Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

101 Views Download Presentation
Download Presentation

VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT Mechanické zabezpečení řazení – 3System Mechanische Wegfahrsperre – 3System Mechanical drive locking system – 3System 1Z0 071 775B Octavia, Octavia Combi (1Z) - pouze pro levostranné řízení - určeno pro vozy s manuální převodovkou a motorem 1,6 TDI CR/77kW - kombinace mechanického zabezpečení řadící páky pomocí zámku pevně spojeným s karoserií a zabezpečení kapoty motoru proti otevření - pomocí mechanismu je uzamykána řadicí táhlo v poloze zpětného chodu, kapota motoru je uzamykána pomocí blokační zarážky - jednoduchá obsluha – otočení klíčem pro blokaci řadící páky a zároveň i kapoty motoru - zámek je umístěn seshora v manžetě řadící páky - systém je odolný proti navrtání, rozlomení a dále vůči tepelným a chemickým vlivům - systém není závislý na stavu autobaterie - v soupravě zabezpečovacího zařízení je zámek řadicí páky a kapoty motoru, dva klíče, spojovací materiál, identifikační karta pro případnou výrobu dalších klíčů, záruční list, montážní a uživatelský návod, příbalový materiál (okenní nálepky,…) - montáž smí vykonávat pouze vyškolený personál - nur für Linkslenkung - für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motor 1,6 TDI CR/77kW - Kombination mechanischer Sicherung des Schalthebels mit Hilfe vom Schloss, mit Karosse fest verbunden, und Sicherung der Frontklappe gegen Öffnen - mit Hilfe des Mechanismus wird die Schaltzugstange in Rückgangposition geschlossen, Frontklappe des Motors wird mit Hilfe der Blockierungssperre geschlossen - einfache Bedienung – Schlüsseldrehen für Blockierung des Schalthebels und zugleich auch der Frontklappe - das Schloss ist oben in Schalthebelmanschette platziert - das System ist gegen Ausbohren, Auseinanderbrechen und weiter gegen Wärme- und Chemieeinflüsse beständig - das System ist vom Stand der Autobatterie nicht abhängig - im Set der Sicherungsanlage gibt´s Schloss des Schalthebels und der Frontklappe, zwei Schlüssel, Verbindungsmaterial, Identifizierungskarte für eventuelle Produktion weiterer Schlüssel, Garantieschein, Montage- und Benutzeranleitung, Beilagematerial (Fensteraufkleber,...) • - Montage darf nur durch geschultes Personal ausgeübt werden • - only for LHD • - for cars with manual gearboxes and engine 1.6 TDI CR/77kW • - combination of gear lever lock, tightly connected with the body and hood lock • gear lever locked in the reverse gear, engine hood locked with block stop • easy handling – gear lever and engine hood to be locked with one key • gear lever lock is situated in the gearshift sleeve • system is resistant against drilling or breaking a furtheragainst heat and chemical attack • system is not dependent on condition of car battery • kit contains gear and hood lock, two keys, fitting material and a security card for eventual production of spare keys, certificate of warranty, fitting and user manual, others (window sticker,…) • the assembly can only be done by trained workers Internet: http://portal.skoda-auto.com