Vitajte na prezentácii na tému: Knižnice v číslach za rok 2011 - PowerPoint PPT Presentation

whitby
vitajte na prezent cii na t mu kni nice v slach za rok 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vitajte na prezentácii na tému: Knižnice v číslach za rok 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vitajte na prezentácii na tému: Knižnice v číslach za rok 2011

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Presentation Description
198 Views
Download Presentation

Vitajte na prezentácii na tému: Knižnice v číslach za rok 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vitajte na prezentácii na tému:Knižnice v číslach za rok 2011 Iveta Kilárová Oddelenie pre knižničný systém SR SNK Martin

  2. Vývoj knižničného systému • Rušenie knižníc, nárast počtu stagnujúcich • Pokles nákladov na akvizíciu • Pokles základných ukazovateľov – výpožičky, používatelia, zamestnanci • Nárast MVS, rešeršnej služby, podujatí, aj IV a účastníkov na podujatiach, aj nárast používateľov el. služieb • Pomalý nárast v elektronizácii, napr. len 1/4 ver.kn. má PC s int. pre verejnosť, online katalóg len 4,3 % (83 VK)

  3. Verejné knižnice SR

  4. Ďakujem za pozornosť iveta.kilarova@snk.sk