slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Now á Ruda, 8 březen 2007 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Now á Ruda, 8 březen 2007 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Ministerství Hospodářství. Mo žností roz v oj e proin ovační , instituční infrastruktury - v t o m průmyslových a technologických parků. Bronisława Kowalak Ředitel Departamentu nářadí podpory. Now á Ruda, 8 březen 2007 r. Ministerství Hospodářství. Pl á n prezentac e.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Now á Ruda, 8 březen 2007 r.' - willoughby-roland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerství Hospodářství

Možností rozvoje proinovační , instituční infrastruktury - v tom průmyslových a technologických parků

Bronisława Kowalak

Ředitel Departamentu nářadí podpory

Nowá Ruda, 8 březen 2007 r.

slide2

Ministerství Hospodářství

Plán prezentace

 • Význam instituční infrastruktury pro rozvoj hospodářství
 • Podobnosti a rozdíly – zvláštní ekonomické zóny, průmyslové a technologické parky, technologické inkubátory, klastry
 • Programy podpořenív latech 2007-2013
slide3

Ministerství Hospodářství

Faktory zvětšující konkurenčnost

 • Základními faktory ovlivňujícími úroveň současné konkurenceschopnosti jsou: inovačnost, podnikavost, získávání znalostí a permanentní učení
 • Místem, ve kterém se soustřeďuje vytváření a získávání znalostí a dovedností, se stávají „učící se regiony“ zakotvené v reáliích místního rozvoje, soustřeďující ty, kteří dovedou vytvářet podmínky pro inovace a zanechat modely z minulosti
 • Poháněcí silou regionálních systémů inovací jsou vědecké parky a klastry

Szerzej – B. Kowalak, Konkurencyjna gospodarka. Innowacje - infrastruktura - mechanizmy rozwoju, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIW Radom, styczeń 2006

Podrobněji – B. Kowalak, Konkurenceschopné hospodářství. Inovace – infrastruktura – mechanizmy rozvoje. Vydavatelství Institutu technologie provozu PIW Radom, leden 2006

slide4

Ministerství Hospodářství

Inovace – způsobilost inovace - podnikavost

„Inovace je zformování nové funkce výroby“ [J. Schumpeter]. „Je procesem vytváření nových nápadů ve vztahů ke jejich zdrojům, a také přijímáním rozhodnutí ve věci těchto nápadů, v jejichž důsledku vzniká něco užitečného“ [M. Porter i J. B. Kamm]

„Inovačnost hospodářství – to je schopnost a motivace podnikatelů k neustálému hledání a využívání v praxi výsledků výzkumných a rozvojových prací, nových koncepcí, nápadů a vynálezů. To je také:

- zdokonalování a rozvoj stávajících výrobních, provozních a týkajících se oblasti služeb technologií,

- zavádění nových řešení v organizaci a řízení,

- zdokonalování a rozvoj infrastruktury, zejména týkající se shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací”[MG Program „Zvyšování inovačnosti hospodářství v Polsku do roku 2006”]

„Podnikatelství spočívá v: aktivitě lidí za účelem inovace a objevování nových vazeb ve stávajícím hospodářském systému, ve schopnosti pohledu do budoucna, hledání změny a jejího využívání pro sociální a hospodářskou inovaci“ [PF Druker]

slide5

PROCESY

VÝROBKY

SLUŽBY

TECHNOLOGICKÉ INOVACE

ORGANIZAČNÍ INOVACE

DIFUZNÍ SCHOPNOSTI

SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE

SCHOPNOST KOORDINOVANÉ EXPANSE

DALŠÍ SYNERGICKÉ EFEKTY

Ministerství Hospodářství

Dvojitost inovace

 • Organizační inovace běžně je vyvolana závedením technologické inovace, a má obrovský vliv na účinnost této inovace
 • Solowov Paradoks
 • Prámen: A. Nowak-Far , Globální konkurence.., WN PWN, W-wa Poznań 2000, s. 29.
slide6

Ministerství Hospodářství

Přenosznalostía technologií do MSP

Proces přenosu znalostí a technologií se neodehrává spontánně, ale vyžaduje přesně vymezené činnosti a prostředky pro vytváření příznivých podmínek pro vznik rozvoj inovačních firem, v tom umožnění využívání:

 • vhodné technické infrastruktury (např. v parcích a inkubátorech),
 • právního a podnikatelského poradenství pro firmy typu start up a spin-off,
 • snadného přístupu k fondům vysokého rizika, zejména k zárodečným fondům.

Problém plynulostí financování - od výzkumůaž k trhuPramen: A. Barwicz, Krasiczyn 2001, Střediskoinovace FIRE - www.innowacje.pl

slide7

Ministerství Hospodářství

Zkušenostívyvinutých států

 • Budování příznivého prostředí pro vznik a rozvoj inovačních firem, zejména MSP, je základem strategie EU a OECD a rozvojových programů uskutečňovaných zeměmi směřujících k hospodářství založenému na znalostech
 • Tyto země podporují průmyslové a technologické parky a klastry, protože to jsou instituce „zatavené“ do regionálního společenství, které plní diferencované funkce v oblasti zavádění inovačních řešení
 • Zvláštní úloha se přidává klastrům, které byly uznány účinným nástrojem průmyslové, inovační a regionální politiky a prvkem hospodářství založeného na znalostech

„Hospodářství založené na znalostech „je ekonomický řád, ve kterém znalosti a nikoliv práce, surovina a kapitál jsou klíčovým zdrojem, společenský řád, pro nějž je sociální nerovnost založena na znalosti hlavní výzvou…“ (P.F. Drucker, The Atlantic Monthly, 1994)

slide8

Ministerství Hospodářství

Strategické směry: místa prácea inovace

 • Zrušenía restrukturalizacemnoha závodův letech 90. způsobilo pokles zaměstnaností a poničení nepotřebné technické infrastruktury, zaroveň překážkou pro vznik nových firem v Polsku je nedostatek vhodné technické infrastruktury
 • Instituční nářadí Ministerství Hospodářství pro nové investice a vznik nových pracovních míst:
 • zvláštní ekonomické zóny
 • průmyslové a technologické parky
 • technologické inkubátory
 • klastry
slide9

Ministerství Hospodářství

Zvláštní ekonomické zóny (SSE)

 • první - od 1995 - v Mielcu
 • dnes 14 SSE – celková plochacca 8 tis. ha, může být zvětšena do 12 tis. ha
 • vzónách, působí nad 600 podnikatelů, kteří investovali nad 30 mld PLNa vytvořili 120 tis. pracovních míst miejsc
 • Základní právní předpisy, které určují působení SSE: zákon ze dne 20 října 1994 r. o SSE, nařízenívlády, které jménuje zóny
slide10

Ministerství Hospodářství

SSE dlezákonaje:

 • Vyčleněná, neobytná část území Polska
 • Je označovana na pozemkách určených v pozemkovém plánu jako průmyslové, ačkoliv už byly připojene pozemky, které patřily Agentuře zemědělského vlastnictví SP
 • může být označena na pozemků Řídícího,
 • Státní pokladny, obci, a také jiných subjektů (v
 • tom právních osob) za podmínkou, že s tím souhlasí
slide11

Ministerství Hospodářství

Lokalizace SSE v Polsku

slide12

Ministerství Hospodářství

SSE jsou nejlepší místo pro investice

 • Možnost použití osvobození od daně z příjmů
 • Rozsah výpomoci z titulunákladů:
 • - nové investice – je součinmaximální intenzivitya nákladů na investice, které jsou kvalifikovane pro výpomoc
 • - tvoření nových pracovních míst – je součin maximální intenzivitya dvouletých nákladů práce nově zaměstnaných pracovníků
 • péče nad investory vedena Řídícím
 • Oprávnění Řídícího pro výdaní správních rozhodnutí v oblasti stavebních zákona
 • (rozhodnutíve věci stavebních podmínek, a hospodáření na terénu, stavební povolení)
slide13

Ministerství Hospodářství

Průmyslový park místem pro MSP

Průmyslový park je soubor vyčleněných nemovitostí, ve složení kterého se nachází co nejméně jedna nemovitost, na které je technickáinfrastruktura, která je zbytkem po restrukturalizovaném nebo zrušénem podniku, vytvořeny na základě civilně právní smlouvu, které strany jsou jednotka samosprávy, která se snáží vytvořit možnost vedení hospodářské činnosti pro podnikatele, zvlášt malé nebo střední.

Pramen: SPO-WKP Doplnění programu

Průmyslový park může být konečným článkem restruktualizace velkého podniku

slide14

Ministerství Hospodářství

Průmyslové a technologické parky,technologické

inkubátory a klastry – pohaněčí sila regionů

 • MSP působícív parcích, inkubátorech nebo v klastrech používají zároveň :
 • významnou globální integraci (dostupnost)
 • silnou místní adaptace lokalnej (blízkost)
 • Blízkost firem urychluje proces výuky, usnadňujesdělení se neveřejnými informacemi, nieformálními, zkracuje dobu realizace projektů
 • Dostupnost – čili možnost téměř okamžité komunikace s různými vzdálenými místy (Internet) – propojene sdefinici sítě - umožňuje mezinárodní podnikání
slide15

Ministerství Hospodářství

Lokalizace průmyslových parků v Polsku

slide16

Ministerství Hospodářství

Technologický park je soubor vyčleněných nemovitostí včetně technické infrastruktury vytvořený za účelem provádění pohybu znalostí a technologií mezi vědeckými jednotkami a podniky, na jehož území jsou podnikatelům, kteří využívají moderní technologie, jsou nabízeny služby v oblasti poradenství zakládání a rozvoje podniků, přesnou technologií a přeměny výsledků vědeckých výzkumů a rozvojových prací na inovační technologie, a také vytvářející těmto podnikatelům možnost provozování hospodářské činnosti s využitím nemovitostí a technické infrastruktury na smluvních zásadách.Zdroj: SOP-RKP Doplnění programu

Technologický park – přenos znalostí

slide17

Ministerství Hospodářství

Technologický inkubátor – místoprostart-ups

Technologický inkubátor je rozpočtově a prostorově vyčleněná jednotka, která zajišťuje začínajícím podnikatelům ze sektoru MSP pomoc v rozběhu a provozování firmy nabízející produkt nebo službu vzniklé v důsledku zavedení nové technologie.

Technologický inkubátor nabízí především:

•      přístup k laboratořím a knihovnám místní vědecké instituce s technickým profilem

•      cenově zajímavé podmínky pronájmu prostor

•      správní a kancelářské služby firmám

•      podnikatelské poradenství (právní, finanční, patentní apod.)

•      propagaci firem působících v inkubátoru

příznivé prostředí podnikatelů

Pramen: SPO-WKP Doplnění programu

slide18

Ministerství Hospodářství

Lokalizace parůa technologických inkubátorů

slide19

Ministerství Hospodářství

Klaster – nový způsobmyšlení

Podle definice Portera:

„Klaster je zeměpisné seskupení vzájemně propojených firem, specializovaných dodavatelů, jednotek poskytujících služby, firem působících ve spřízněných sektorech a s nimi spojený institucí (na příklad univerzit, normalizačních jednotek a oborových sdružení) v jednotlivých oblastech, které mezi sebou konkurují, ale také spolupracují.“

Tvorba klastrů se nemůže uskutečňovat administrativně. Je to tržní, vycházející zdola proces.

slide21

Ministerství Hospodářství

Podporující programy – šance rozvoje

 • Sekční Operační Program – Růst konkurence podniků, leta 2004-2006
 • Operační Program Inovační Hospodářství 2007-2013
 • Operační Program Rozvoj Východního Polska
 • 2007-2013
 • Regionální Operační Programy 2007-2013
slide22

Ministerství Hospodářství

Stav zavedeníaktivity 1.3 „Sekčního Operačního Programu

– Růst Konkurence Podniků,

lata 2004-2006” (dle informace ARP SA)

Bylo podaných - 198 žádostiPřijaté - 82 žádosti

- průmyslové parky - 34

- technologické parky - 22

- technologické inkubátory - 26

Celková hodnota projektů - 944 mln PLN

Hodnota kvalifikovaných nákladů - 777 mln PLN

Hodnota podpory - 668 mln PLN

(v tom EFRR + rozpočet státu)

Ukončena realizace - 22 proj.

- v tom inwestiční - 3 proj.

Průmyslové parky

Technologické parky

Technologické inkubátory

slide23

Ministerství Hospodářství

Technologické parky, technologické inkubátory

a klastry vOperačním programu Inovační hospodářství

2007-2013

 • Aktivita 5.1 - 104,3 mln euro

Podpora kooperačních vazeb s nadregionálním významem (mj. klastrů) - dotace pro společné investice nezbytné pro rozvoj kooperační vazby a poradenských, školicích projektů a marketingových aktivit

 • Aktivita 5.3 - 190 mln euro

Podpora středisek inovačnosti ((mj. technologických parků a inkubátorů technologií) - dotace pro projekty zahrnující: poradenství v oblasti přípravy strategie rozvoje střediska, investice vyplývající z realizované strategie rozvoje střediska v oblasti rozšíření nebo modernizace stávajíc technické infrastruktury, a také propagační aktivity

slide24

Ministerství Hospodářství

Parky, Technologické inkubátory a klastry v Operačním

Programu Rozvoj východního Polska 2007-2013

Aktivita I.3. Podpora inovací – 432,06 mln euro z EFRR (5 voj.)

Infrastrukturní projekty z oblasti výstavby a rozšíření průmyslových parků, technologických parků, inkubátorů, hlavně technologických, středisek inovací apod. Příprava území pro investiční činnost spojenou s parky a inkubátory.

Vybrané klíčové projekty týkající se mj.:

 • technologických parků– 8 projektů -(lubelský, podkarpacký, białostocký, elbląský, olsztyńský, suwałský, ełcký, rzeszowský)
 • průmyslových parků – 6 projektů(puławský, mielecký, tarnobrzeský, zambrowský, podlaský, ve Świdniku)
 • technologických inkubátorů – 3 projekty (Mielec, Stalowa Wola, Kielce)
 • klastrů – Świdnik (vytvoření základů pro klastr leteckých výrobců)
slide25

Ministerství Hospodářství

Výpomocpro průmyslových a technologických parků

a klastrův Regionálních Operačních Programech

2007-2013

 • dolnoslezské - priorita 1. Růst konkurence schopnosti dolnoslezských podniků
 • kujavsko-pomořanské – priorita 5. Posílení konkurenceschopnosti podniků
 • lubelské – priorita 2. Ekonomická infrastruktura
 • lubuské – priorita 2. Stimulování růstu investic v podnicích a posílení inovačního potenciálu
 • lodžské – priorita 3. Hospodářství, inovačnost, podnikání
 • malopolské – priorita 4. Infrastruktura pro hospodářský rozvoj
 • mazověcké – priorita 1. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a podnikání v Mazovší
 • opolské - priorita 1 – Posílení hospodářské atraktivity regionu
slide26

Ministerství Hospodářství

C.d. Přůmyslové, technologické parkya klastry

v Regionálních Operačních Programech 2007-2013

 • podkarpatské – priorita 1 – Konkurence schopné a inovační hospodářství
 • podlaské– priorita 1. Růst inovačnosti a podpora podnikání v regionu
 • pomořanské – priorita 1 – Rozvoj a inovace v MSP
 • slezské – priorita 1. Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání
 • svatokřížské – priorita 1. Rozvoj podnikání
 • varminsko-mazurské– priorita 1. Podnikání
 • velkopolské – priorita 1. Konkurenceschopnost podniků
 • západopomořanské – priorita 1. Hospodářství – inovace – technologie
slide27

Ministerství Hospodářství

„Nejlepší způsobpředpokladání budoucností

je jeji tvarování(Alan Kay - za Stefanem Kwiatkowskim, Intelektuální podnikavost, WN PWN,

Warszawa 2000, s. 100)

Ještě monitorování!

ad