Forelesningsnotater sif8039 grafisk databehandling
Download
1 / 53

Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling. Notater til forelesninger over: Kapittel 4: ”Geometric Objects and Transformations” i: Edward Angel: ”Interactive Computer Graphics” Vårsemesteret 2002 Torbjørn Hallgren Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling' - whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesningsnotater sif8039 grafisk databehandling
Forelesningsnotater SIF8039/Grafisk databehandling

Notater til forelesninger over:

Kapittel 4: ”Geometric Objects and Transformations”

i:

Edward Angel: ”Interactive Computer Graphics”

Vårsemesteret 2002

Torbjørn Hallgren

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Geometriske transformasjoner
Geometriske transformasjoner

 • Flytting og endring av objekter modellert i egne koordinatsystemer

 • Sette sammen objekter av delobjekter

 • Endring av koordinatsystem

  Også kalt:

  Modelleringstransformasjoner

  Koordinattransformasjoner


Forelesningsnotater sif8039 1312797
Plan

 • Basistransformasjonene

 • Problem:

  • Konstatere problem

  • Løse problemet

  • Basistransformasjonene på nytt

 • Rotasjoner rundt vilkårlig akse

  Stoff for mer enn en dobbelttime


Geometriske transformasjoner1
Geometriske transformasjoner

 • Skalering

 • Rotasjon Basistransformasjoner

 • Translasjon

 • Skjærtransformasjoner

 • Refleksjon


Skalering
Skalering

2 x

3 x

Skalering relativt origo. (Referansepunkt: origo)


Skalering1
Skalering

På matriseform:


Rotasjon
Rotasjon

y

Rotasjonsvinkel:

x

Rotasjon i planet om origo. (Referansepunkt: origo)


Rotasjon1
Rotasjon

Ser på rotasjon av ett punkt:

y

(x’,y’)

(x,y)

x


Rotasjon2
Rotasjon

På matriseform:

Rotasjon i x-y-planet kan sees på som rotasjon om

z-aksen med konstant z. I 3D blir da matriseformen:


Rotasjon3
Rotasjon

På samme måte: rotasjon om x-aksen:

Rotasjon om y-aksen:


Rotasjon4
Rotasjon

Syklisk ombytting som grunnlag for rotasjons-

matrisene om x- og y-aksene:

z -> x

z -> x -> y

y -> z

y -> z -> x

x -> y

x -> y -> z


Rotasjon5
Rotasjon

Enhver rotasjon kan sees på som sammensatt

av en rotasjon om hver av koordinataksene.


Translasjon
Translasjon

y

(x’,y’)

(x,y)

x


Translasjon1
Translasjon

På vektorform:

PROBLEM: lar seg ikke skrive på matriseform ved hjelp

av en 3x3-matrise!!


Affine rom
Affine rom

Ved hjelp av homogene koordinater:

 • Hjelper oss å skille mellom de geometriske entitetene:

  • punkt

   og

  • vektorer

 • Ordner opp med translasjons-problemet


Punkt og vektorer
Punkt og vektorer

-Punkt er steder i rommet

-Vektorer har lengde og retning, men

er IKKE stedfestet


Koordinatsystemer
Koordinatsystemer

z

Et koordinatsystem er et

vektorrom spent ut av en

basis bestående av tre

ortonormale enhetsvektorer.

For å kunne angi koordinater,

har vi i tillegg et origo

y

x


Vektorrom
Vektorrom

 • En mengde av vektorer med gyldige operasjoner:

  • addisjon

  • skalar multiplikasjon

 • og med følgende egenskaper:

  • u + v = v + u (kommutativ)

  • ( u + v ) + w = u + ( v + w ) (assosiativ)

  • u + 0 = u (nullvektor)

  • a + ( -a ) = 0

  • ß ( u + v ) = ß u + ß v (distributiv)

  • ( ß + µ ) u = ß u + µ u (distributiv)

  • ß ( µ u ) = ( ß µ ) u (assosiativ)

  • 1 u = u

   u, v og w er vektorer. ß og µ er skalarer


Vektorrom og affine rom
Vektorrom og affine rom

Vektorrom:

 • Vektorrom av dimensjon n har en basis bestående av n lineært uavhengige vektorer:

  v1, v2, v3, … , vn

  Affine rom:

 • For affine rom inngår i tillegg et referanse-punkt slik at basis blir:

  v1, v2, v3, … , vn, P0


Affine rom1
Affine rom

 • Tilleggsegenskap for affine rom:

  v = P - Q (punkt-punkt subtraksjon

  gir en vektor)

  Q = v + P (vektor-punkt sum gir et

  punkt)

 • Begrepet koordinatsystem erstattes med begrepet frame


Affine rom2
Affine rom

 • Vektorer i det affine rommet:

  med ”representasjonen”:


Affine rom3
Affine rom

 • Punkt i det affine rommet:

  med ”representasjonen”:


Homogene koordinater

Punkt:

Vektorer:

Homogene koordinater


Skalering2
Skalering

På matriseform med homogene koordinater:Rotasjon7
Rotasjon

Om z-aksen på matriseform i homogene

koordinater:


Rotasjon8
Rotasjon

Rotasjon om x-aksen i homogene koordinater:

Rotasjon om y-aksen i homogene koordinater:


Translasjon2
Translasjon

På matriseform i homogene koordinater:

Vi har løst problemet!!


Egenskaper ved skalering
Egenskaper ved skalering

Invers transformasjon:

To skaleringer etter hverandre:


Egenskaper ved rotasjon
Egenskaper ved rotasjon

Invers transformasjon:

To rotasjoner om samme akse etter

hverandre:

Ortogonalitet:


Egenskaper ved translasjon
Egenskaper ved translasjon

Invers transformasjon:

To translasjoner etter hverandre:


Rotasjon om punkt utenfor origo
Rotasjon om punkt utenfor origo

y

Rotasjonsakse parallell med

z-aksen

(x,y,z)

x

1. Translere slik at rotasjonsaksen faller langs

z-aksen

2. Rotere

3. Translere tilbake


Konkatenering
Konkatenering

Sammenslåing av transformasjoner

Eks.: punktet p gjennomgår transformasjonene

A, B og C i nevnte rekkefølge:

p’=Ap

p’’=Bp’=BAp

p’’’=Cp’’=CBAp

Resultattransformasjon:

M=CBA

TRANSFORMASJONENE KONKATENERES I MOTSATT

REKKEFØLGE I FORHOLD TIL REKKEFØLGEN DE

UTFØRES I


Rotasjon om vilk rlig akse
Rotasjon om vilkårlig akse

z

P

Rotere vinkelen ß om

aksen gjennom punktene

P og Q

Q

y

x


Rotasjon om vilk rlig akse1
Rotasjon om vilkårlig akse

Plan:

1. Translere slik at Q faller i origo

2. ”Svinge” rotasjonsaksen inn i x-z-planet

3. ”Svinge” rotasjonsaksen slik at den faller sammen med z-aksen

4. Rotere vinkelen ß om z-aksen

5. Invers av 3

6. Invers av 2

7. Invers av 1


Rotasjon om vilk rlig akse2
Rotasjon om vilkårlig akse

z

Retningsvinkler:

P

,

og

Q

Q’

y

x

Steg 1 - translasjon av rotasjonsaksen


Rotasjon om vilk rlig akse3
Rotasjon om vilkårlig akse

Nyttig for ”fremtidig bruk” - enhetsvektor i rotasjons-

akseretningen:

Vektor i retningen:

Enhetsvektor:


Rotasjon om vilk rlig akse4
Rotasjon om vilkårlig akse

retningskosinuser


Rotasjon om vilk rlig akse5
Rotasjon om vilkårlig akse

z

d

v

Q’

y

x

Steg 2 - ”svinge” rotasjonsaksen inn i x-z-planet


Rotasjon om vilk rlig akse6
Rotasjon om vilkårlig akse

z

v

x

Steg 3 - svinge rotasjonsaksen slik at den faller sammen

med z-aksen


Rotasjon om vilk rlig akse7
Rotasjon om vilkårlig akse

Transformasjonene for stegen 1 og 2 blir etter dette:


Rotasjon om vilk rlig akse8
Rotasjon om vilkårlig akse

Transformasjonene for stegen 3 og 4 blir etter dette:


Rotasjon om vilk rlig akse9
Rotasjon om vilkårlig akse

Den fullstendige transformasjonen blir:


Basistransformasjonene
Basistransformasjonene

Enhver kombinasjon av basistransformasjonene resulterer

i en transformasjonsmatrise av formen:

Affine transformasjoner

Affine transformasjoner bevarer parallellitet

(alle tre basistransformasjonene)

Stive transformasjoner bevarer i tillegg størrelse og vinkler

(rotasjon og translasjon)


Skifte av koordinatsystem
Skifte av koordinatsystem

z

n

u

v

y

Kjenner koordinatene i xyz-systemet.

Søker koordinatene i uvn-systemet:

Puvn=Muvn<-xyzPxyz

x


Skifte av koordinatsystem1
Skifte av koordinatsystem

 • Ser på uvn-systemet som et objekt skapt i xyz-systemet med akser sammenfallende med xyz-systemets akser

 • Transformasjon til nåværende posisjon med matrisen M

  • Referansen til et punkt i ”uvn-objektet i sin endelige posisjon” referert til xyz-system:

   [ x’ y’ z’ 1 ]T som tilsvarer Pxyz

  • Referansen til det samme punktet i sin opprinnelige posisjon i xyz-systemet:

   [ x y z 1 ]T = [ u v n 1 ]T som tilsvarer Puvn


Skifte av koordinatsystem2
Skifte av koordinatsystem

 • Vi får:

  Pxyz = M Puvn

  Puvn= M-1 Pxyz

  Muvn<-xyz = M-1

 • Konklusjonen er:

  • Matrisen for transformasjon av koordinater i xyz-systemet til koordinater i uvn-systemet kommer fram av den transformasjonen som skal til for at uvn-systemet flyttes slik at dets akser faller sammen med xyz-systemets


Ortogonale matriser
Ortogonale matriser

 • Definisjon av ortogonal matrise:

 • Teorem:

  • En reell kvadratisk matrise er ortogonal hvis og bare hvis kolonnevektorene og radvektorene hver for seg danner ortonormale systemer


Ortogonale matriser1
Ortogonale matriser

 • Rotasjonsmatrisen:


Ortogonale matriser2
Ortogonale matriser

Dette koordinatsystemet kan

være ett som er forankret på en

intelligent måte i vårt objekt

som skal roteres


Ortogonale matriser3
Ortogonale matriser

z

v

P

Rotere vinkelen ß om

aksen gjennom punktene

P og Q

u

Q

n

y

Vesentlig: En av enhetsvektorene legges

langs rotasjonsaksen.

De to andre enhetsvektorene kan velges

fritt slik det er mest hensiktsmessig så lenge

de tre danner et ortonormalt system

x


Ortogonale matriser4
Ortogonale matriser

Rotasjonsaksen vil nå ligge langs en av

koordinataksene (langs x-aksen dersom

enhetsvektoren u ble lagt langs rotasjonsaksen)


Ortogonale matriser5
Ortogonale matriser

Systemet av ortonormale vektorer

er tilbake på sin opprinnelige plass.

Rotasjonen er fullført


ad