1 / 1

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

t. LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO. PROFESOR /A DE TECNOLOGÍA Oferta de trabajo: jornada completa para el curso 2010-2011. Requisitos: Licenciatura en Ingeniería o Arquitectura. EGA o equivalente. Certificado de Aptitud Pedagógica (IGZ / CAP) Se valorará la experiencia.

maile-payne
Download Presentation

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. t LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO • PROFESOR /A DE TECNOLOGÍA • Oferta de trabajo: jornada completa para el curso 2010-2011. • Requisitos: • Licenciatura en Ingeniería o Arquitectura. • EGA o equivalente. • Certificado de Aptitud Pedagógica (IGZ / CAP) • Se valorará la experiencia. • Plazo para el envío de curriculum y certificados (contratos de trabajo, titulaciones, …..): 21 de julio de 2010 (hasta lasa 12:00 horas). Especificar la referencia en la solicitud. • TEKNOLOGIAKO IRAKASLEA • Lan eskaintza: 2010-2011 ikasturterako lanaldi osoa. • Baldintzak: • - Injinerutza edo Arkitektura lizentziaturak. • - EGA edo baliokidea. • Irakaskuntzarako Gaitasun ziurtagiria (IGZ / CAP). • Esperientzia baloratuko da. • Curriculum-ak eta ziurtagiriak (lan ziurtagiriak, titulazioak, …..) bidaltzeko epea:2010eko uztailaren 21a (12:00ak arte). Eskaeran erreferentzia adierazi. Santikutz 5, 20230 Legazpi legazpi@ikastola.net Tel.: 943 73 72 03 Legazpiko Gazteentzako Informazio Bulegoa - Oficina de Información Juvenil de Legazpi Latxartegi, 3 – Kultur Etxea – 20230 Legazpi  gazteria.le@legazpi.net

More Related