Judr martina burachovi ov
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

JUDr. Martina Burachovičová. Exekutorská činnost. Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Judr martina burachovi ov

JUDr. Martina Burachovičová

Exekutorská činnost


Pr vn r mec

Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád

Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí

Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora

Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád

Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Právní rámec


Stavovsk p edpisy

1.3.2006                Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů

20.6.2005              Kancelářský řád

20.6.2005              Kárný řád

20.6.2005              Zkušební řád

16.4.2005              Organizační řád

15.4.2005              Kontrolní komise

10.8.2004              Zpracování osobních údajů

10.8.2004              Služební průkazy

15.4.2004              Sídlo exekutorského úřadu

Stavovské předpisy


Exekutorska komora

§ 109-115 EŘ profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů

www.ekcr.cz

Seznam exekutorů

Exekutorska komora


Exekutorsk ad 14

1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou.

(2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

Exekutorský úřad- §14


Exekutorsk ad osobn zaji t n

Předpoklady pro výkon funkce exekutora- VŠ, sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou. bezúhonnost, občanství ČR, odborná zkouška

Exekutorský koncipient- §19-22 EŘ

Exekutorský kandidát- § 23-27 EŘ

Vykonavatel exekutora- §27 EŘ

Exekutorský úřad- osobní zajištění


Exeku n zen

 • Nařídit exekuci lze jen za těchto podmínek: sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou.

  • povinný nesplní svoji povinnost dobrovolně,

  • povinnost musí být uložena rozhodnutím,

  • oprávněný musí podat návrh, ve kterém tvrdí, že není plněno

Exekuční řízení


Exeku n zen1

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen „exekuční soud“) pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekuční řízení


Sou innost 3 osob

§ 33 EŘ provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen „exekuční soud“) pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Součinnost 3. osob


Exeku n titul

 • opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti je nutnou přílohou návrhu na nařízení exekuce a pověření soudní exekutora jejím provedením. Návrh podává oprávněný k okresnímu soudu podle bydliště nebo sídla povinného. Soud nařizuje exekuci do 15 dnů od doručení takového návrhu.

Exekuční titul


N vrh na na zen exekuce

 • Exekučním titulem dle § 40 zákona č. 120/2001 exekučního řádu jsou:

  • vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz)

  • vykonatelné rozhodčí nálezy

  • exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

  • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

  • adalší

Návrh na nařízení exekuce


N le itosti n vrhu na na zen ex

§ 38 EŘ exekučního řádu jsou:

Podává se buď soudu nebo přímo exekutorovi

Exekutor musí přeposlat soudu do 15 dnů

Soud musí exekuci nařídit do 15 dnů

Náležitosti návrhu na nařízení ex.


Druhy exekuce
Druhy exekuce exekučního řádu jsou:

 • na peněžité plnění

 • na nepeněžité plnění:

  • vyklizení

  • odebrání věci

  • rozdělení společné věci

  • provedení prací a výkonů

  • provedení zákazů


Exeku n p kaz 47 e

Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

Vzory dle způsobu provedení exekuce

Exekuční příkaz- §47 EŘ


Zp soby proveden exekuce
Způsoby provedení exekuce exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • srážky ze mzdy a jiných příjmů

 • přikázání pohledávky z účtu o banky

 • přikázání jiné pohledávky

 • postižení jiných majetkových práv (družstevní podíl, obchodní podíl)

 • prodej movitých věcí

 • prodej nemovitosti

 • prodej podniku

 • zřízení zástavního práva na nemovitosti


Odklad exekuce
Odklad exekuce exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • nepříznivá situace povinného (sociální, zdravotní etc)

 • nezaviněně

 • trvá jen po přechodnou dobu

 • exekuce má zvlášť nepříznivé následky pro povinného nebo jeho rodinu

 • oprávněný nebude odkladem vážně poškozen


Zastaven exekuce
Zastavení exekuce exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným

 • rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným

 • zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení

 • výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny

 • průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů

 • bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí

 • po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané

 • výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat


Vylu ovac excinda n aloba
Vylučovací (excindační) žaloba exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • může podat kdokoliv

 • žaloba se podává k soudu proti oprávněnému

 • musí tvrdit, že existuje právo nepřipouštějící exekuci:

  • vlastnické právo třetích osob,

  • jedná o nepostižitelný majetek,

  • zvláštní zákon zakazuje takový majetek zabavit


Nezabaviteln majetek
Nezabavitelný majetek exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti

 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy

 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě

 • hotové peníze do částky 6.252,00 Kč (= dvojnásobek životního minima)

 • další věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů

 • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly

 • u podnikatele: věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti


Co nelze zabavit ze mzdy
Co nelze zabavit ze mzdy exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • Nezabavitelná (základní) částka

  • 2/3 životního minima + 2/3 normativní náklady na bydlení

  • 2084 Kč +2.536 =4. 620,00 Kč

  • na každou vyživovanou osobu + 1.155 Kč


Co nelze zabavit z tu u banky
Co nelze zabavit z účtu u banky exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima

  = 6.252,00 Kč


Kam lze vstoupit p i exekuci
Kam lze vstoupit při exekuci exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • do bytu,

 • do sídla,

 • do místa podnikání,

 • do provozovny

 • do skříní, schránek povinného

 • do jiných místností povinného, které užívá


Co z kon dovoluje
Co zákon dovoluje: exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • zjednat si přístup do všech prostor

 • provést prohlídku prostor,

 • nechat je otevřít

 • provést osobní prohlídku povinného

 • povinný musí umožnit přístup do všech prostor

 • každý, v jehož objektu má povinný svoje místnosti, musí strpět jejich prohlídku


Jak se exekuce prov d
Jak se exekuce provádí exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • § 52 EŘ- subsidiarita OSŘ

 • movité věci a nemovitosti se prodají v dražbě

 • účet se zablokuje a banka z něj vyplatí peníze,

 • zaměstnavatel zasílám povinnému jen část mzdy, zbytek odesílá věřiteli


Kdy exekuce kon
Kdy exekuce končí exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

 • úplným vymožením dluhu

 • zastavením

  Provedení exekuce není časově omezeno.


P eru en exekuce neprov d n
Přerušení exekuce exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.(neprovádění)

 • je-li na majetek povinného nařízeno více exekucí, provádí se první v pořadí a ostatní se přerušují (zák. č. 119/2001 Sb.)

 • exekuce se neprovádí, je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci však lze nařídit


N klady exekuce

Náklady exekuce jsou odměna exekutora, exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů,

náhrada za ztrátu času při provádění exekuce,

náhrada za doručení písemností

Vyhláška 330/2001

Náklady exekuce


Jin innost exekutora

Exekutorské zápisy exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

Úschovy

Právní pomoc v oboru

Jiná činnost exekutora


Insolven n rejst k

Evidence osob v exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.insolvenčním řízení:

www.justice.cz

www.insolvencni-rejstrik.cz

Insolvenční rejstřík


ad