slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UML Modeli i dijagrami PowerPoint Presentation
Download Presentation
UML Modeli i dijagrami

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 64
wing-clayton

UML Modeli i dijagrami - PowerPoint PPT Presentation

192 Views
Download Presentation
UML Modeli i dijagrami
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UML Modeli i dijagrami

 2. UML (Unified Modeling Language) UML ili Unified Modeling Language je grafički jezik (a ne programski jezik) za vizuelizaciju, specifikaciju, konstruisanje i dokumentovanje sistema programske podrške

 3. Sluzi za:

 4. UML Modeli i dijagrami State Diagrams State Diagrams Dijagrami klasa Use Case Diagrams Use Case Diagrams State Diagrams Dijagrami slučajeva korišćenja State Diagrams Use Case Diagrams Dijagrami objekata Use Case Diagrams Dijagrami sekvenci Scenario Diagrams State Diagrams Scenario Diagrams State Diagrams Dijagrami komponenti Dijagrami kolaboracije Modeli Component Diagrams Scenario Diagrams Component Diagrams Scenario Diagrams Dijagrami Rasporeda Dijagrami prelaza stanja Dijagrami aktivnosti

 5. I.Dijagrami slucajeva koriscenjaOpisuju funkcionalno ponasenje sistema sa nekim ili necim sto se naziva akter

 6. «extend» Primer upotrebe Opsti elementi kod dijagrama slucajeva koriscenja Veza »komunicira« asocijacija Veza »ukljucuje« ili »veza prosirenje « Granice sistema

 7. Uopsteni primer dijagrama slucajeva koriscenja Primer use case dijagrama

 8. PRIMER SLUČAJA KORIŠĆENJA BANKOVNI AUTOMAT Podizanje novca Komitent ulaganje Računar banke Prenos Operater Administracija

 9. ILUSTRACIJE VEZE <<include>>:

 10. PRIMER VEZE <<extend>>

 11. PRIMER SLUČAJA KORIŠĆENJA BANKOVNI AUTOMAT Podizanje novca Komitent ulaganje Računar banke Prenos Operater Administracija Scenario za Use Case dijagram Za svaki Use case: • Dati naziv Use Case • Dati kratak Opis • Nabrojati aktere • Definisati preduslove • Kratak opis posla • Nabrojati izuzetke • Opisati posledice Use Case specifikacija

 12. PROBLEMI kod korišćenja Use Case • U nekom složenom sistemu broj slučajeva korišćenja može da bude veoma veliki. Kako definisati taj skup slučajeva korišćenja? • Dekompozicija funkcija?

 13. Zadatak 1. UseCase dijagram i specifikacija • Nacrtati UseCase dijagram i napisati UseCase specifikaciju za scenario prijave ispita na Ekonomskom fakultetu

 14. Zadatak 1. (rešenje) Za svaki Use case: Dati naziv Use Case Dati kratak Opis Nabrojati aktere Definisati preduslove Kratak opis posla Nabrojati izuzetke Opisati posledice

 15. Zadatak 1. (Prijava ispita) • Use-case: Prijava ispita. • Kratak opis: Prijava ispita na osnovnim studijama. • Akteri: Student, Službenik studentske službe… • Preduslovi: Student je odslušao predavanja, odradio laboratorijske vežbe i predao projekat iz predmeta za koji se prijavljuje da polaže ispit.

 16. Zadatak 1. (Prijava ispita) • Opis: • Student popunjava prijavu (ime, prezime, predmet, ...). • Službenik prima prijavu [izuzetak: pogrešni podaci u prijavi]. • Službenik unosi podatke o prijavljenom ispitu u dosije studenta na računaru. • Izuzetci: • [Pogrešni podaci u prijavi] Prijava se vraća studentu da unese tačne podatke. • Posledice: Student je evidentiran za polaganje ispita iz odgovarajućeg predmeta.

 17. Zadatak 1. (Formiranje zapisnika...) • Use-case: Formiranje zapisnika o polaganju ispita. • Kratak opis: Službenik prosleđuje zahtev za formiranje zapisnika o polaganju ispita na osnovu prijava studenata. • Akteri: Službenik • Preduslovi: Završen rok za prijavu ispita.

 18. Zadatak 1. (Formiranje zapisnika...) • Opis: • Službenik inicira izvršavanje funkcije formiranja zapisnika o polaganju ispita. • Sistem prikazuje formu za unos predmeta za koji se formira zapisnik. • Službenik unosi predmet. • Sistem formira zapisnik i inicira štampanje. • Izvršava se niz akcija definisanih use-case-om stampanje. • Izuzetci: - • Posledice: Zapisnik je formiran pre datuma polaganja ispita.

 19. Zadatak 1. (Štampanje) • Use-case: Štampanje • Kratak opis: Štampanje različitih dokumenata (uverenja, zapisnika o polaganju ispita, ...) • Preduslovi: Štampač je uključen i povezan sa računarom.

 20. Zadatak 1. (Štampanje) • Opis: • Sistem prosleđuje zahtev za štampanje dokumenta. • a) Ukoliko je štampač slobodan, zahtev se prosleđuje štampaču. • b) Ukoliko nije, zahtev se stavlja na red čekanja, a kada dođe na red on se prosleđuje štampaču. • Kada zahtev stigne do štampača, dokument se štampa.

 21. Zadatak 1. (Štampanje) • Izuzetci: • [Nema papira u štampaču] Neophodno je staviti papir. • [Nema tonera] Neophodno je isključiti štampač i promeniti toner, a zatim ponovo proslediti zahtev za štampanje dokumenta. • Posledice: Kompletan dokument je odštampan.

 22. Koje informacije je dobio programer? Sta je bolje SSA ili DSK? Zasto?

 23. Glavni ciljevi use case dijagrama (1) Komunikacija između korisnika i razvojnog tima Odlučivanje i opisivanje funkcionalnih zahteva sistema, što rezultira ugovorom između klijenta i tima za razvoj softverskog sistema Davanje jasnog i konzistentnog opisa šta bi sistem trebao da radi što obezbeđuje osnovu za sve naredne odluke koje se tiču dizajna sistema Osnova za verifikovanje sistema

 24. Glavni ciljevi use case dijagrama (2) • Korisnici sistema su zainteresovani za uvid u ove dijagrame jer isti opisuju funkcionalnost sistema i načine na koje će se sistem koristiti • Razvojnom timu su značajni kao stalni podsetnik šta bio sistem trebao da radi i osnova za dalji rad na projektu • Timovima za integraciju i sistemsko testiranje use case dijagrami su bitni zbog provere i osiguravanja da sistem pruža sve dogovorene potrebne funkcionalnosti

 25. III.Dijagrami aktivnosti Pokazuju tokove od aktivnosti do aktivnosti

 26. Opsti elementi kod dijagrama aktivnosti Pocetak aktivnosti Kraj aktivnosti aktivnost Sastavnica ili rastavnica Rezultira dokumentom

 27. KONKRETNI PRIMER DIJAGRAMA AKTIVNOSTI

 28. KONKRETNI PRIMER DIJAGRAMA AKTIVNOSTI

 29. Primer br.1 • Dijagramom aktivnosti predstaviti aktivnosti koje objekat klase Student izvršava na kraju II semestra.

 30. Primer br.1. (opis) • Prva aktivnost koju student mora da izvrši jeste upis prve godine. • Nakon upisa godine student pohađa predavanja i vežbe iz više predmeta. Ove aktivnosti se izvršavaju konkurentno (paralelno). • Po završetku nastave student mora da osvoji dovoljno poena. Ukoliko ima potrebne poene može da overi semestar, inače obnavlja godinu. • Nakon overe semestra, ukoliko student zadovoljava uslove upisuje narednu godinu. U suprotnom, obnavlja godinu.

 31. Primer br 1. (rešenje) Sab.poena Nema dovoljno ima dovoljno

 32. Namena dijagrama aktivnosti • Dijagram aktivnosti sluzi za analiziranje slučajeva korištenja, opisujući koje aktivnosti se izvrsavaju i kada. • Dijagram aktivnosti je • vizualni prikaz toka događaja • Opisuje početak slučaja korištenja • Opisuje što slučaj korištenja radi • Opisuje kako slučaj korištenja završava

 33. Primer br.2-dijagram aktivnosti za slucaj upotrebe podizanja i/ili uplate novca (koristeci plivacke staze-swimline) autorizacija

 34. Zadaci za rad na casu Zadatak br.1 • Kreirati klasicni dijagram aktivnosti • Kreirati dijagram aktivnosti sa tzv. plivackim stazama

 35. a)

 36. b)

 37. Zadaci za rad na casu Zadatak br.2

 38. Zadaci za rad na casu Zadatak br.3

 39. IV.Dijagrami klasa Pokazuju staticku strukturu sistema kroz: klase, njihovu strukturu, metode (funkcije nad klasom), atribute i veze medju njima

 40. Opsti elementi kod dijagrama klasa Veza »komunicira« asocijacija Veza »zavisnost« Veza »generalizuje« Veza »agregacija« Veza »kompozicija« Brojnost: 1 tacno jedan 0..1 nula ili jedan 0..* bilo koji broj 1..* jedan ili vise 0..1,3..5,6..*

 41. Primer za kupovinu racunara

 42. KONKRETAN PRIMER DIJAGRAMA KLASA

 43. Zadatak 1. • Dijagramom klasa predstaviti pojednostavljen model fakulteta. Svaki student upisuje studije na jednom i samo jednom odseku, a odsek pripada jednom i samo jednom fakultetu. • Detaljno opisati atribute klase student.

 44. Zadatak 1. (rešenje) Svaki student upisuje studije na jednom i samo jednom odseku, a odsek pripada jednom i samo jednom fakultetu. Detaljno opisati atribute klase student