich označování

 24. OObec, dobrovolný svazek obcí a kraj zřizují: -         školské právnické osoby podle školského zákona -         příspěvkové organizace podle zvláštního zákona (z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) MMŠMT zřizuje: -         školské právnické osoby -         státní příspěvkové organizace podle zvláštního zákona (z.č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích) MMinisterstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti zřizuje: -         organizační složky státu MMinisterstvo zahraničních věcí zřizuje: -         školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR jako součást těchto úřadů Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní právnické nebo fyzické osoby bez ohledu na své státní občanství nebo státní příslušnost: -         školské právnické osoby -         právnické osoby podle obchodního zákoníku nebo jiného zvláštního právního předpisu Název právnické osoby nebo organizační složky státu – obsahuje označení druhu nebo typu školy nebo školského zařízení, součástí může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen. Součástí názvu tedy zřejmě nebude sídlo organizace. X návrh vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky - názvu uvedena adresa. Právní postavení škol a školských zařízení (§8)

 25. Výroční zprávy (§10): • -         ministerstvo – předkládá vládě • -         krajský úřad – předkládá zastupitelstvu a ministerstvu • -         ředitel (ZŠ, SŠ, VOŠ) – zasílá ji zřizovateli • Možnost dálkového přístupu (MŠMT a kraj), zveřejnění na místě přístupném ve škole (škola) kopie za cenu v místě obvyklou.

 26. Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy (§12): -         vlastní hodnocení (rámcovou strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT) -         hodnocení českou školní inspekcí Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji – provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Hodnocení vzdělávací soustavy ČR – prování ministerstvo ve své zprávě. Hodnocení může provádět i zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

 27. Vyučovací jazyk (§13): -         jazyk český je vyučovacím jazykem -         příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny za podmínek dále stanovených -         ministerstvo může povolit výuku některých předmětů v cizím jazyce -         ve VOŠ může být vyučovacím jazykem cizí jazyk

 28. Vzdělávání příslušníků národnostních menšin (§14): • Zajištěno vzdělávání tam, kde je zřízen výbor pro národnostní menšiny (10 % obyvatelstva se hlásí k národnostní menšině podle posledního sčítání lidu). • -         třída MŠ – 8 dětí • -         třída ZŠ – 10 dětí • třída SŠ – 12 žáků • -         MŠ nebo ZŠ – průměrně 12 dětí nebo žáků • -         SŠ – 15 žáků na třídu • -         pokud nejsou splněny tyto podmínky – může ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit předměty nebo jejich části, které se budou učit dvojjazyčně • -         vydávají se vysvědčení dvojjazyčně • -         výjimky z počtu dětí, žáků povoluje zřizovatel do počtu 20% - zaokrouhluje se směrem nahoru (§ 23 odst. 3)

 29. -         registrovaná církev nebo náboženská společnost, kterým bylo přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve státních školách -         jako nepovinný předmět -         alespoň 7 žáků školy -         lze spojovat žáky i z několika ročníků maximálně do 30 žáků ve třídě -         smlouvy mezi školami, upraví i úhradu nákladů spojených s tímto vyučováním -         vyučovat lze : o       na základě pracovně právního vztahu o       vyučující musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka o       předloží pověření náboženské společnosti Vyučování náboženství (§15):

 30. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (§16): -         osoba se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování) -         se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) -         se sociálním znevýhodněním o       rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy o       nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova o       postavení azylanta účastníka řízení o udělení azylu Speciální vzdělávací potřeby zjišťují školská poradenská zařízení.

 31. Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (§17): -         rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů: -         školy, třídy se sportovním zaměření nebo žák vykonávající sportovní přípravu – odlišná organizace vzdělávání stanovená ředitelem školy -         mimořádně nadaného žáka lze na žádost zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (podmínky – žádost, vyjádření poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře, vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat, obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy)

 32. Individuální vzdělávací plán (§18): • Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro žáky mimořádně nadané •   v SŠ a VOŠ – i z jiných závažných důvodů • -         žádost zákonného zástupce nebo zletilého žáka • -         písemné doporučení školského poradenského zařízení • Bude prováděcí předpis • -         pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb • -         úprava organizace, přijímání, průběh a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů • -         náležitosti individuálního vzdělávacího plánu • -         podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku

 33. -         z členských států EU – za stejných podmínek jako naši • -         z jiných států – prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR • -         nejsou přijímací zkoušky z českého jazyka, znalost se ověří rozhovorem • -         povinnost krajského úřadu ve spolupráci s zřizovatelem • o       zajistit bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání • o       zajistit podporu výuky v mateřském jazyce • o       příprava pedagogických pracovníků • -         krajský úřadzajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání • -         prováděcí předpis – forma, obsah a organizace bezplatné přípravy k začlenění žáků do základního vzdělávání • Cizinci jednoznačně nevyplývá právo být na našem území vzděláván ve svém rodném jazyce. Vzdělávání cizinců (§20):

 34. Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a zletilých žáků (§21): • Práva žáků a studentů • -         na vzdělávání a služby podle tohoto zákona • -         na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání • -         volit a být volen do školské rady, jsou-li zletilí • -         zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy (ředitel je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat) • -         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání (vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje) • -         na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona • Tato práva mají i zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků s výjimkou práva na vzdělávání a zakládat samosprávné orgány. • Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka a studenta mají i osoby, které plní vůči žákům vyživovací povinnost.

 35. Povinnosti žáků a studentů -      řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat -         dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni -         plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem V návrhu bylo i dbát dobrého jména školy. Neprošlo to !!!! Povinnosti zletilých žáků-      informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti -         dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem -         oznamovat údaje do školní matriky a další skutečnosti, které jsou podstatné pro vzdělávání Povinnosti zákonných zástupců -         zajistit řádnou docházku do školy nebo školského zařízení-   na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání dítěte a žáka- informovat o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání-dokládat důvody nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem-  oznamovat škole a školskému zařízení údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

 36. Organizace vzdělávání ve školách (§23): Členění: Třídy – ZŠ, MŠ, SŠ Studijní skupiny – VOŠ Oddělení – konzervatoř a ZUŠ Kurz – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Musí se nacházet na území kraje, v němž má sídlo právnická osoba. Výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh zřizovatele nebo právnické osoby, která vykonává činnost školy, ministerstvo. Nejnižší počty dětí, žáků a studentů na třídu, studijní skupinu, oddělení stanovíministerstvo vyhláškou. Zřizovatel může povolit výjimku do 4 u počtů stanovených vyhláškou a do 20 % stanovených zákonem (třídy a školy s žáky národnostních menšin, zřizování přípravných tříd). Není možné u vyučování náboženství. Nižší počet dětí – uhradí zvýšené náklady na vzdělávání. Vyšší počet – není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Počet se zaokrouhluje směrem nahoru.

 37. Školní rok (§24): 11.9.    - 31.8. následujícího kalendářního roku.Člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období vyučování se člení na pololetí. Vyučuje s v pětidenním vyučovacím týdnu. (Nevztahuje se na MŠ, jazykové školy a VOŠ)Ředitel může ze-    závažných-         organizačních-         a technických důvodů vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů (nevztahuje se na MŠ, jazykové školy) Vyhlášení volných dnů:po oznámení žákům a zřizovateli s výjimkou náhlých krizových situací. iMinisterstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku (nevztahuje se na MŠ a jazykové školy). Prováděcí předpis – vyhláška o organizaci školního roku:Vyučování začíná 1. září, končí 30. června. První pololetí začíná 1. září (připadne-li na pátek, začíná v následující  pondělí) a končí 31. ledna. Druhé pololetí začíná 1. února a končí 30. června (připadne-li na pondělí, končí předcházející pátek). Odborná příprava, umělecká praxe nebo sportovní příprava připadá na období letních prázdnin – končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným výše, a to o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné, umělecké praxe nebo sportovní přípravy.

 38. Termíny vydávání vysvědčení: -       v poslední vyučovací den -       v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria -         neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu Šškolní prázdniny: - podzimní (dva dny přičleněné ke státnímu svátku 28. října) -      vánoční (od 23. prosince do 2. ledna) -    pololetní (pátek v době od 29. ledna do 4. února) -    jarní (týden stanovený v příloze) -       velikonoční (čtvrtek a pátek předcházející Pondělí velikonoční) -         letní (od skončení druhého pololetí do zahájení prvního pololetí školního roku následujícího) Pololetní prázdniny v našem kraji 2004/2005 14. 3. – 20. 3. 2005 2005/2006 6. 2. – 12. 2. 2006 2006/2007 12. 2. – 18. 2. 2007 2007/2008 18. 2. – 24. 2. 2008 2008/2009 23. 2. – 1. 3. 2009 2009/2010 1. 3. – 7. 3. 2010

 39. Formy vzdělávání (§25): SŠ -         denní forma (každý den v pětidenním vyučovacím týdnu) -         večerní forma (10 až 18 hodin týdně v odpoledních a večerních hodinách)-       dálková forma (samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 ž 220 hodin ve školním roce)-         distanční forma (převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií spojené s individuálními konzultacemi)-       kombinovaná – střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem Zásady:-         dosažení rovnocenného vzdělání -         délka studia delší nejvýše o jeden rok

 40. 45 minut – ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ 60 minut – odborný výcvik a odborná praxe odlišný – rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Rámcový vzdělávací program ZŠ: n e j v ý š e t ý d n ě -         22 povinných vyučovacích hodin – první a druhý ročník ZŠ -         26 povinných vyučovacích hodin – třetí až pátý ročník ZŠ -         30 povinných vyučovacích hodin – v šestém a sedmém ročníku ZŠ -         32 povinných vyučovacích hodin – v osmém a devátém ročníku ZŠ Rámcové nebo akreditované vzdělávací programy SŠ a VOŠ: -         nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdně Rámcové vzdělávací programy konzervatoří a oborů vzdělávání, kde jsou součástí přijímací zkoušky talentová zkouška: -         nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně  N e j n i ž š í p o č t y vyučovacích hodin budou stanovovat rámcové vzdělávací programy a akreditované vzdělávací programy VOŠ.  Organizaci vyučování, pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování stanoví ministerstvo. Vyučovací hodina (§26):

 41. Učebnice a učební texty, školní potřeby (§27): -  ministerstvo uděluje schvalovací doložku na základě posouzení o       zda jsou v souladu s cíli vzdělávání       zda jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy o       zda jsou v souladu s právními předpisy Možnost používat i jiné učebnice a učební texty za stejných podmínek. mBezplatné poskytování učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou ministerstva -         žáci ZŠ a děti zařazené do přípravných tříd, žáci SŠ plnící povinnou školní docházku, žáci se zdravotním postižením -         v prvním ročníku základního vzdělávání a v přípravných třídách učebnice a učební text nevracejí -         ostatní vracejí nejpozději do konce příslušného školního roku Fond učebnic a učebních textů nejméně do výše 10% žáků střední školy – tyto učebnice a učební texty jsou zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a žákům sociálně potřebným.

 42. -         rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o změnách a tyto doklady nutné k zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol o       doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby k prostorám o       stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu o       zřizovací listina o       doklad o akreditaci vzdělávacích programů o       doklad o jmenování ředitele o       doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele o       čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osobě §       na majetek zřizovatele nebyl vyhlášen konkurz §       nebylo vyhlášeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení §       není v likvidaci §    nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na zdravotním pojištěním a sociálním zabezpečením §       jím zřízená osoba nebyla v posledních třech letech vymazána z rejstříku (neposkytuje vzdělávání v souladu se zásadami, cíly, vzdělávacími programy; opakované porušování právních předpisů; nevykonává v posledních třech letech činnost školy; uvedení nesprávných údajů do rejstříku, nebo došlo k takovým změnám, pro které by nemohla být zapsána do rejstříku) §       vztahuje se i na osoby, které jsou statutárním orgánem právnických osob §       stanovisko obce k ZŠ nebo ZUŠ, které nezřizuje §       stanovisko kraje k SŠ, kterou nezřizuje Dokumentace škol a školských zařízení (§28):

 43. -         školní matrika -         doklady o přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání -         vzdělávací programy -         výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy -         třídní knihu -     školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin -         záznamy z pedagogických rad -        kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, případně lékařské posudky -         protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy -   personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními předpisy

 44. Školní matrika obsahuje (§28 odst. 2) -         jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu -         údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání -         obor, forma a délka vzdělávání (SŠ a VOŠ) -         datum zahájení vzdělávání ve škole -         údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk -         druh zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, popřípadě sociální znevýhodnění, pokud je informace poskytnuta -         zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání -         datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání na SŠ nebo VOŠ ukončeno jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování

 45. Školní matrika školských zařízení (§28 odst. 3) -         jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu -         datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání -         údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání -         druh zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění; sociální znevýhodnění, pokud je údaj poskytnut -         označení školy, v níž se dítě, žák, nebo studen vzdělává -         jméno, příjmení zákonného zástupe, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

 46. Společné zásady: -          změny se oznamují neprodleně -         ochrana podle zákona o ochraně osobních údajů -         poskytovat pouze osobám uvedeným v tomto zákoně nebo ve zvláštním zákoně (o policii, organizace a provádění sociálního zabezpečení) -         údaje sdružuje MŠMT s výjimkou údajů o zdravotní způsobilosti … a o zákonných zástupcích -         obecní školy údaje poskytují prostřednictvím trojkového obecního úřadu krajskému úřadu, krajský úřad MŠMT -         ostatní školy (ne ministerské) prostřednictvím krajského úřadu MŠMT -         podrobnosti stanoví MŠMT ve Věstníku

 47. NNáležitosti vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu: (§28 odst. 7, 8, 9) -         veřejná listina opatřená státním znakem -         není přípustné opravovat přepisovat -         podpisy musí být originální Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu. Lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, která nesmí překročit 100,- Kč. Bude upraveno prováděcím předpisem.Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení.

 48. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízení (§29): Povinnosti škol a školských zařízení -         přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů -         vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj -         vytvářet podmínky pro předcházení sociálně patologických jevů -         zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb -         poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví -         vést evidenci úrazů -         vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím – stanoví vyhláška

 49. Škola vydává – školní řád Školské zařízení vydává – vnitřní řád Upravují: -         podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky -         provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení -         podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí -         podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů -         školní řád dále upravuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Další podmínky: -         zveřejněn na místě přístupném -         prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci, žáci a studenti -         ředitel informuje o jeho obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků -         nesmí být v rozporu se zákonem – stanovit víc povinností, než ukládá zákon Stipendijní řád (SŠ a VOŠ) se souhlasem zřizovatele – prospěchové stipendium z provozních prostředků zřizovatele – možná daňová úleva Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád (§30):

 50. Výchovná opatření (§ 31): -         pochvaly (ředitel nebo třídní učitel) -         jiná ocenění (ředitel nebo třídní učitel) -         kázeňská opatření o       podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení o       vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení o      další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta (bude stanoveno prováděcím předpisem)