Prof. emer . Erling Eide - PowerPoint PPT Presentation

wilmer
prof emer erling eide n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. emer . Erling Eide PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. emer . Erling Eide

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Presentation Description
227 Views
Download Presentation

Prof. emer . Erling Eide

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 15.8.2013 PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger: http://folk.uio.no/erlinge/studenter.html

 2. Rettsøkonomiens hovedemner • Forklaring av rettsregler (b) Virkninger av rettsregler (av endringer i rettigheter og plikter) (c) Ønskelige rettsregler

 3. Forklaring av rettsregler • Andre fag: RS, RH, statsvitenskap, historie,… • Rettsøkonomisk teori: • Effektivitetshypotesen • Interessegruppehypotesen, Tilraningshypotesen • «Public Choice Theory» • Staten er ikke en upartisk og velmenende aktør som tilgodeser alle likt • Eksempler(?) • «det militær-industrielle kompleks» • «jordbrukslobbyen»

 4. Virkninger av rettsregler • Spørsmål: • Hvordan tilpasser aktørene seg? • Personer, selskaper, kommuner…? • Hva blir resultatene? • Blir de slik lovgiver har ønsket eller håpet? • Teori: • Adferdsteori (rasjonelle aktører søker å tilfredsstille egne preferanser med rettsreglene som incentiver) Kritikk: Daniel Kahneman: «Tenke fort og langsomt» • Markedsteori • Spillteori

 5. Ønskelige rettsregler Teori: Velferdsteori Kriterier for «ikke-sløsing»: Pareto-effektivitet Kaldor-Hicks-effektivitet (nytte-kostnads-analyse) Hvilke rettsregler bidrar til - «ikke-sløsing» - ønsket fordeling (slik det er politisk bestemt)?


 6. Erststatningsrett • Virkninger: • Virkninger av objektivt ansvar og skyldansvar på skadekostnader i vid forstand • Antar rasjonelle aktører, her aktører som tilstreber minimalisering av egne kostnader • Ønskelige virkninger og regler: • Hvilke ansvarsregler fører til minimalisering av summen av aktsomhetskostnader og skadekostnader? • Både objektivt ansvar og skyldansvar (under visse forutsetninger)

 7. Kontraktsrett • Forbrukerrett • Virkninger? • Hvordan virker ny rett om at hovedregelen ved mangel er omlevering (og ikke retting)? • Virkning av strengere plikt og forsterket rettighet: • høyere kostnader og høyere betalingsvillighet • høyere pris, og enten høyere eller lavere omsetning • Ønskelige virkninger og regler? • Eks: Støvletthældommen • Forbrukervennlig? • Ingen vet! Analyser ikke gjennomført • . • Bare to mulige virkninger: • Omlevering er en fordel for både kjøpere og selgere • Omlevering er en ulempe for både kjøpere og selgere

 8. Kontraktsrett (forts.) • Norm: avtaler skal holdes • Parter har egeninteresse av at avtaler brytes (når det er effektivt) • Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir effektiv ressursbruk • Rasjonelle kontraktshull (rasjonell apati) • Pga høye transaksjonskostnader • Generell eller konkret utfylling?

 9. Kriminaløkonomi • Gjelder ikke spesielt økonomisk kriminalitet • Virkninger: • Hvordan virker straffetrusselen på potensielle lovbrytere? • Straffetrusselen som incentiv • Almenprevensjon (ikke individualprevensjon) • Ønskelige virkninger: • Minimalisere forebyggelseskostnader og skadekostnader • Alternative teorier: Mange forklaringer på lovbrudd • Antagelse (som empiri understøter): For nesten alle potensielle lovbrytere er straffetrusselen (strenghet og risiko) en ulempe som ønskes unngått. Kan betraktes som en kostnad ved et usikkert prosjekt.

 10. Miljørett • Virkninger: • Mange virkemidler: • Private løsninger • Privatrettslige løsninger: Naborett • Offentligrettslige virkemidler: • Kvoter • Dispensasjoner fra forbud • Avgifter • «Cap-and-trade»: utslippstak med omsettelige kvoter • Ønskelige virkninger: • Minimalisering av summen av forurensningskostnader og forebyggelseskostnader

 11. «Den bedrøvelige vitenskap» • Vi lever ikke i slaraffenland: Alt koster. • Avveining mellom gode formål • Minimalisering av kostnader: • I erstatningsretten: optimal mengde skader • I strafferetten: optimal mengde lovbrudd • I prosessretten: optimal mengde justismord • I miljøretten: optimal mengde forurensninger • Bedrøvelig for sektorentusiaster • Lærdom: Vaksinering mot ønsketenkning

 12. Viktig for jurister? • Reelle hensyn • Ved visse avgjørelser skal, evnt. kan, dommere legge vekt på reelle hensyn. • Det samme gjelder forvaltningen. • Reelle hensyn er et ullent begrep, men det dreier seg bl.a. om virkninger av avgjørelser, -- som rettsøkonomien bidrar til å avklare.