pa stwowy d ug publiczny l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Państwowy dług publiczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Państwowy dług publiczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Państwowy dług publiczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

Państwowy dług publiczny. Podstawy prawne . Zasady dotyczące państwowego długu publicznego są uregulowane w aktach prawnych o różnej randze: 1) w Konstytucji RP (Rozdział X – Finanse Publiczne), 2) w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Państwowy dług publiczny' - willow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawy prawne
Podstawy prawne

Zasady dotyczące państwowego długu publicznego są uregulowane w aktach prawnych o różnej randze:

1) w Konstytucji RP (Rozdział X – Finanse Publiczne),

2) w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

3) w aktach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.

regulacje konstytucyjne
Regulacje konstytucyjne

Regulacje zawarte w Konstytucji RP

1. Bezwzględny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto (art. 216 ust. 5).

regulacje konstytucyjne4
Regulacje konstytucyjne

2. Zakaz zwiększania wydatków lub ograniczania dochodów planowanych przez Radę Ministrów, których skutkiem byłoby ustalenie przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej (art. 220 ust. 1).

regulacje konstytucyjne5
Regulacje konstytucyjne

3. Przyznanie wyłącznie Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo (art. 221).

4. Zakaz pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w Narodowym Banku Polskim (art. 220 ust. 2).

regulacje konstytucyjne6
Regulacje konstytucyjne

5. Uznanie, że materia ustawowa obejmuje:

 • zasady i tryb emisji papierów wartościowych przez Skarb Państwa (art. 216 ust. 2),
 • zasady i tryb zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo (art. 216 ust. 4),
regulacje konstytucyjne7
Regulacje konstytucyjne
 • sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego (art. 216 ust. 5).

Produkt Krajowy Brutto (PKB) – jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkowości narodowej. Opisuje wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu.

definicja d ugu publicznego
Definicja długu publicznego

Łączne finansowe zobowiązania podmiotów sektora publicznego z tytułu zróżnicowanych z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia zdarzeń prawnofinansowych, a przede wszystkim – niedoborów powstających w wyniku finansowania nadwyżki wydatków publicznych ponad dochody publiczne skumulowane w poprzednich okresach.

Źródło: E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 157.

definicja pa stwowego d ugu publicznego
Definicja państwowego długu publicznego

Przez państwowy dług publiczny rozumie się wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora

(art. 10 ust. 1 ustawy o f.p.).

zakres podmiotowy pdp
Zakres podmiotowy PDP

Art. 4 ustawy o f.p. tworzy katalog jednostek zaliczanych do sektora f.p.

Sektor f.p. dzieli się na trzy podsektory:

- rządowy,

- samorządowy,

- ubezpieczeń społecznych.

pdp struktura zad u enia w czerwcu 2006r
PDP – struktura zadłużenia w czerwcu 2006r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 50.

zakres przedmiotowy pdp
Zakres przedmiotowy PDP

Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- przyjętych depozytów,

zakres przedmiotowy pdp13
Zakres przedmiotowy PDP

- wymagalnych zobowiązań:

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

(art. 11 ust. 1 ustawy o f.p.).

definicja nadwy ki i deficytu sektora f p
Definicja nadwyżki i deficytu sektora f.p.

Dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych

(art. 7 ust. 1 ustawy o f.p).

definicja nadwy ki i deficytu sektora f p15
Definicja nadwyżki i deficytu sektora f.p.

Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę lub deficyt sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy jednostkami tego sektora

(art. 7 ust. 2 ustawy o f.p).

slide16
dochody + przychody = wydatki + rozchody

przychody – rozchody = wydatki - dochody

przychody
Przychody

Źródła przychodów:

1) sprzedaż papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe,

2) spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych,

3) otrzymane pożyczki i kredyty,

4) prywatyzacja majątku SP oraz majątku j.s.t.

(art. 5 ust. 1 ustawy o f.p.).

rozchody
Rozchody

Rozchodami publicznymi są:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

2) wykup papierów wartościowych,

3) udzielone pożyczki,

4) płatności wynikające z odrębnych ustawy, których

źródłem finansowania są przychody pochodzące z

prywatyzacji majątku SP oraz majątku j.s.t.,

5) prefinansowanie wydatków,

6) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością

(art. 6 ust. 2 ustawy o f.p.)

klasyfikacja pdp
Klasyfikacja PDP

Ze względu na czas, na który zaciągnięto zobowiązania:

- dług krótkoterminowy,

- dług średnioterminowy,

- dług długoterminowy.

klasyfikacja pdp20
Klasyfikacja PDP

Ze względu na strukturę władz publicznych:

 • dług centralny (państwowy),
 • dług lokalny (samorządowy),
 • dług sektora ubezpieczeń społecznych.
klasyfikacja pdp21
Klasyfikacja PDP

Ze względu na źródło finansowania:

 • dług wewnętrzny (krajowy),
 • dług zewnętrzny (zagraniczny).
klasyfikacja pdp22
Klasyfikacja PDP

Ze względu na sposób liczenia:

 • dług nominalny,
 • dług realny.
 • dług rzeczywisty,
 • dług potencjalny.
klasyfikacja pdp23
Klasyfikacja PDP
 • dług publiczny brutto,
 • dług publiczny netto.

Ze względu na dobrowolność pożyczek:

 • dług dobrowolny,
 • dług przymusowy.
definicja d ugu skarbu pa stwa
Definicja długu Skarbu Państwa

Przez dług Skarbu Państwa rozumie się wartość nominalną zadłużenia Skarbu Państwa.

(art. 10 ust. 2 ustawy o f.p.).

definicja potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa
Definicja potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa

rozumie się zapotrzebowanie na środki finansowe

niezbędne do:

1) sfinansowanie deficytu budżetu państwa,

2) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) sfinansowania udzielonych przez SP pożyczek,

4) wykonywania innych operacji finansowych

związanych z długiem SP.

(art. 8 ustawy o f.p.)

definicja nadwy ki i deficytu bud etu pa stwa
Definicja nadwyżki i deficytu budżetu państwa

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu państwa lub deficyt budżetu państwa.

(art. 98 ust. 1 ustawy o f.p.)

Saldo budżetowe > 0 =nadwyżka budżetowa

Saldo budżetowe< 0 = deficyt budżetowy

spos b pokrycia potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa
Sposób pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Deficyt budżetu państwa oraz inne potrzeby

pożyczkowe budżetu państwa mogą być

pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym,

2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,

3) pożyczek,

3) prywatyzacji majątku SP,

4) nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych.

(art. 98 ust. 1 ustawy o f.p.)

d ug sp wg kryterium miejsca emisji w vi 2006 r
Dług SP wg kryterium miejsca emisji w VI 2006 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 51.

dochody wydatki przychody i rozchody bud etu pa stwa w latach 2005 2007 mln z
Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu państwa w latach 2005 –2007 (mln zł)

Źródło: ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17.02.2006 (Dz. U. 2006 nr 35, poz. 244); ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22.12.2004 (Dz. U. 2004 nr 278, poz. 2755); projekt ustawy budżetowej na rok 2007 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2006 r. i skierowany do Sejmu RP.

definicja skarbowych papier w warto ciowych
Definicja skarbowych papierów wartościowych

Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym SP stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

(art. 87 ust. 1 ustawy o f.p.)

rodzaje spw
Rodzaje SPW

SPW mogą być emitowane lub wystawiane jako papiery wartościowe o pierwotnym terminie wykupu:

1) krótszym niż rok (do 364 dni włącznie), do których zalicza się w szczególności bony skarbowe (krótkoterminowe SPW),

2) nie krótszym niż rok (365 dni), do których zalicza się w szczególności obligacje skarbowe.

(art. 88 ustawy o f.p.)

definicja bonu skarbowego
Definicja bonu skarbowego

Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany.

(art. 91 ustawy o f.p.)

definicja obligacji skarbowych
Definicja obligacji skarbowych

Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.

(art. 92 ust. 1 ustawy o f.p.)

definicja obligacji skarbowych35
Definicja obligacji skarbowych

Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:

1) z dyskontem,

2) według wartości nominalnej,

3) powyżej wartości nominalnej

- i wykupywana po upływie okresu, na jaki została wyemitowana.

(art. 92 ust. 2 ustawy o f.p.)

definicja skarbowego papieru oszcz dno ciowego
Definicja skarbowego papieru oszczędnościowego

Skarbowy papier oszczędnościowy jest SPW oferowanym do sprzedaży osobom fizycznym. Nabywcami skarbowych papierów oszczędnościowych mogą być również stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego, o ile warunki emitowania tak stanowią.

(art. 93 ust. 1 ustawy o f.p.)

definicja potrzeb po yczkowy j s t
Definicja potrzeb pożyczkowy j.s.t.

Przez potrzeby pożyczkowe budżetu j.s.t. rozumie się zapotrzebowanie na środki niezbędne do:

1) finansowania deficytu budżetu j.s.t.,

2) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem j.s.t.,

4) sfinansowania udzielonych przez j.s.t. pożyczek,

5) prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

6) przeprowadzenia postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

(art. 9 ustawy o f.p.)

definicja nadwy ki i deficytu j s t
Definicja nadwyżki i deficytu j.s.t.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu j.s.t. stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu j.s.t. lub deficytu budżetu j.s.t.

(art. 168 ust. 1 ustawy o f.p.)

spos b pokrycia potrzeb po yczkowych bud etu j s t
Sposób pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu j.s.t.

Deficyt budżetu j.s.t. może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,

2) kredytów,

3) pożyczek,

4) prywatyzacji majątku j.s.t.,

5) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych,

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

(art. 168 ust. 2 ustawy o f.p.)

struktura zad u enia j s t w czerwcu 2006 r
Struktura zadłużenia j.s.t. w czerwcu 2006 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 29.

ograniczenia w zaci ganiu zobowi za przez j s t
Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez j.s.t.

J.s.t. mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(art. 82 ust. 1 ustawy o f.p.)

ograniczenia w zaci ganiu zobowi za przez j s t43
Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez j.s.t.

J.s.t. mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, których koszty obsługi ponoszone są co najmniej raz do roku, przy czym:

1) dyskonto od emitowanych przez j.s.t. papierów wartościowych nie może przekroczyć 5% wartości nominalnej,

2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

(art. 84 ust. 1 ustawy o f.p.)

ograniczenia w zaci ganiu zobowi za przez j s t44
Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez j.s.t.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń oraz gwarancji

- nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.

(art. 169 ust. 1 ustawy o f.p.)

ograniczenia w zaci ganiu zobowi za przez j s t45
Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez j.s.t.

Łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

(art. 170 ust. 1 ustawy o f.p.)

ograniczenia w zaci ganiu zobowi za przez j s t46
Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez j.s.t.

Jednostki sektora f.p., z wyjątkiem SP, nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.

(art. 85 ust. 1 ustawy o f.p.)

dochody wydatki przychody i rozchody bud etu miasta gda ska w latach 2005 2006 mln z
Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Gdańska w latach 2005 –2006 (mln zł)

Źródło: Uchwała Nr XXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005; Uchwała nr XLVI158405 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006.

zadania ministra finans w
Zadania Ministra Finansów

Minister finansów:

1) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” kwotę i relację państwowego długu publicznego i długu SP do PKB (art. 15 ust. 1 ustawy o f.p.),

2) sprawuje kontrolę nad sektorem f.p. w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, iż państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB (art. 69 ust. 1 ustawy o f.p.),

zadania ministra finans w50
Zadania Ministra finansów

3) opracowuje trzyletnią strategię zarządzania długiem SP oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (art. 70 ust. 1 ustawy o f.p.),

4) zaciąga zobowiązania finansowe w imieniu SP w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem SP (art. 71 ustawy o f.p.).

d ug publiczny w prawie unii europejskiej

Dług publiczny w prawie Unii Europejskiej

podstawy prawne52
Podstawy prawne

1) Traktat z Maastricht – poziom długu publicznego, obok ograniczeń dotyczących deficytu, stanowi kryterium, w oparciu o które Komisja bada przestrzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich. Komisja ocenia, czy stosunek zadłużenia publicznego do PKB nie przekracza wartości bazowej, chyba że stosunek ten zmniejsza się znacznie oraz w sposób ciągły i zbliża się do wartości bazowej.

podstawy prawne53
Podstawy prawne

2) Protokół w sprawie procedury stosowanej w wypadku nadmiernego deficytu, stanowiący załącznik do Traktatu z Maastricht – określa:

- wartość bazową relacji długu publicznego do PKB na poziomie 60%,

- wartość bazową relacji deficytu publicznego do PKB na poziomie 3%,

podstawy prawne54
Podstawy prawne

- ogólną definicję długu, za który uznaje się całkowitą sumę zadłużenia brutto w wartości nominalnej, występującą na koniec roku i skonsolidowaną dla wszystkich sektorów władzy publicznej, czyli rządu centralnego, władz regionalnych lub lokalnych i funduszy ubezpieczeń społecznych (sektor general government).

podstawy prawne55
Podstawy prawne

3) Rozporządzenie dotyczące stosowania Protokołu w sprawie procedury stosowanej w przypadku nadmiernego deficytu określa kategorię zobowiązań finansowych stanowiących dług sektora general government:

- gotówka i depozyty,

- papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych,

- pożyczki.

podstawy prawne56
Podstawy prawne

4) Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995) przyjęty w formie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. Wprowadza on dokładne kryteria zaliczenia danego podmiotu do jednego z trzech podsektorów sektora general government.

podstawy prawne57
Podstawy prawne

5) Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, który składa się z z trzech elementów:

- rezolucji Rady Europejskiej w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu,

- rozporządzenia Rady nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych,

- rozporządzenia Rady nr 1467/97 w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

r nice mi dzy pa stwowym d ugiem publicznym a d ugiem sektora general government
Różnice między państwowym długiem publicznym a długiem sektora general government

1) Inny zakres podmiotowy. Do sektora general government nie należą jednostki badawczo – rozwojowe.

2) Inny zakres przedmiotowy – różnice w tytułach dłużnych. Dług liczony zgodnie z regulacjami UE nie obejmuje zobowiązań wymagalnych.

kontrowersje wok ofe
Kontrowersje wokół OFE

Zgodnie z polską interpretacją zasad ESA 95 do sektora general government powinno się zaliczać otwarte fundusze emerytalne. Sektor General governemnt składa się z następujących podsektorów:

- centralny (budżet państwa oraz pozabudżetowe instytucje szczebla centralnego),

- lokalny (budżety JST oraz pozabudżetowe instytucje szczebla lokalnego),

- fundusze ubezpieczeń społecznych (FUS, FRD, ZUS, KRUS, FP, NFZ, OFE).

poziom zad u enia polski w latach 2005 2007
Poziom zadłużenia Polski w latach 2005-2007

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 33.

relacja d ugu publicznego do pkb
Relacja długu publicznego do PKB

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 34.

poziom deficytu bud etu pa stwa w latach 2005 2009
Poziom deficytu budżetu państwa w latach 2005-2009

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 13.

deficyt i d ug publiczny w krajach ue w 2005 r

deficyt / PKB

dług / PKB

Grecja

-4,5

107,5

Włochy

-4,1

106,4

Niemcy

-3,3

67,7

Wielka Brytania

-3,6

42,8

Luksemburg

-1,9

6,2

Dania

+4,9

35,8

Malta

-3,3

74,7

Węgry

-6,1

58,4

Polska

-2,5

41,9

Estonia

+1,6

4,8

UE 25

-2,3

63,4

Deficyt i dług publiczny w krajach UE w 2005 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09, Warszawa 2006, s. 33.

negatywne skutki nadmiernego zad u enia
Negatywne skutki nadmiernego zadłużenia
 • postrzeganie Polski jako kraju o podwyższonym ryzyku oraz negatywny wpływ na poziom i zmienność stóp procentowych i kursów walutowych,
 • negatywne następstwa przekroczenia przez Polskę kryterium z Maastricht dotyczące długu sektora general government, oznaczające opóźnienie planowanego przez Polskę wejścia do strefy euro,
 • negatywne następstwa przekroczenia przez relację długu publicznego do PKB progów ostrożnościowych 50% i 55%, jak również konstytucyjnego limitu 60%,
negatywne skutki nadmiernego zad u enia65
Negatywne skutki nadmiernego zadłużenia
 • wypieranie kapitału prywatnego w dostępie do oszczędności krajowych,
 • niebezpieczeństwo, że duże potrzeby pożyczkowe państwa natrafią na barierę popytu na rynku finansowym,
 • możliwość powstania kryzysu zadłużenia i częściowej lub całkowitej utraty zdolności do terminowej obsługi długu.