1 / 1

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO. MADDALENAK 2009 AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio.

winola
Download Presentation

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LAN-ESKAINTZAKOFERTAS DE TRABAJO MADDALENAK 2009 AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio. Las instancias se presentarán, acompañadas de las fotocopias del DNI y de la tarjeta de demanda de empleo, en el registro General del Ayuntamiento. 2009ko MADDALENAK UDALTZAINGOKO LAGUNTZAILEAK Eskabideak aurkezteko epea irekita dago eta ekainaren 30-rean amaituko da. Eskabideak, NAN eta lan-eskaerako txartelaren fotokopiekin batera Udaletxeko Erregistroan aurkeztu beharko dira Errenteriako Gazte Informazio Bulegoa Tel: 943 44 96 40 – gazteria@errenteria.net

More Related