trovanje ugljen monoksidom
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trovanje ugljen monoksidom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Trovanje ugljen monoksidom - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Trovanje ugljen monoksidom. Gas bez boje mirisa i ukusa Sagorevanje ugljenika uz nedovoljan priliv kiseonika-podmukli ubica Akutna trovanja u rudnicima garažama neprovetrenim prostorijama saobraćaju Zadesna i profesionalna Drugi po redu uzročnik nemedikamentoznih trovanja. Mehani zam dejstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trovanje ugljen monoksidom' - winka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trovanje ugljen monoksidom
Trovanje ugljen monoksidom
 • Gas bez boje mirisa i ukusa
 • Sagorevanje ugljenika uz nedovoljan priliv kiseonika-podmukli ubica
 • Akutna trovanja u rudnicima garažama neprovetrenim prostorijama saobraćaju
 • Zadesna i profesionalna
 • Drugi po redu uzročnik nemedikamentoznih trovanja
mehani zam dejstva
Mehanizam dejstva
 • Tkivna hipoksija-anoksija
 • Visok afinitet za hemoglobin 250 puta veći od kiseonika (kompetitivni antagonizam)
 • Inhibiše citohrom oksidazu
 • Remeti funkciju mioglobina
 • Toksičnost zavisi od koncetracije na mestu incidenta i dužine ekspozicije
odnos cohb i klini ke slike
Odnos COHb i kliničke slike
 • Do 10% bez simptoma
 • Do 20% blaga čeona glavobolja crven lik
 • Do 30% uznemirenost malaksalost
 • Do 40% jaka glavob. muka povraćanje
 • Do 50% puls i disanje ubrzani i u miru
 • Do 60% koma grčevi Cheyne-Stokes disa.
 • Do 70% duboka koma paraliza disanja
 • Do 80% i preko trenutna smrt
klini ka slika
Klinička slika
 • Stadijum ošamućenosti
 • Stadijum konvulzija
 • Stadijum asfiksije
 • Stadijum ozdravljenja ili sekvela
dopunska dijagnostika
Dopunska dijagnostika
 • U krvi povećan COHb leukociti i proteini
 • Ekg nalaz ishemija lezija poremećaj ritma
 • Rtg pluća ako daje sliku edema loša prognoza
terapija trovanja ugljen monoksidom
Terapija trovanja ugljen monoksidom
 • Preventivne terapijske mere
 • Urgentne terapijske mere
 • Dopunske terapijske mere
preventivne terapijske mere
Preventivne terapijske mere
 • Uredna ventilacija prostorija u kojima se nalaze uredjaji koji su potencijalni proizvodjači ugljen monoksida
 • Obezbedjivanje ličnih zaštitnih sredstava za rad i boravak u potencijalno opasnim prostorijama
urgentne terapijske mere
Urgentne terapijske mere
 • Unesrećenog izneti na svež vazduh
 • Osloboditi disajne puteve uz aspiraciju sekreta i povraćenog sadržaja i otklanjanje trizmusa
 • Primena 100% kiseonika kao antidota smanjuje poluvreme eliminacije COHb sa 6 sati na 1 sat
 • Hiperbarična oksigenacija-poluvreme eliminacije smanjeno na 30 minuta
dopunske terapijske mere
Dopunske terapijske mere
 • Borba protiv edema pluća-diuretici kardiot. kortikosteroidi
 • Borba protiv edema mozga-hipertona glukoza 20% manitol kortikosteroidi
 • Otklanjanje konvulzija-diazepam 10mg spora intravenska primena 1mg/min
 • Održavanje telesne temperature
 • Mirovanje lečenje eventualnih komplikacija
trovanje ugljen dioksidom
Trovanje ugljen dioksidom
 • Gas bez boje i mirisa kiselkastog ukusa
 • Tehnološkim procesom kao proizvod oksidacije ugljenika toksikološki-inertan
 • Trovanja u podrumima gde previru alkoholna pića ulaskom u bunare i silose prilikom čišćenja-koristi se za deratizaciju
 • Deluje stimulativno na disanje u kombinacij sa vazduhom u odredjenoj koncetraciji u većim izaziva depresiju disanja
klini ka slika1
Klinička slika
 • Mehanizam dejstva-hipoksija
 • Glavobolja vrtoglavica zujanje u ušima poremećaj vida pospanost-lakši oblik
 • Gubitak svesti tremor depresija respiratorne i cirkulatorne funkcije-teži oblik-smrt usled depresije respiratornog centra
 • Sekvele-glavobolja blaži psihički poremećaji bronhitis pneumonija
terapijski pristup
Terapijski pristup
 • Izneti otrovanog na svež vazduh
 • Veštačko disanje ukoliko je potrebno
 • Aplikacija kiseonika i eventualno kardiotonika
 • Lečenje komplikacija-simptomatski
trovanje metilalkoholom
Trovanje metilalkoholom
 • Tečnost bez boje i mirisa-organski rastvar.
 • Antifriz sredstvo za čišćenje stakla industrijski rastvarač razne namene
 • Drvni alkohol sam po sebi je neotrovan
 • Metabolizuje se u otrovne metabolite
 • Trovanje preko kože inhalacijom per os
 • Trovanje najčešće uzimanjem alkoholnih napitaka koji ga slučajno ili namerno sadrže
metabolizam metilalkohola
Metabolizam metilalkohola
 • Metabolizuje se u jetri –alkoholna dehidrogenaza
 • Formaldehid i mravlja kiselina otrovni metaboliti
 • Formaldehid vreme poluraspada 1minut mravlje kiseline znatno duže-od nje zavisi toksičnost
 • Metanol se u manjoj meri eliminiše preko pluća i bubrega nepromenjen-metaboliše oksidacijom u otrovna jedinjenja
klini ka slika2
Klinička slika
 • Latentni period 16-24 časa
 • Simptomi od strane CNS GIS i očiju
 • Glavobolja vrtoglavica delirijum koma Kussmaulovo disanje-slabije etilizira od etil
 • Muka povraćanje kolike pankreatitis sa povećanim nivoom serumske amilaze
 • Vid nejasan izražena fotofobija i snežna mećava optička halucinacija-edem mrežnjače-otok aksona nervusa optikusa-uticaj mravlje kiseline na citohrom oksidazu u fundusu oka
terapijski pristup1
Terapijski pristup
 • Od presudnog značaja je vreme koje protekne od unošenja metanola do početka terapije i stepen metaboličke acidoze
 • Prevencija transformacije metanola i akumulacije njegovih toksičnih metabolita
 • Korekcija metaboličke acidoze
 • Eliminacija toksičnih metabolita metanola iz organizma
terapija trovanja metanolom
Terapija trovanja metanolom
 • Održavanje prohodnosti disajnih puteva i adekvatna ventilacija
 • Eliminacija otrova nazogastričnom sukcijom 30 minuta od momenta unošenja
 • Davanje etilalkohola kao antidota 100ml infuzijom ili per os viski votka jaka rakija u više doza-9 puta veči afinitet prema alkoholnoj dehidrogenazi od metanola
 • Korekcija acidoze natrijumbikarbonatom
 • Hemodijaliza
 • Zaštita očiju od svetla
trovanje etilalkoholom
Trovanje etilalkoholom
 • Široko rasprostranjena društvena navika
 • Bolest zavisnosti
 • Hronično konzumiranje-sociomedicinski problem
 • Akutno pijanstvo-saobraćajni traumatizam povrede na radu ubistva samoubistva silovanja
metabolizam etilalkohola
Metabolizam etilalkohola
 • Resorpcija želudac manje i tanko crevo
 • Jetra zadužena za oksidativni metabolizam
 • Alkoholna dehidrogenaza metaboliše etilalkohol u acetaldehid
 • Acetaldehid oksiduje acetaldehidna dehidrogenaza u acetat a on se oksiduje u vodu i ugljen dioksid
 • Alkohol je kinetik nultog reda
klini ka slika3
Klinička slika
 • Faza ekscitacije-promena ponašanja logoroičnost euforija-znaci akutnog pijans.
 • Depresivna faza-nesiguran hod nevezan govor mučnina povraćanje pad temperature depresija disanja i rada srca iznad pet promila koma i smrt
 • Posebna opasnost konzumacija sa sedativima i narkoticime zbog sumacije depresivnih efekata
terapijski pristup2
Terapijski pristup
 • Neprevideti pridružena stanja
 • Isriranje želuca ima smisla ako je učinjeno odmah nakon igestije pića
 • Primena aktivnog uglja nije od koristi
 • Hipertona 50% glukoza 20-30ml zbog hipoglikemije intravenski
 • Infuzija 10% glukoze sa C i B6 vitaminom
 • Utopliti simptomatska terapija po potrebi
trovanje kausti nim otrovima
Trovanje kaustičnim otrovima
 • Medju najopasnijim komercijalnim prepar.
 • Sredstva za čišćenje pranje i druge name.
 • Zadesna i namerna samoubilačka trovanja
 • Kiseline i baze
 • Baze-natrijum hidroksid(masna soda)
 • Kiseline-hlorovodonična sumporna koncetrovana sirćetna kiselina
putevi prolaska u organizam
Putevi prolaska u organizam
 • Preko kože-hemijske opekotine i nekroza koagulaciona-kiseline kolikvaciona-baze
 • Inhalatorni put-edem pluća akutni respiratorni distres sindrom
 • Ingestijom-najčešće opsežne nekrotičke promene u jednjaku i želucu praćene bolovima krvarenjem i razvojem šoka
mehanizam dejstva
Mehanizam dejstva
 • Lokalna i sistemska oštećenja
 • Kiseline dominantno želudac baze jednjak
 • Oštećenja i usne duplje i ždrela-manje
 • Komplikacije perforacije mediastinitis i sepsa kasnije strikture
 • Sistemski poremećaji-respiratorni hemodinamski metabolički koagulacioni
sistemske promene
Sistemske promene
 • Hemodinamske-razvoj šoka
 • Respiratorne-edem pluća i ARDS
 • Metabolijske –uremija nekroza jetre
 • Kogulacione-DIK
klini ka slika4
Klinička slika
 • Kiseline-jaki bolovi izazvani opekotinama u želucu jednjaku ždrelu i ustima
 • Kašalj povraćanje krvavog sadržaja disfagija gušenje razvoj šoknog stanja
 • Baze-trenutni bolovi uzrokovani opekotinama prvenstveno u jednjaku mane u ustima ždrelu i želucu
 • Povraćanje i proliv krvavog sadržaja-depresija disanja-razvoj šoka-smrt
terapijski pristup3
Terapijski pristup
 • Preko kože-skinuti kontaminiranu odeću ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta-oko isprati-hemijski antidot ne
 • Izazivanje povraćanja kontraindikovano
 • Nazogastrička sukcija diskutabilna
 • Karbo medicinalis ne
 • Dilucija mlekom belančevinastom vodom kod kiselina .ne natrijum bikarbonat ne čista voda kod sumporne kiseline
 • Analgetici antibiotici kortikosteroidi infuzije transfuzije kiseonik pratiti diurezu
 • Prohodnost disajnih puteva borba protiv šoka
 • Baze dilucija mlekom limunovim sokom kiselim mlekom