1 / 10

Konference om fravær og frafald

Konference om fravær og frafald. Torsdag den 5. november 2009 VUC Vejle Torsdag den 12 november 2009 Høje Taastrup Gymnasium. Kongsholm Gymnasium & HF. Historisk baggrund København Amts under sidste sparerunde som fusion mellem: Albertslund Amtsgymnasium Vallensbæk HF

winthrop
Download Presentation

Konference om fravær og frafald

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Konference om fravær og frafald • Torsdag den 5. november 2009 VUC Vejle • Torsdag den 12 november 2009 Høje Taastrup Gymnasium

  2. Kongsholm Gymnasium & HF • Historisk baggrund • København Amts under sidste sparerunde som fusion mellem: • Albertslund Amtsgymnasium • Vallensbæk HF • Sommer 2003 opstod Kongsholm Gymnasium & HF

  3. Kongsholm Gymnasium & HF • Geografisk placering • På vestegnen • Tæt på centrum af København • Demografi • Albertslund opstod i 70’erne • Mange sociale boligforeninger • 2 store ungdomskollegier

  4. Kongsholm Gymnasium & HF • Elevgrundlag • Især fra lokalsamfundet – en del ”tilbageførte” elever • Mange fra familier uden tradition for længerevarende uddannelser • Ca. 34 % med anden etnisk baggrund • Flere og flere elever med problemer

  5. Kongsholm Gymnasium & HF • Mindskelse af fraværet og frafald: • Strategiske projekter • Skolens indre liv • Trivselsdag • Den gode dag • Lærerteams - klasserumskultur • Omgangstonen mellem lærer og elev • Og omgangstonen mellem elever indbyrdes

  6. Kongsholm Gymnasium & HF Tillid godt, kontrol ……….. • Fraværsprocedurer • 1. uge • Dernæst hver måned 1. gang ca. 1. sep. • > 10 % • > 15 % • > 20 % • Vi undersøger mønstret • Kort snor

  7. Kongsholm Gymnasium & HF • Sanktioner • Studievejledersamtaler • Samtale med inspektor • Skriftlig advarsel • Skærpede aftaler • Fratagelse af SU • Individuelle forskelle i behandlingen af eleverne • Problem – skriftlig fravær! • Selvstuderende – benytter vi sjældent og kun på stx

  8. Kongsholm Gymnasium & HF • Fastholdelse af frafaldstruede elever • Klasserumskultur – Team kontrakter – VOFF-projekt • Oplevelsesture – sammenhold • Konsulenter til vanskelige klasser • Psykologhjælp • Ekstraundervisning • Afleveringsplaner for det skriftlige arbejde • Åbne døre med tid til samtaler • Lektiecafe • Fleksible løsninger

  9. Kongsholm Gymnasium & HF • Nu og her • VOFF – Videnscenter om fastholdelse og frafald i ungdomsuddannelserne • Formål er at indsamle, producere og formidle viden om forhold, der er relevante for fastholdelses- og frafaldsproblematikker • 6 gymnasier i hovedstadsregionen deltager med projekter • 22 delprojekter under VOFF – Se listen på www.voff.dk

  10. Kongsholm Gymnasium & HF • VOFF’s organisation: • Styregruppe: Rektorerne fra de 6 gymnasier Repræsentant for Region Hovedstaden 4 UU Center-chefer • Projektgrupper: Studievejledere og lærere på de deltagende institutioner • www.voff.dk

More Related